This page in English

Forskningsprojekt

I HeAR: Förbättrade Verktyg och Strategier inom Hörselutredning och Rehabilitering

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Erik Witte

Forskningsämne

Svensk hörselvård står inför stora utmaningar under kommande år. Dels blir den åldrande delen av befolkningen allt större. Och dels indikerar nya forskningsresultat att obehandlad hörselnedsättning ökar risken för kognitiva problem, vilket innebär att hörselvårdande rehabiliteringsinsatser bör inledas i ett tidigt skede. Antalet patienter som behöver hörselrehabilitering förväntas därför öka avsevärt samtidigt som antalet audionomer som ska genomföra rehabiliteringsprocesserna förblir i princip oförändrat. Detta ställer stora krav på ökad kvalitet och effektivitet i hörselvården.

Det övergripande syftet med projektet I HeAR är därför att utveckla, implementera och utvärdera en uppsättning verktyg och strategier som har potential att höja kvaliteten och tillgängligheten i till hörselrehabilitering.

Projektet planeras genomföras i tre cykler, där den första fokuserar på utvärdering och validering av verktyg och metoder för hörselutredning, och de efterföljande cyklerna på att utveckla och implementera strategier för att använda verktygen på bästa sätt.

Initialt fokuserar I HeAR därför på utveckling och tillämpning av modern metodik och teknik inom hörselutredning och rehabilitering såsom användarstyrda hörselmätningar, utveckling av nya taluppfattningstest samt frågeformulär. Projektet utgår från en tvärvetenskaplig ansats med fokus på såväl biologiska, psykologiska och sociala faktorer.

De verktyg som står i fokus inom I HeAR i är:

 • Användarstyrd tonaudiometri
 • Utveckling av svensk talaudiometri, med särskilt fokus på SiP-testet (The Situated Phoneme Test)
 • Vidare utveckling av frågeformuläret HFEQ (Hearing and Functioning in Everyday Life Questionnaire)

Bland de strategier som planeras inom projektet finns gemensam diagnostikmottagning och hörseltriageringscenter (HTC). Båda är sätt att utnyttja de tidsvinster som modern metodik och teknik kan erbjuda inom hörselvården.

Läs mer om forskningsprojektet på ResearchWeb här.

Finansiärer

 • Foundation for Audiological Research (FAR)
 • Region Örebro Län
 • Örebro universitet

Samarbetspartners

 • Audiologiska kliniken
 • Audiologiskt Forskningscentrum
 • David Simic, Audiologiskt forskningscentrum, Region Örebro län
 • Emelie Lindkvist, Audiologiska kliniken, Region Örebro län
 • Gillis Pahlson, Audiologiska kliniken, Region Örebro län
 • Hasan Hadzic, Audiologiska kliniken, Region Örebro län
 • Magnus Hammar, Audiologiska kliniken, Region Örebro län
 • Sofia Janson, Audiologiskt forskningscentrum, Region Örebro län