This page in English

Forskningsprojekt

Svenska engelsklärares syn på forskning: En intervjustudie

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Eva Zetterberg-Pettersson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Praktiknära forskning är internationellt känd som en nyckel till utveckling av kvalitet i språkutbildning och språklärares kompetens. Fältet är dock underutvecklat i Sverige och forskare erfar svårigheter att etablera hållbara relationer med skolor och lärare.Baserad på semistrukturerade intervjuer syftar detta projekt till att undersöka ett antal, slumpmässigt urvalda, svenska engelsklärares syn på och attityd till forskning i ämnet engelska i allmänhet och till praktiknära forskning i synnerhet för att undersöka deras syn på värdet av sådan forskning, både för sig själva och andra intressenter inom utbildningsväsendet, liksom för samhället i stort. Denna studie antar att en sådan förståelse är nödvändig för en utveckling av samverkan mellan universitet och skolor, två former av utbildning som idag har begränsat samarbete. Denna studie antar också att praktiserande lärare har en annan syn än universitetslärare på forskning. Utan en förståelse för praktiserande lärares perspektiv riskerar forskningen att misslyckas i sina ansträngningar att bedriva och utöka praktiknära forskning och lärare på fältet att bli besvikna på resultatet. Om forskningen däremot tar hänsyn till de sakfrågor praktiserande lärare lyfter har den en större potential att vara framgångsrik.

Finansiärer

  • Örebro universitet

Samarbetspartners