This page in English

Forskningsprojekt

Prognostiska biomarkörer för patienter med prostatacancer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Sabina Davidsson

Forskningsämne

Prostatacancer är ett globalt hälsoproblem som fått en kraftigt ökad betydelse under de senaste årtiondena. Den största utmaning i dagsläget är att det identifiera potentiellt aggressiv prostacancer vid diagnostillfället. Gleason score, PSA och tumör utbredning är värdefulla parametrar vid behandlingsbeslut men tyvärr kan dessa inte på ett adekvat sätt urskilja en prostatatumör som kommer att utvecklas på ett aggressivt sätt och därmed kräver någon form av behandling. I denna studie avser vi att samla in arkivmaterial och journaldata från patienter som genomgått radikal prostatektomi för sin prostatacancer vid Urologiska kliniken, USÖ. Från det insamlade vävnadsmaterial kommer sedan DNA, totalRNA och protein att extraheras för att med hjälp av detta studera det prognostiska värdet av olika immunrelaterade gener vid prostatacancer.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Forskningskommittén i Region Örebro län

Samarbetspartners

  • Helena Isaksson
  • Janusz Frey, Region Örebro län
  • Sanja Farkas, Region Örebro län