This page in English

Institutionen för medicinska vetenskaper

För dig som är handledare

Här hittar du som är eller vill bli handledare viktig information om uppdraget.

Varje doktorand ska ha minst två handledare, varav en utses till huvudhandledare. Huvudhandledaren ska ha minst docentkompetens och vara anställd vid Örebro universitet. Vid fakulteten för medicin och hälsa kan också oavlönad docent inom det medicinska vetenskapsområdet med anställning inom Region Örebro län och med en affiliering vara huvudhandledare. För biträdande handledare finns inget motsvarande krav.

Minst en av handledarna ska ha genomgått kursen "Forskarhandledarutbildning" vid Örebro universitet eller ha motsvarande kompetens.

För alla som handleder doktorander vid MH-fakultet är det även obligatoriskt att gå webbutbildningen "Research ethics for researchers in medicine". 

Har du en tilltänkt doktorand?

Då hittar du mer information om ansökningsprocessen här.

Vad innebär det att vara handledare?

Som handledare ska du ge stöd och vägledning till doktoranden, se till att planering av utbildningstiden sker genom den individuella studieplanen (ISP) med årlig uppföljning, samt verka för att doktoranden når målen med utbildningen.

Dessutom förväntas du:

 • granska doktorandens manuskript och annat material
 • rekommendera kurser och relevant litteratur
 • lära doktoranden forskningsetik
 • hjälpa doktoranden att nätverka och etablera kontakter med andra institutioner i Sverige och utomlands
 • medverka till att doktoranden kan delta i internationella konferenser
 • förbereda doktoranden för halvtidsseminarium, disputationsakten och försvaret av avhandlingen

Se nedan för mer information om viktiga element inom utbildning på forskarnivå.

Varje doktorand ska ha en giltig individuell studieplan. Den ska upprättas av doktorand och handledare minst en gång per år. ISP granskas av sakkunniga vid doktorandens halvtidsseminarium.

En del i din roll som handledare är att hjälpa doktoranden att hitta lämpliga kurser. Örebro universitet erbjuder flera forskarutbildningskurser som du kan läsa mer om här. Forskarutbildningskurser kan även sökas vid andra lärosäten, i Sverige och/eller utomlands. Tänk på att doktoranden måste ansöka om tillgodoräknande för kurser/utbildningar som är genomförda utanför Örebro universitet.

Här kan du hitta forskarutbildningskurser inom medicinska fakulteter vid andra svenska lärosäten:

Tänk på att doktoranden måste ansöka om tillgodoräknande för kurser/utbildningar som är genomförda utanför Örebro universitet. Detta gäller även för kurser som ges av Örebro universitetsbibliotek.

Om ni funderar över huruvida en kurs passar in i doktorandens utbildning på forskarnivå kan du/ni kontakta inriktnings- och/eller ämnesansvarig.

Om ni vill förändra något i handledarkonstellationen (byta, lägga till eller ta bort) ska doktoranden fylla i nedanstående blankett och skicka den till forskarutbildningsadministrationen.

Halvtidsseminarium är ett obligatoriskt moment för doktorander som avser att nå doktorsexamen. Halvtidsseminariet bör ske senast efter halva utbildningstiden, det vill säga två år vid heltidsstudier, eller tidigare, om två delarbeten har accepterats för publicering i referee-granskad tidskrift.

Närmar sig din doktorand den punkt att halva utbildningstiden är avklarad eller att två delarbeten är klara, varav ett är publicerat? Då är det dags att börja planera för ett halvtidsseminarium.

Seminariet planeras av dig som huvudhandledare i samråd med doktorand, biträdande handledare och inriktningsansvarig.

Tänk på att kontakta forskarutbildningsadministrationen så snart ni börjar att planera för ett halvtidsseminarium för att boka datum och lokal. Observera att anmälan om halvtidsseminarium ska inkomma till forskarutbildningsadministrationen sex veckor innan planerat datum för seminarium.

Följande dokument ska bifogas anmälan om halvtidsseminarium:

 • Halvtidssammanfattning
 • Färdigställda artiklar/manuskript
 • Redovisning från huvudhandledaren över doktorandens avklarade och inplanerade kurser
 • Aktuell individuell studieplan (ISP)
 • Utdrag från studiedokumentationssystemet Ladok (forskarutbildningsadministrationen kan vid behov hjälpa till med detta)
 • I förekommande fall: Förteckning över övrig vetenskaplig produktion i avhandlingsarbetet, till exempel konferensabstract
 • I förekommande fall: Kopior av etiska tillstånd och ansökan

Observera att Örebro universitets logotyper och Powerpoint-mallar bör användas för doktorandens presentation vid halvtidsseminariet, ni hittar dem här (kräver ORU-inlogg).

Viktig påminnelse: Ordförande är en neutral part och ska inte delta i någon form av bedömning av doktorandens arbete.

Öppna seminariet: Hälsa alla välkomna och introducera de inbjudna.

Del I (öppen, ca 1,5 h)

 • Doktoranden håller sin presentation (ca 30 minuter) – på engelska
 • Diskussion med/frågor från de sakkunniga – på svenska eller engelska
 • Eventuella frågor från åhörare

Del II (sluten, ca 30 minuter)

 • Fortsatt samtal med sakkunniga vid behov.
 • Ordförande, handledare och eventuella åhörare lämnar rummet för att möjliggöra ett enskilt samtal mellan sakkunniga och doktoranden, bland annat handledning och upplevd progression.
 • Därefter lämnar doktoranden rummet så de sakkunniga kan fylla i bedömningsblanketten.
 • Ordförande är ansvarig för att bedömningsblanketten med samtliga signaturer från de sakkunniga kommer forskarutbildningsadministrationen tillhanda snarast möjligt efter seminariet.

När din doktorand börjar närma sig slutet av sin utbildning är det dags att planera för disputation eller licentiatexamen. Detta görs av huvudhandledare och doktorand i samråd med biträdande handledare. Tänk på att vara ute i mycket god tid med planeringen!

Förberedelser

Handledare ansvarar för att hitta lämplig opponent, betygsnämnd, ersättare och ordförande utifrån riktlinjer givna i dokumentet information om förslag och beslut om disputation vid Örebro universitet

Observera att god framförhållning är A och O vid planering av disputation. Senast 15 veckor (gärna tidigare) innan planerat disputationsdatum ska förslag om disputation med samtliga bilagor inkomma till forskarutbildningsadministrationen.

Etikgranskning inför disputation - Fakulteten för medicin och hälsa

Samtliga avhandlingsarbeten inom Fakulteten för medicin och hälsa (MH) ska genomgå en intern etikgranskning inför beslut om disputation. Institutionen hänvisar till Fakultetskansliets Rutin för etikgranskningsfunktion inom Fakulteten för medicin och hälsa (Bilaga 1). Samtliga dokument ska laddas upp i ORU-Cloud i en särskild mapp som handledare och doktorand ges tillgång till via forskarutbildningsadministrationen. För att beställa en mapp i Cloud för din doktorand, kontakta This is an email address. Etikgranskning kan påbörjas innan förslag om disputation lämnas in.

Förslag om disputation

Förslag om disputation lämnas in genom att doktorand och handledare fyller i varsitt webbformulär (länk till dessa distribueras av forskarutbildningsadministrationen).

Bilagor

Följande dokument ska bifogas förslag om disputation.

 • Protokoll eller annat skriftligt utlåtande från granskare vid kvalitetsgranskning (till exempel halvtidsseminarium)
 • Kortfattad sammanfattning av avhandlingen
 • Motivering av förslaget till opponent och betygsnämndsledamöter, inklusive ersättare, samt vid behov förslaget till disputationsordförande, inklusive information om digitalt deltagande (daterad)
 • Jävsupplysning rörande föreslagna personer i förhållande till doktorand och handledare (daterad)
 • Förteckning över de delarbeten som konstituerar avhandlingen
 • Huvudhandledarens redogörelse för vilka ändringar som gjorts i avhandlingen utifrån granskarens synpunkter (daterad)
 • Redogörelse från huvudhandledaren för doktorandens insats i arbetet, när delarbeten eller avhandling är författad gemensamt med annan person (daterad)
 • Särskilda skäl. Om det enligt riktlinjerna krävs särskilda skäl för för ett visst beslut ska en redovisning av skälen framgår i detta dokument.
 • Eventuellt samråd med beslutsfattaren (dekanus)
 • Sammanfattande redogörelse från huvudhandledaren rörande etiktillstånds relation till forskningsprojektets genomförande

På sidan "jag är doktorand" kan du läsa mer om planering samt processen fram till disputation.

Förberedelser

Du som huvudhandledare ansvarar för att hitta en examinator samt en reserv för denne, minst en opponent samt en seminarieledare utifrån "Riktlinjer och checklista inför framställning av vetenskaplig uppsats och licentiatseminarium".

När du fått accept från personerna fyller du i deras uppgifter på blanketten för anmälan och beslut om licentiatseminarium (se mer nedan).

Anmälan om licentiatseminarium

Senast en månad (gärna tidigare) innan planerat seminarium ska handledaren lämna anmälan till forskarutbildningsadministrationen. Observera att anmälan ska signeras av både doktorand och handledare.

Bilagor

Följande dokument ska bifogas anmälan. Fetstil indikerar huvudhandledarens ansvar.

Till samtliga anmälningar:

 • Kortfattad sammanfattning av den vetenskapliga uppsatsen, på svenska eller engelska (ca 1 A4-sida)
 • Färdigställda artiklar och manuskript
 • Jävsbedömningar rörande examinator och opponent(er)
 • Redogörelse från huvudhandledaren för doktorandens insats i arbetet, när delarbeten eller den vetenskapliga uppsatsen är författad gemensamt med annan person
 • Resultatintyg ur Ladok    

I förekommande fall:

 • Kopior av etikansökningar (exkl. bilagor till) och beslut om dessa
 • Redogörelse från huvudhandledaren rörande etiktillstånds relation till forskningsprojektets genomförande

Samtliga underlag ska lämnas in i original till forskarutbildningsadministrationen på Campus USÖ. Vi ser gärna att de även skickas via e-post till This is an email address.

På sidan "jag är doktorand" kan du läsa mer om processen fram till licentiatexamen.

Kontakt

Nedan finner du kontaktuppgifter till personer involverade i utbildning på forskarnivå vid Institutionen för medicinska vetenskaper. Vid generella frågor, eller om du inte vet vem din fråga riktar sig till, kontakta forskarutbildningsadministrationen.

Ämnesansvarig: Hans Hjelmqvist
Programansvarig: Ignacio Rangel
Inriktningsansvarig biomedicin: Allan Sirsjö
Inriktningsansvarig kirurgi: Hans Hjelmqvist
Inriktningsansvarig medicin: Katja Fall
Biträdande inriktningsansvarig medicin: Stefan Särnblad
Studierektorer: Julia König och Amanj Saber