This page in English

Institutionen för medicinska vetenskaper

För dig som är doktorand

Här hittar du som är doktorand information om din utbildning på forskarnivå samt länkar till blanketter du behöver.

Alla som är antagna till en utbildning på forskarnivå ska enligt Högskoleförordningen årligen upprätta en individuell studieplan (ISP). Planen ska upprättas tillsammans med din handledare inom två månader efter att du blivit antagen. Den individuella studieplanen kan ses som ett avtal mellan dig och universitetet om hur din utbildning ska genomföras. Den är också ett viktigt planeringsinstrument för dig och dina handledare och ett sätt för universitetet att följa upp dina studier. Din forskningsplan och den allmänna studieplanen (ASP) utgör grunden för planeringen i ISP. Den individuella studieplanen ska undertecknas av doktorand och handledare. Använd länken nedan för mer information om ISP, samt länkar till ISP-mallen och en lathund med exempel som hjälper dig att fylla i blanketten.

Byte/tillägg av handledare

Om du vill förändra något i din handledarkonstellation (byta, ta bort eller lägga till) ska du fylla i formuläret nedan.

Byte av inriktning

Om du vill byta inriktning inom forskarutbildningsämnet medicinsk vetenskap ska du fylla i nedanstående formulär

Byte av allmän studieplan

Du går på den allmänna studieplan som gäller det datum du blir antagen till utbildning på forskarnivå. Om den allmänna studieplanen förändras under din utbildningstid kan du ansöka om att byta till den nyare allmänna studieplanen genom att fylla i formuläret nedan.

Ändrad studietakt

Med studietakt avses den planerade eller den verkliga aktivitetsgraden, beroende på sammanhanget. Du kan inte ha en studietakt på mindre än 50 procent. Om du vill ändra studietakt måste du ansöka om det via nedanstående formulär.

Eventuella frågor om ändring av studietakt kan ställas till studierektor eller forskarutbildningsadministrationen.

Förlängning av utbildningstiden

Du har rätt att begära förlängning av din utbildningstid om du till exempel varit föräldraledig eller sjukskriven. Om du vill förlänga din utbildningstid så ska du fylla i nedanstående blankett och skicka den till forskarutbildningsadministrationen. Observera att du också måste skicka med intyg från arbetsgivare eller Försäkringskassan (detta gäller dock ej dig med doktorandanställning vid Örebro universitet).

Avbrott

Om du av någon anledning skulle vilja avbryta din utbildning på forskarnivå så måste du anmäla detta skriftligt. Kontakta forskarutbildningsadministrationen eller studierektor för mer information.

Den allmänna studieplan som du går på klargör hur många högskolepoäng från kurser du behöver ta för att nå examenskraven. Du använder din individuella studieplan för planering av de forskarutbildningskurser du planerar att läsa.
Örebro universitet erbjuder ett antal forskarutbildningskurser. För kurser inom medicinsk vetenskap, vänligen se ämnessidan.

När du blir godkänd på en forskarutbildningskurs som ges av Örebro universitet kommer dina högskolepoäng att registreras i studiedokumentationssystemet Ladok. Observera dock att om du deltar i och blir godkänd på en kurs som ges av universitetsbiblioteket så måste du ansöka om tillgodoräknande (mer information om tillgodoräknande av högskolepoäng finns nedan).

Du kan också gå kurser vid andra lärosäten eller institutioner, såväl inom Sverige som utomlands.

Nedan finner du länkar till forskarutbildningskurser vid medicinska fakulteter vid andra svenska lärosäten:

Om du deltar i kurser eller utbildningar vid andra lärosäten eller institutioner så måste du efter avslutad kurs ansöka om tillgodoräknande av de aktuella högskolepoängen. Annars kan du inte använda poängen i din examen.

Tillsammans med en komplett ifylld ansökningsblankett måste du också lämna in intyg om ditt deltagande, samt kursplan eller motsvarande. Underlagen skickas sedan med fördel via mejl till forskarutbildningsadministrationen (alternativt till Registrator).  

Observera att det alltid görs en individuell bedömning huruvida din ansökan om tillgodoräknande godkänns (helt eller delvis).

Enligt "Riktlinjer för tillgodoräknande för ämnena medicinsk vetenskap, handikappvetenskap och idrottsvetenskap" (ORU 1.2.1-06176/2017) ska ansökan om tillgodoräknande för kurser/avhandlingsarbete som är gjorda innan antagning ske i samband med fastställande av första ISP:n. För kurser som lästs under forskarutbildningstiden bör ansökan ske senast vid nästkommande ISP-revidering.

Forskarutbildningsadministratören skickar ansökan till inriktningsansvarig/ämnesansvarig som granskar och fattar beslut. Om inriktningsansvarig/ämnesansvarig anser att ansökt kurs ej faller inom ramen för utbildning på forskarnivå så ska ansökan avslås. Vid avslag ska en motivering skrivas.

Halvtidsseminarium är ett obligatoriskt moment inom utbildning på forskarnivå. Halvtidsseminariet bör ske senast efter halva utbildningstiden, det vill säga två år vid heltidsstudier, eller tidigare, om två delarbeten har accepterats för publicering i referee-granskad tidskrift. Seminariet planeras av huvudhandledaren i samråd med doktorand, biträdande handledare och inriktningsansvarig.

Observera att Örebro universitets Powerpointmallar och logotyper bör användas för din presentation vid halvtidsseminariet, du hittar dem här (kräver ORU-inlogg).

Viktig påminnelse: Ordförande är en neutral part och ska inte delta i någon form av bedömning av doktorandens arbete.

Öppna seminariet: Hälsa alla välkomna och introducera de inbjudna.

Del I (öppen, ca 1,5 h)

  • Doktoranden håller sin presentation (ca 30 minuter) – på engelska
  • Diskussion med/frågor från de sakkunniga – på svenska eller engelska
  • Eventuella frågor från åhörare

Del II (sluten, ca 30 minuter)

  • Fortsatt samtal med sakkunniga vid behov.
  • Ordförande, handledare och eventuella åhörare lämnar rummet för att möjliggöra ett enskilt samtal mellan sakkunniga och doktoranden, bland annat handledning och upplevd progression.
  • Därefter lämnar doktoranden rummet så de sakkunniga kan fylla i bedömningsblanketten.
  • Ordförande är ansvarig för att bedömningsblanketten med samtliga signaturer från de sakkunniga kommer forskarutbildningsadministrationen tillhanda snarast möjligt efter seminariet.

En licentiatexamen om 120 högskolepoäng (motsvarande två års studier på heltid) kan ses som en självständig examen, eller som ett steg på vägen mot en doktorsexamen. Den vetenskapliga uppsatsen ska försvaras vid ett offentligt seminarium.

På Örebro universitets centrala sidor hittar du mer information om avhandlingsframställning.

Utbildning på forskarnivå om 240 högskolepoäng (fyra års heltidsstudier) avslutas med att du försvarar din avhandling vid en offentlig disputation.

Det är din huvudhandledares ansvar att tillsammans med dig planera för din disputation. Tänk på att vara ute i mycket god tid med förberedelser och planering, det är mycket som ska göras. Med fördel kontaktar ni forskarutbildningsadministrationen så snart ni har ett önskat datum, så tillgängligheten kan kontrolleras. Det är också viktigt att du kontaktar Repro så snart som möjligt för att upprätta en tidsplan för avhandlingsframställningen.

Förslag om disputation, komplett med samtliga bilagor, ska inkomma till forskarutbildningsadministrationen via webbformulär för doktorand respektive handledare senast 15 veckor innan föreslaget disputationsdatum. Vilka bilagor som ska medfölja framgår av handledarens formulär.

Kontakt

Nedan finner du kontaktuppgifter till personer involverade i utbildning på forskarnivå vid Institutionen för medicinska vetenskaper. Vid generella frågor, eller om du inte vet vem din fråga riktar sig till, kontakta forskarutbildningsadministrationen.

Ämnesansvarig: Hans Hjelmqvist
Programansvarig: Ignacio Rangel
Inriktningsansvarig biomedicin: Allan Sirsjö
Inriktningsansvarig kirurgi: Hans Hjelmqvist
Inriktningsansvarig medicin: Katja Fall
Biträdande inriktningsansvarig medicin: Stefan Särnblad
Studierektorer: Julia König och Amanj Saber