This page in English

Forskningsprojekt

Aktivitetsförmåga hos äldre återinskrivna personer i samband med vård och efter utskrivning från sjukhus

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Marie Holmefur

Forskningsämne

Återinskrivningar av äldre personer med kronisk sjukdom är vanligt förekommande och indikerar att vården inte fungerar helt tillfredsställande. Vanliga orsaker för återinskrivning är sjukdomar i andnings- och cirkulationsorganen men också läkemedelsbiverkningar som påverkar förmågan att utföra aktiviteter i dagliga livet i hemmiljön. Det övergripande syftet med projektet är att fördjupa kunskap om vardagen för äldre personer som varit återinskrivna på sjukhuset. Inom projektet beskrivs därför deras aktivitetsförmåga, kognitiv funktion, risk för trycksår, undernäring och fall under vårdtid. Vidare har de äldre och närstående beskrivit de äldres möjligheter för att utföra dagliga aktiviteter efter utskrivning. Vårdpersonalens uppfattningar om vad som görs eller behöver utvecklas för att förebygga återinskrivning belyses också. Den pågående forskningen synliggör gruppens behov samt bidrar med underlag till aktivitetsbedömning, åtgärder och omhändertagande i samband med vård och efter utskrivning.  

Forskare

Finansiärer

  • Region Örebro Län