This page in English

Forskningsprojekt

Urinkateterhantering i samband med höftkirurgi

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Patienter som genomgår höftkirurgi, antingen på grund av höftledsartros eller till följd av en höftfraktur, behandlas vanligen med urinkateter i samband med operationen. Postoperativa urinvägsproblem, i form av urinretention och urinvägsinfektioner, är vanligt förekommande bland dessa patienter. Enligt resultat av systematiska kunskapssammanställningar, saknas kunskap om hur urinkatetern ska hanteras på ett säkert sätt för att undvika dessa problem. Det är därför av stor vikt ur patientsäkerhetssynpunkt att undersöka metoder för urinkateterhantering. Framförallt finns behov av hälsoekonomiska studier, som undersöker kostnader och hälsoeffekter för patient och för hälso- och sjukvård, men också behov av studier som beskriver patienternas perspektiv vad gäller urinkateterisering vid höftkirurgi.
Syftet med projektet är att jämföra och utvärdera metoder för urinkateterhantering hos patienter som genomgår höftkirurgi. Projektet omfattar fyra studier; studie I har en komparativ design och undersöker riskfaktorer och konsekvenser av vårdrelaterade urinvägsinfektioner, studie II är en randomiserad kontrollerad studie (RCT) och undersöker metod för borttagande av urinkateter, studie III är en RCT som utvärderar effekter av intermittent respektive inneliggande urinkateterbehandling inklusive en hälsoekonomisk utvärdering samt studie IV är en kvalitativ studie som beskriver patienternas upplevelser av urinkateterisering vid höftkirurgi.
Projektet har klinisk relevans, då resultaten av studierna kan ge sjuksköterskor underlag för beslut om urinkateterhantering vid höftkirurgi. Projektet genomförs i ett samarbete mellan Ortopedkirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, och Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet.

 

Publikationer och konferensbidrag inom projektet

Hälleberg Nyman, M., Gustafsson M., Langius-Eklöf A. & Isaksson A.K. (2013). Patients’ experiences of bladder emptying in connection with hip surgery: an issue but of varying impact. Journal of Advanced Nursing, Epub ahead of print. doi:10.1111/jan.12156

Hälleberg Nyman, M., Gustafsson M., Langius-Eklöf, A., Johansson, J.E., Norlin, R. & Hagberg, L. (2013). Intermittent versus indwelling urinary catheterisation in hip surgery patients: A randomised controlled trial with cost-effectiveness analysis. International Journal of Nursing Studies, Epub ahead of print. doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2013.05.007

Hälleberg Nyman, M. (2012). Urinary catheter policies for short-term bladder drainage in hip     surgery patients.  (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitet.

Hälleberg Nyman, M., Johansson, J.E., Persson, K. & Gustafsson, M. (2011). A prospective study of nosocomial urinary tract infection in hip fracture patients. Journal of Clinical Nursing, 20, 2531–2539.

Hälleberg Nyman M, Langius-Eklöf M, Gustafsson M, Isaksson A-K. Experiences of urinary catheterization in patients operated with hip surgery. Föredrag vid ICN Conference 2011, “Nurses driving access, quality and health”, 2nd of May - 8th of May 2011, Valletta, Malta.

Hälleberg Nyman, M., Johansson, J.E. & Gustafsson, M. (2010).  A randomised controlled trial on the effect of clamping the indwelling urinary catheter in patients with hip fracture. Journal of Clinical Nursing, 19, 405–413.

Hälleberg Nyman M, Gustafsson M. Removal of the short-time indwelling urinary catheter in hip fracture patients. Föredrag vid 9th European Doctoral Conference in Nursing Science, Maastricht, Netherlands sept 2008

Samarbetspartners