This page in English

Institutionen för medicinska vetenskaper

För dig som vill bli doktorand

Välkommen att söka utbildning på forskarnivå vid Institutionen för medicinska vetenskaper! Här hittar du information om antagningsprocessen och utbildningen.

Utbildning på forskarnivå omfattar 240 högskolepoäng för doktorsexamen alternativt 120 högskolepoäng för licentiatexamen, vilket motsvarar fyra respektive två års heltidsstudier. Hos oss är det vanligt att doktorander bedriver sina studier med en lägre studietakt i kombination med annat arbete, till exempel klinisk tjänstgöring.

Målet är att du efter avslutad utbildning har de fördjupade kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna bedriva självständig forskning.

Att söka till utbildning på forskarnivå

Inom medicinsk vetenskap ställs krav på grundläggande behörighet samt särskild behörighet. Du kan läsa mer om detta i den allmänna studieplanen för medicinsk vetenskap.

Det finns två sätt att söka till utbildning på forskarnivå vid Institutionen för medicinska vetenskaper:

Du kan söka en doktorandanställning, vilket är en skräddarsydd anställning för utbildning på forskarnivå. Du kan söka en doktorandanställning när en sådan annonseras ut, och du följer då anvisningarna i annonsen.

Du kan läsa mer i regelhandboken för utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet och antagningsordningen för Örebro universitet - utbildning på forskarnivå.

Du kan söka till utbildningen med extern/annan form av finansiering, till exempel från din befintliga arbetsgivare. Universitetet gör då en bedömning huruvida finansieringen kan säkras under hela utbildningstiden, samt huruvida du som sökande kan ägna så stor del av din tid åt utbildningen att den kan slutföras på lägst halvfart.

Du kan läsa mer i regelhandboken för utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet och antagningsordningen för Örebro universitet - utbildning på forskarnivå.

Ansökningsdatum

Antagning av doktorander med extern/annan form av finansiering sker vanligtvis fyra gånger per termin.

Sista dagen att ansöka inför antagningsmöten under 2021:

 • 15 november inför antagningsmötet 14 december

Sista dagen att ansöka inför antagningsmöten under 2022:

 • 10 januari inför antagningsmötet 8 februari
 • 7 februari inför antagningsmötet 8 mars
 • 7 mars inför antagningsmötet 5 april
 • 11 april inför antagningsmötet 10 maj
 • 15 augusti inför antagningsmötet 13 september
 • 19 september inför antagningsmötet 18 oktober
 • 17 oktober inför antagningsmötet 15 november
 • 14 november inför antagningsmötet 13 december

När ansökningsdatum för kommande antagningsmöte passerat öppnas direkt nästkommande ansökningsperiod.

Anmälan och bilagor

Vid ansökningsförfarandet behöver du följande dokument:

 1. Blanketten Anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå
 2. Meritförteckning (CV)
 3. Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
 4. Examensarbete (självständigt arbete)
 5. Finansieringsintyg enligt mall (obligatoriskt)
  - Ny rutin RÖL: Till ansökan bifogas utkast av finansieringsintyg (utan signaturer). Finansieringsintyg för doktorander med anställning inom Region Örebro län (inkl. forskar-AT) (separat inloggning till RÖL krävs). Forskningsadministratör återkopplar efter antagningsmötet till sökande och RÖL att ansökan är ok samt sänder utkastet av finansieringsintyg till FoU-stab för godkännande. Efter godkännande från FoU-stab skickas finansieringsintyg till sökande doktorand som ansvarar för att ordna med underskrift av verksamhetschef och handledare. Färdigt finansieringsintyg skickas till This is an email address och This is an email address, eventuellt pappersoriginal postas till: Örebro universitet, Forskarutbildningsadministrationen, Institutionen för medicinska vetenskaper, 70182 Örebro.
  - Finansieringsintyg för doktorander med anställning hos annan extern arbetsgivare
 6. Forskningsplan monografi, eller Forskningsplan sammanläggningsavhandling
 7. Om sökanden önskar studera på deltid, en redogörelse för skälen till detta
 8. Handlingar för att göra en individuell bedömning av dina färdigheter för dig som till exempel har en äldre läkarutbildning. Det kan vara publikationer av betydelse eller intyg och betyg avseende övriga meriter, till exempel yrkesverksamhet.

Vi rekommenderar att föreslagen huvudhandledare tar kontakt med ämnes-/inriktningsansvarig i respektive forskarutbildningsämne i samband med att ansökan lämnas in.

Ansök via ämne/inriktning

Gör din anmälan genom att klicka på länken till det ämne som du ansöker till (observera att denna funktion inte fungerar i mobil eller surfplattor). Du kan läsa mer om respektive ämne och inriktning här.

Behandling av personuppgifter

I samband med antagning till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet kommer forskningsadministrationen att behandla dina personuppgifter, med syftet att administrera din utbildning på forskarnivå. Uppgifterna kommer att behandlas fram tills examen.

Mer information om hur Örebro universitet hanterar personuppgifter finns på sidan Behandling av personuppgifter vid Örebro universitet.

Kontakt

Nedan finner du kontaktuppgifter till personer involverade i utbildning på forskarnivå vid Institutionen för medicinska vetenskaper. Vid generella frågor, eller om du inte vet vem din fråga riktar sig till, kontakta forskarutbildningsadministrationen.

Ämnesansvarig: Hans Hjelmqvist
Programansvarig: Ignacio Rangel
Inriktningsansvarig biomedicin: Allan Sirsjö
Inriktningsansvarig kirurgi: Hans Hjelmqvist
Inriktningsansvarig medicin: Katja Fall
Studierektor: Julia König