This page in English

Forskningsprojekt

Spelar medborgare någon roll? Samspelet mellan vetenskap, politik och allmänhet i reglering av gränsöverskridande miljöproblem. Fallen klimatförändring, biodiversitet och luftföroreningar

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Rolf Lidskog

Forskningsämne

Vetenskaplig kunskap är en avgörande del i miljöreglering och miljöpolitik. Samtidigt finns en växande uppmärksamhet att en miljöreglering för att vara effektiv behöver vara socialt accepterad och publikt trovärdig. Det finns dock få studier av medborgaren och allmänhetens roll i internationell miljöstyrning. Detta utgör utgångspunkten för detta projekt, som studerar hur internationella miljöregimer uppfattar och förhåller sig till medborgerligt engagemang. Projektet studerar tre olika regimer som reglerar gränsöverskridande problem: klimatförändring, biodiversitet och luftförorening. Det empiriska materialet består av skriftligt material från vetenskapliga organ knutna till regimerna och intervjuer med representanter/nyckelaktörer inom dessa organ. Vägledande frågor är: Vilken roll och funktion tillmäts medborgarna? Vilken typ av medborgarmedverkan strävas efter och i vilket syfte? Vilka likheter och skillnader finns mellan de tre miljöregimerna med avseende på hur de ser på relationen till medborgarna? Projektet kommer att skapa ny och viktig kunskap om hur miljöregleringar möjliggör allmänhetens delaktighet i arbetet med att reglera gränsöverskridande miljöproblem, kunskap som bidrar till den övergripande och pågående diskussionen i den Europeiska unionen om hur man kan skapa en socialt robust – effektiv, relevant och legitim – reglering.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Örebro universitet