This page in English

Forskningsprojekt

En förståelse av de förhållanden som kan minska utbildningsklyftan mellan invandrarungdomar och svenska ungdomar

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Metin Özdemir

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Sverige har blivit mer etniskt diversifierat i och med tillströmningen av utrikes födda. Anpassning och integration av dessa språkligt och kulturellt olika grupper i samhället är ett stort problem, och de ihållande skillnaderna i utbildningsnivå, arbetslöshet, bidragsberoende, och inkomster mellan invandrare och infödda är överhängande hot mot framgången med invandringspolitiken och den övergripande välfärden i samhället.

Utbildningsgapet är kanske mest kritiskt på grund av dess betydelse för invandrarnas deltagande på arbetsmarknaden, beroende av sociala tjänster, inkomst och kulturell integration. Dessa brister kan minskas genom kunskapsbaserade sociala program och politik, men existerande forskning är alltför begränsad för att ge en förståelse för hur och varför utbildningsskillnaderna består och ökar. Denna förståelse är nödvändig för att hantera de ihållande bristerna i skolprestationer och möjligheterna att gå vidare till gymnasiet för invandrarungdomar. Således är målet för de föreslagna studierna här att bidra till en bred förståelse för dessa utbildningsskillnader så att nödvändiga åtgärder kan vidtas för att minska klyftorna. Med det syftet ska sex delprojekt genomföras.

Jag kommer att undersöka betydelsen av olika aspekter som har att göra ungdomarnas vardagssammanhang: sociodemografiska skillnader, individuella egenskaper, föräldra-barn relationer, kamratrelationer, skola och bostadsområde. Jag kommer att använda data från tre longitudinella studier, som har följt över 15.000 ungdomar och unga vuxna från 3 till 6 år. Tillsammans täcker de åldrarna 13 till 30. Databaserna ger unika möjligheter att besvara de enskilda forskningsfrågorna inom varje delprojekt. Förutom att bidra till svar på de empiriska och teoretiska frågorna genom publikationer och konferenspresentationer, kommer studierna att öka vår förståelse av utbildningsklyftan i Sverige, något som är nödvändigt för att utveckla metoder och strategier för att hantera denna sociala fråga.

Finansiärer

  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)