This page in English

Forskningsprojekt

Vem kan man lita på? Samhällskunskapsundervisning om tillit för ett aktivt och kritiskt medborgarskap

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2020 - 2023

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Samhällskunskapsundervisning har ett uppdrag att gynna elevers utveckling till demokratiska medborgare. Eleverna ska lära sig att bli aktiva och kritiska medborgare. Utmaningen för lärarna är att balansera uppdragen att lära eleverna att tänka kritiskt och samtidigt få eleverna att omfatta vissa värden. Dessutom visar forskning att skolans demokratiuppdrag får olika utfall för elever beroende på genus, klass och etnicitet. Ungas engagemang för, attityder till och kunskaper om demokratin har dessutom sjunkit på senare år. Detta tvärvetenskapliga projekt syftar till att undersöka undervisning och lärande syftande till kritiskt medborgarskap. I ett deltagande forskningsupplägg designas undervisningen i samverkan med lärare på två skolor. Eleverna kommer att delta i en frågedriven undervisning om tillit. Data samlas in i form av en survey, fokusgruppsintervjuer, klassrumsobservationer och elevernas skrivningar samt forskarnas loggar.

Forskare

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)

Samarbetspartners