Forskningsprojekt

Implementeringen av utbildning för hållbar utveckling

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Johan Öhman

Forskningsämne

Arbetet med utbildning för hållbar utveckling anges av ett flertal internationella policydokument som en av skolans viktigaste uppgifter. Även den svenska läroplanen anger sedan lång tid tillbaka vikten av att på demokratiska grunder skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. Detta har resulterat i en rad utmaningar för skolans verksamhet, inte minst när det gäller frågor om vad som ska göras och hur det ska ske. Detta projekt syftar till att bidra med nya vetenskapliga kunskaper som kan vara behjälpliga i införandet av utbildning för hållbar utveckling i den svenska skolan.

Studien består av två delprojekt. Det första delprojektet handlar om att undersöka de strukturer inom skolan som anger riktningen för vad som bör göras, det vill säga vad som framstår som önskvärt innehåll i frågor som rör hållbar utveckling. Detta sker genom intervjuer med lärare och rektorer samt analyser av lokala styrdokument för att på så sätt kunna beskriva och kategorisera normstödjande strukturer som utvecklats på skolorna.

Det andra delprojektet handlar om analyser av det som görs i den konkreta undervisningspraktiken med avseende på etiska och moraliska lärandeprocesser. Detta sker genom ljud- och videoupptagningar av lärares handlingar och elevers lärandeprocesser i pågående undervisningssituationer. Ett angreppssätt för att studera vad som sker i
klassrum har redan utarbetats. Dessa utarbetade metoder möjliggör analyser av såväl lärandets individuella som institutionella dimensioner i pågående utbildningspraktiker. Även analyser av hur eleverna vägleds i en specifik riktning i undervisningspraktiken möjliggörs och därmed kan handlingsmöjligheter och handlingsbegränsningar i verksamheten synliggöras.

Ett centralt syfte med projektet är att relatera de båda delstudiernas resultat till varandra för att kunna diskutera och vidareutveckla organisatoriska strukturers betydelser för elevers etiska och moraliska lärande. Med andra ord; hur ser relationen ut mellan det som bör göras och det som görs?

Studierna kommer att ske genom ett urval av de skolor där arbetet med frågor som rör utbildning för hållbar utveckling redan är långt fortskridet, särskilt kommer skolor som arbetar med utmärkelsen Skola för hållbar utveckling att studeras.

Vetenskapsrådet har anslagit 2,2 miljoner kronor till HumUS för ett forskningsprojekt om utbildning för hållbar utveckling i skolan.

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)

Samarbetspartners

  • Elisabeth Aaro-Östman, Uppsala univ
  • Håkan Hydén , Lunds univ
  • Leif Östman, Uppsala universitet
  • Måns Svensson, Lunds univ
  • Per Sund, Uppsala univ
  • Per Wickenberg, Lunds univ