This page in English

Forskningsprojekt

Undervisning om global jämlikhet och rättvisa - ett kritiskt perspektiv

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Johan Öhman

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Detta VR-finansierade projekt har genomförts 2018–2021. Projektet har kombinerat empiriska studier av klassrumspraktik och teoretiska studier med utgångspunkt ididaktisk teori, pragmatism och dekoloniala teorier. Forskningen har genererat ett antal modeller, typologier ochverktyg som kan användas i lärarutbildningen och för att fördjupa befintlig undervisningspraktik i skolan:Öhman och Sund (2021) har skapat en modell för att utveckla ett hållbart engagemang hos elever på högstadietoch gymnasiet. Modellen är baserad på didaktisk och pragmatisk teori och är underbyggd av flera empiriskastudier av miljö- och hållbarhetsutbildning (ESE). Författarna menar att ett hållbart engagemang skapas genomen undervisning som balanserar intellektuell kunskap, handlingskompetens och känslor. Sund och Pashby (2020) visar hur policy och praxis kan överbrygga miljö- och hållbarhetsutbildning (ESE) ochutbildning i kritisk globalt medborgarskap (GC E). De erbjuder fem nyckelriktlinjer för att utveckla en pedagogiskpraktik som motverkar den koloniala maktordningen. Tryggvason, Sund och Öhman (kommande) har skapat en typologi över hur elever förhåller sig till ochengagerar sig i globala frågor om jämlikhet och rättvisa i sin klassrumspraktik. Typologin belyser tvåinlärningsvanor (vanan att gå i skolan och vanan att undersöka) genom vilka elever närmar sig frågor omjämlikhet och rättvisa. Pashby et al. (2020) och Pashby och Costa (2021) har utvecklat en typologi för att kartlägga olika sätt somforskare identifierar olika tillvägagångssätt för utbildning i globalt medborgarskap. Det hjälper lärare att utvecklatillvägagångssätt som griper an rötterna till de globala problemen. Tryggvason och Mårdh (2019) har utvecklat ett didaktiskt verktyg för att konstruktivt hantera politiska känslor ihållbarhetsundervisningen. Verktyget ger vägledning till lärare både i situationer då elever verkar oengageradeoch likgiltiga och i situationer då elever redan är känslomässigt engagerade. Sund och Pashby (2019) och Pashby och Sund (2019, 2020) har utvecklat ett kritiskt didaktiskt verktyg grundat ien komplex förståelse av globala frågor om jämlikhet och rättvisa som stödjer lärare i val kring innehåll ochmetoder. Verktyget hjälper lärare att i sin undervisning undvika hegemoni, etnocentrism, ahistoricism,avpolitisering, salvationism, förenklade lösningar och paternalism.

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)

Samarbetspartners

  • Karen Pashby, Manchester Metropolitan University