This page in English

Forskningsprojekt

Projekt barn. Fostransideal, föräldrapraktiker och föräldraskapets professionalisering.

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Christine Roman

Forskningsämne

Aldrig förr har så många barn i Sverige kommit till världen som ett resultat av aktiva val. Tidpunkten för barn planeras ofta så noga att man kan tala om att barn har blivit projekt i en strategisk livsplanering. En stark tilltro till föräldrars makt att forma sina barn har i allt större utsträckning också gjort själva barnet till ett projekt. Sociologiska teorier om framväxten av ett nytt föräldraskap, utmärkt av ökad barncentrering, intensifiering av föräldraskapet och expertdiskursers ökade roll, uppmärksammar detta fenomen. Samtidigt är den empiriska kunskapen om föräldrars fostransideal, föräldrapraktiker och förhållningssätt till experter och deras råd tämligen begränsad. Inte minst gäller detta svenska förhållanden. Med avstamp i de sociologiska teorierna om ett ökat beroende av experter och en intensifiering av föräldraskapet avser vi att fylla en del av denna kunskapslucka genom att närmare studera fostransideal och föräldrapraktiker i det tidiga 2000-talets Sverige. Särskild tonvikt kommer att läggas på föräldrars förhållningssätt till experter och experternas instruktioner och råd om barns fostran. I vilken utsträckning motsvaras de sociologiska teorierna om en barncentrerad, intensiv, riskfylld och expertberoende fostran av föräldrars egna uppfattningar och erfarenheter? En stor majoritet av svenska barn vistas i förskola från tidig ålder, samtidigt som fäderna i ett internationellt perspektiv tar ett förhållandevis stort ansvar för den praktiska omsorgen om sina barn. Vad betyder det att ansvaret för fostran i Sverige, i jämförelse med många andra länder, i så stor utsträckning delas mellan föräldrar och barnomsorgsexperter? I vilken mån och på vilket sätt spelar klass och genus in på föräldrastilar i det svenska sammanhanget? Studien har en kvalitativ uppläggning där huvudmaterialet kommer att utgöras av ett trettiotal djupintervjuer med ett strategiskt urval av småbarnsföräldrar och fokusgruppsintervjuer, kompletterat med dokumentstudier.

Finansiärer

  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)