This page in English

Forskningsprojekt

Humanexponering av PFAS genom analys av totalt organiskt fluor (TOF) - en pilotstudie

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Leo Yeung

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Mänskligt blod är en viktig matris för att bedöma människors exponering för poly- och perfluoralkylsubstanser (PFAS), eftersom dessa föreningar har visat sig företrädesvis ackumulera i proteinrika organ såsom blod och lever. Ett antal PFAS-biomonitoreringsstudier har använt blod (helblod, serum eller plasma) som provmatriser. Tidigare studier har använt begreppet massbalansanalys av fluor genom att jämföra nivåerna av kvantifierbara (kända) PFAS-ämnen kvantifierade genom vätskekromatografi-tandemmasspektrometri (LC-MS/MS) och halterna av totalt extraherbart organiskt fluor (EOF) vilka kvantifieras genom förbränningskon-kromatografi (CIC). Massbalansanalysen visar med andra ord hur stor andel okända PFAS-ämnen som finns i ett prov. Dessa oidentifierade PFAS kan vara icke kända intermediärer, PFAS-föreningar med ultrakort kedja (föreningar som har 2 till 3 perfluorerade kedjelängder) och/eller nya PFAS-alternativ. I detta projekt samlas humant blod från olika delar av Sverige och analyseras för EOF, konventionella PFAS och några identifierade PFAS-alternativ med syfte att bedöma den nuvarande statusen för mänsklig exponering av PFAS.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Naturvårdsverket