This page in English

Forskningsprojekt

Ramar för verksamhetsförlagd utbildning i sjuksköterskeutbildning

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Detta är ett delprojekt i ett forskningsprogram med fokus på lärande i professionsutbildning. Projektet genomförs i samarbete mellan Örebro universitet, Karlstads universitet, Högskolan i Skövde och omgivande vårdverksamheter. Organisation av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) i Sjuksköterskeprogrammet skiljer sig åt mellan lärosäten avseende handledarmodeller, de kliniska lärarnas funktion samt praktikperiodernas längd. Likaså varierar organisationen av vårdverksamheten och ledarskapet där VFU bedrivs. De organisatoriska ramarna för VFU är komplexa och det behövs kunskap om ramarnas inverkan på lärandemiljön.

Syftet med delprojektet är att jämföra ramar för VFU i sjuksköterskeutbildningen och deras betydelse för lärandemiljön. Sju studier ingår, tre med kvalitativ ansats och fem med kvantitativ ansats. Ett strategiskt urval av studenter, yrkeshandledare, kliniska lärare och chefer har intervjuats. Vidare har studenterna på de tre lärosäten som deltar i forskningsprogrammet besvarat enkäter efter avslutad klinisk praktik i sista terminen i utbildningen. I projektet ingår även test av instrument. Projektet har betydelse för planering av VFU i sjuksköterskeprogram. Resultaten avser att ge kunskap om hur VFU kan organiseras för att främja studenternas lärande och professionella utveckling.

 

Publikationer och konferensbidrag inom projektet

Sundler A.J., Björk, M., Bisholt, B., Ohlsson, U., Kullén Engström, A. & Gustafsson, M. (2013). Student nurses' experiences of the clinical learning environment in relation to the organization of supervision: A questionnaire survey.  Nurse Education Today, Epub ahead of print, http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2013.06.023

Sundler,A.J., Björk, M., Ohlsson, U., Bisholt, B., Kullén Engström, A., Blomberg, K. &  Gustafsson, M. (2013). Nursing students’ experiences of the supervisory relationship during their last clinical placement in the nursing programme. Muntlig presentation vid NET2013, 24th International Networking for Health Education conference, sept 2013, Cambridge, UK

Gustafsson, M., Bisholt, B., Blomberg, K., Kullén Engström, A., Ohlsson, U. & Sundler, A.J. (2013). Different nurse teacher models in the clinical practice of nursing students. Muntlig presentation vid NET2013, 24th International Networking for Health Education conference, sept 2013, Cambridge, UK. 

Blomberg K, Bisholt B, Johansson Sundler A, Kullén Engström A, Ohlsson U, Gustafsson M (presenterade pga. sjukdom) (2012). Riskfaktorer för stress hos sjuksköterskestudenter i verksamhetsförlagd utbildning. Muntlig presentation vid konferensen Verksamhetsförlagd utbildning i högskolans vårdutbildningar – möjligheter och utmaningar. 17-18 November, Stockholm, Svensk sjuksköterskeförening och Linnéuniversitetet.

Bisholt B, Blomberg K, Johansson Sundler A, Kullén Engström A, Ohlsson U, Gustafsson M. (2012). Vårdorganisation och sjuksköterskestudenters värdering av lärandemiljö. Muntlig presentation vid konferensen Verksamhetsförlagd utbildning i högskolans vårdutbildningar –möjligheter och utmaningar. 17-18 November 2012, Stockholm, Svensk sjuksköterskeförening och Linnéuniversitetet.

Sundler A.J. (2011). Ramar och pedagogiska verktyg för lärande i sjuksköterskeutbildningen – ett forskningsprojekt i samverkan med tre lärosäten. Muntlig presentation vid Vilär-konferensen för verksamhetsintegrerat lärande, Skövde 8-9 dec.

Ohlsson, Ulla (2009): Vägen in i ett yrke – en studie av lärande och kunskapsutveckling hos nyutbildade sjuksköterskor. Örebro: Örebro Studies in Education 26. Örebro Studies in Conditions of Democracy 2 (monografi).

Ohlsson, Ulla (2008): Sjuksköterskors första tid i yrket – en studie över möjligheter och hinder för yrkestillblivelse. Bidrag presenterat vid konferens: Om Narrativa studier vid Linköping juni 2008.

Ohlsson, Ulla (2006): Report of a situation by a nurse in the conduct of her work. Bidrag presenterat vid NFPF-konferensen i Örebro, mars 2006.

Ohlsson, Ulla (2006): Hur ska jag veta vad som är viktigt att vara med på, ingen tar ansvar –Relationen mellan teoretiska och praktiska studier: en demokratifråga? Bidrag presenterat vid konferens: Demokratins dilemman – mångvetenskaplig forskning och nya möjligheter, i Örebro september 2006.