This page in English

Forskningsprojekt

Hur krokigt ser jag egentligen? Subjektiv och objektiv förbättring efter operation av epiretinalt membran.

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Maria Hälleberg-Nyman

Forskningsämne

Epiretinalt membran (ERM), är en synåkomma som främst drabbar den äldre befolkningen. Symtom vid epiretinalt membran omfattar sänkt synskärpa samt ofta krokseende, det vill säga att raka föremål upplevs krokiga eller förvrängda (metamorfopsi).

Epiretinalt membran förekommer hos 3.4 – 34,1 % av befolkningen. Kirurgi ger positiva resultat gällande objektiva parametrar såsom synskärpa och retinal tjocklek, dock saknas kunskap om patientens subjektiva upplevelse efter ingreppet.

För att få ytterligare kunskap om ovannämnda patientgrupp kommer i ett första skede individens egna upplevelser av att leva med krokseende pga. ERM att undersökas genom individuella intervjuer. Dessutom kommer ett tidigare validerat instrument, Metamorphopsia Questionnaire att översättas till svenska samt reliabilitets testas. Därefter planerar vi att genomföra en jämförande analys mellan objektiva mätningar av synskärpa och retinal tjocklek, samt patientens egen upplevelse av krokseende mätt med den svenska versionen av Metamorphopsia Questionnaire. Slutligen kommer patienter som genomgått operation i lokalbedövning för epiretinalt membran intervjuas om sina upplevelser av att opereras i vaket tillstånd.

Finansiärer

  • Forskningskommittén i Region Örebro län

Samarbetspartners