This page in English

Forskningsprojekt

Att arbeta tillsammans för att utveckla en meningsfull vardag för äldre människor i äldreomsorgen. Ett deltagarbaserat forskningsprogram

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Annica Kihlgren

Forskningsämne

Detta tvärvetenskapliga deltagarbaserade forskningsprojekt har pågått sedan 2010 i ett nära samarbete mellan vård- och omsorg i Örebro kommun och Institutionen för hälsovetenskap och medicin vid Örebro universitet.

Utgångspunkten för projektet var att Socialdepartementet skulle införa en lagstadgad värdegrund för äldreomsorgen men överlät till kommunerna att själva utforma värdegrunden och lokala värdighetsgarantier. Det innebar i praktiken att utmaningen att utforma riktlinjer och att finna praktiska verktyg för att göra värdegrundens innehåll till en verklighet i vardagen, föll på personalen inom äldreomsorgen och deras ledare.

Syftet med projektet blev att tillsammans med alla deltagare utveckla en meningsfull vardag för den äldre personen formulerat i en värdegrund och lokala värdighetsgarantier inom Örebro kommun. Ett ”bottom up perspektiv” antogs där den äldres röst var utgångspunkten, och projektet genomfördes tillsammans med de olika aktörerna.

I projektet ingick äldre personer som hade hemvård, dagvård eller bodde på vård och omsorgsboenden, deras anhöriga, vård och omsorgspersonal, samtliga chefer, pensionärsorganisationer och politiker. Data har samlats in genom upprepade intervjuer med äldre personer och anhöriga, en litteratursammanställning har gjorts, fokusgruppsdiskussioner har genomförts med samtliga chefer och forskarna har följt omsorgspersonalen i deras arbete genom deltagande observationer. Inom projektet genomfördes en utbildningsintervention för kommunens samtliga chefer i syfte att påbörja implementeringen av värdegrunden och de lokala värdighetsgarantierna. Under utbildningen arbetade cheferna fram en preliminär värdegrund och lokala värdighetsgarantier utifrån insamlad data, samt examinerades genom en SWOT-analys som gav förslag på implementering i den egna verksamheten. För att data inte skulle ha blivit dekontextualiserad från ursprungsdata återvände forskarna till deltagarna, referensgrupper bildades bestående av 4 pensionärsorganisationer och fortlöpande revideringar skedde. Politiskt beslut om införande av värdegrund och värdighetsgarantier togs i november 2012.

Projektet belönades med Regionförbundet Örebro och Örebro universitets samverkansstipendium 2012. Implementering har skett under 2013 och projektet har utvärderats under hösten 2014 samt kommer att avslutas under våren 2015.

Forskare

Finansiärer

  • Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
  • Örebro kommun

Samarbetspartners

  • Elisabeth Liljekvist, Örebro kommun