This page in English

Forskningsprojekt

Barnets deltagande enligt LVU - ett dilemma rörande skyddsbehov, autonomi och sårbarhet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Kerstin Nordlöf

Forskningsämne

Forskningsprojektet handlar om barnets deltagande i domstolsprocessen vid tvångsvårdsärenden enligt LVU. Projektet syftar till att analysera barnets deltagande utifrån ett barnrättsperspektiv och utreda hur barnets rättssäkerhet kan stärkas vid deltagande.

I en LVU-kontext aktualiserar barnets deltagande olika aspekter vilka innebär en form av ett dilemma. Det är ett dilemma mellan aspekterna barnets behov av skydd, respekt för barnets växande autonomi samt barnets utsatthet och sårbarhet. 

De frågor som uppstår är hur ser deltagandeprocessen ut och vad innebär det att barnet ska delta? Projektet omfattar en kvalitativ empirisk studie av HFD:s tillämpning av 36 § LVU och en form av kritisk granskning utifrån Martha Finemans sårbarhetstes och teoribildningen relationell autonomi. 

Finansiärer

  • Örebro universitet