This page in English

Forskningsprojekt

Aktivitetsförmåga hos äldre återinskrivna personer i samband med vård och efter utskrivning från sjukhus

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2015 - 2018

Kontaktperson

Marie Holmefur

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Inom slutenvård är äldre personer vanligt förekommande patienter. Återinskrivning på vårdavdelning är indikatorer på att vården inte fungerar helt tillfredsställande. Inom arbetsterapi finns idag få studier om äldre som vårdats och kan ha risk för återinskrivning inom akut slutenvård. Det övergripande syftet med projektet är att fördjupa kunskap om aktivitetsförmåga hos äldre personer som varit återinskrivna på sjukhuset. Inom projektet beskrivs därför aktivitetsförmåga, kognitiv funktion, risk för trycksår, undernäring och fall under vårdtid hos en grupp äldre återinskrivna personer.  Vidare kommer äldre återinskrivna personer och deras närstående också få beskriva möjligheter och hinder i vardagen efter utskrivning från sjukhuset. Vårdpersonal kommer också få möjlighet att beskriva sina erfarenheter av att möta dessa äldre på sjukhuset och efter utskrivning. Resultatet förväntas bidra till att synliggöra gruppens behov samt bidra med underlag till aktivitetsbedömning, åtgärder och omhändertagande i samband med vård och utskrivning.

Finansiärer

  • Region Örebro Län