This page in English

Forskningsprojekt

Validering av självskattningsversionen av IPPA (Individually Prioritized Problem Assessment)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Gustav Jarl

Forskningsämne

Det övergripande syftet med studien är att validera en självskattningsversion av svenska IPPA. Specifika frågeställningar är: Kan självskattningsversionen av IPPA förstås och besvaras på avsett sätt av respondenterna? Uppvisar självskattningsversionen av IPPA validitet, test-retest-reliabilitet och känslighet för förändringar? Detta kommer att undersökas genom att låta personer besvara IPPA för att därefter intervjuas om deras förståelse, samt genom att de får besvara IPPA vid tre tillfällen för att kunna analysera validitet, reliabilitet och känslighet för förändringar statistiskt.

Finansiärer

  • Region Örebro Län

Samarbetspartners