This page in English

Forskningsprojekt

Aktivitetsförmåga hos äldre återinskrivna personer i samband med vård och efter utskrivning från sjukhus

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Marie Holmefur

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Återinskrivningar av äldre personer är vanligt förekommande och indikerar att vården inte fungerar helt tillfredsställande. Vanliga orsaker för återinskrivning är kronisk sjukdom, läkemedelsbiverkningar eller nedsatt förmåga att utföra aktiviteter i dagliga livet. Det övergripande syftet med projektet är att fördjupa kunskap om vardagen för äldre personer som varit återinskrivna på sjukhuset. Inom projektet beskrivs därför deras aktivitetsförmåga, kognitiv funktion, risk för trycksår, undernäring och fall under vårdtid. Vidare har de äldre och närstående beskrivit de äldres möjligheter för att utföra dagliga aktiviteter efter utskrivning. Vårdpersonalens uppfattningar om vad som görs eller behöver utvecklas för att förebygga återinskrivning kommer också att belysas. Resultatet förväntas bidra till att synliggöra gruppens behov samt bidra med underlag till aktivitetsbedömning, åtgärder och omhändertagande i samband med vård och utskrivning.   

Finansiärer

  • Region Örebro Län