This page in English

Forskningsprojekt

SOILEFFECT: Development of bioreporter-based survey and health risk assessment of toxic chemicals in contaminated areas

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Magnus Engwall

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Syftet med projektet SOILEFFECT, som är finansierat av KK-stiftelsen med 6,1 Mkr, är att utveckla en robust och relevant bioreporterbaserad teknologi för kartläggning och riskbedömning av förorenade områden. Bioreporters är genetiskt modifierade cellbaserade testsystem som reagerar på kemikalier med olika biologiska verkningsmekanismer. Bioreporters är snabba, känsliga och billiga, kan påvisa effekter av kemikalier som kemisk analys inte letar efter/inte kan analysera. Dessa metoder kan uppskatta sammanlagda risker med komplicerade kemikalieblandningar. Metodiken tar hänsyn till toxiska interaktioner och effekter av komplexa blandningar av kemikalier. Målet med projektet är att möjliggöra riskbedömning baserad på total toxicitet och biotillgänglighet istället för enbart kemisk analys. Avseende ämnesgrupper ligger fokus på risker med dioxinlika ämnen, polyaromatiska kolväten, hormonstörande ämnen samt genotoxiska ämnen. Det övergripande målet med projektet är att i samarbete med konsultbolagen SWECO, WSP och EUROFINS bidra till utveckling kostnadseffektiva markundersökningar och bättre beslutsunderlag för kostnadseffektiv efterbehandling. 

Följande hypotes testas i projektet

Bioreporterbaserade metoder kan förbättra bedömning av den sammanlagda risken av komplexa kemikalieblandningar i förorenade områden och därmed förbättra riskbedömning och vägleda kostnadseffektiva åtgärder av förorenade områden.

Forskargrupper

Finansiärer

  • KK-Stiftelsen

Samarbetspartners