This page in English

Gemensamt verksamhetsstöd och Universitetsbibliotek

Universitetets avdelningar utgör universitetets administration och ger stöd och service till organisatoriska enheter och studenter.

Campusavdelningen

Campusavdelningens uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för utbildning, forskning och samverkan. Campusavdelningen ansvarar för lokalutveckling, säkerhet, schema- och lokalbokning, lokalvård och vaktmästeri på våra tre campus; Örebro, USÖ och Grythyttan. På Campus Örebro finns även Housing office som ansvarar för bostäder till utländska gästforskare samt Repro med tryckeri och utskriftsservice. Verksamheten består av fyra enheter; Campusservice, Lokalutveckling, Lokalvård samt Säkerhet och lokalbokning.

Medarbetare vid Campusavdelningen

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen huvudsakliga uppdrag är att till universitetets organisatoriska enheter erbjuda stöd och utveckling inom områden som stöd för långsiktig ekonomisk planering, stöd för budgetarbete och resultatuppföljning, bokslutsarbete, redovisning och betalning, inköp/upphandling, underlag för rapportering till departement och myndigheter.

Medarbetare vid Ekonomiavdelningen

Till sida med faktura- och betalningsinformation

Avdelningen för extern finansiering

I avdelningen för extern finansiering ingår Grants Office.
Grants Office strävar efter att maximera forskares och forskningsmiljöers förmåga att konkurrera om extern finansiering. Detta görs bland annat genom långsiktiga planer och strategier samt kvalitetsgranskning av ansökningar, rådgivning och stöd i processen. Grants Office hanterar även ansöknings- och språkstöd. 

Medarbetare vid avdelningen för extern finansiering

Avdelningen för digitalisering och IT

Avdelningen för digitalisering och IT är universitetets stöd i IT-frågor och arbetar för att universitetet ska ha en modern och kostnadseffektiv IT-miljö. Med IT-miljö avses dels arbetsplats för personal och studenter, teknisk infrastruktur samt effektivt IT-stöd till utbildning, forskning och administrativa tjänster. Avdelningen ansvarar för både operativ och administrativ IT samt AV och telefoni. 

Medarbetare vid Avdelningen för digitalisering och IT

Avdelningen för kommunikation och samverkansstöd

Avdelningen för kommunikation och samverkansstöd arbetar med universitetets samverkansuppdrag, nära universitetets akademier med spridning och innovation av forskningsresultat i samhället. Avdelningen ska vårda och utveckla Örebro universitets varumärke så att lärosätets attraktivitet ökar. Det görs genom marknadsföring, studentrekrytering, profilering, extern och intern kommunikation, nyheter, media, webb, sociala medier, grafisk formgivning och översättning. Dessutom arbetar avdelningen med samverkan med näringsliv och samhälle samt evenemangsservice.

Medarbetare vid Kommunikation och samverkansstöd

Fakultetskansliet

I Fakultetskansliet samlas fakultetsstöd, kvalitetssamordning och Högskolepedagogiskt centrum. Verksamheten hör nära samman med kärnverksamheten, det vill säga utbildning och forskning. Avdelningen stödjer kärnverksamhetens strategiska utveckling på lång sikt men också en ständigt pågående kvalitetsutveckling.

Medarbetare vid Fakultetskansliet

Ledningsstaben

Ledningsstabens uppdrag är, att genom systematisk in- och omvärldsanalys samt långsiktigt relationsbyggande, stödja och bistå rektor i den strategiska styrningen av universitetet. Detta innefattar ansvar för samordning av universitetsstyrelsen, samordning vid framtagande av universitetsövergripande strategier, policies och liknade styrdokument, samordning av universitetets kvalitets- och verksamhetsplaneringsprocess och därmed ansvar för universitetets strategiimplementering samt interna styrning och kontroll. Ledningsstaben genomför kvalificerade analyser och utredningar, ansvarar för delar av universitetets rapportering till departement och myndigheter samt ansvarar för den strategiska styrningen av universitetets samverkansuppgift. Rektor har, vid sidan av ovanstående, identifierat ett antal särskilt strategiskt viktiga verksamhetsområden där de ansvariga är organisatoriskt placerade i ledningsstaben.

Medarbetare vid Ledningsstaben

HR-avdelningen

HR-avdelningens huvudsakliga uppdrag är att till universitetets organisatoriska enheter erbjuda stöd och service inom områden som på ett övergripande plan rör personalpolitiska och arbetsrättsliga frågor, bland annat, rekrytering, arbetsmiljö, lön, kompetensutveckling, avveckling, förhandlingsverksamhet, samverkan med fackliga organisationer, underlag för rapportering till departement och myndigheter.

Medarbetare vid HR-avdelningen

Rättskansliet

Rättskansliet (Legal Office)
Avdelningens verksamhet inrymmer:
Ledning av det gemensamma arbetet rörande arkivering av digitala och fysiska underlag, bland annat framtagandet av informationshanteringsplan och klassificeringsstruktur samt att ge stöd i dessa frågor.
Registratorsfunktion däribland central postöppning, registrering av ärenden och handlingar samt att driva utveckling av dokument och ärendehanteringssystem.
Juridiskt stöd inom områden reglerade för universitetets verksamhet, bland annat disciplinärenden, avtalsfrågor, dataskydd (GDPR), arbetsrätt och annan förvaltningsrätt.

Medarbetare vid Rättskansliet

Studentavdelningen

Studentavdelningen arbetar med övergripande frågor kring studenterna som antagning, introduktion av studenter, tentamensadministration, stöd till studenter med funktionshinder, allmän studievägledning, hantering av in- och utresande studenter samt utfärdande av examensbevis.

På Studentavdelningen arbetar man även med högskoleprovet och systemadministration av Ladok, Kursinfo, Studenttjänster och NyA. Dessutom ansvarar Studentavdelningen för Infocenter.

Medarbetare vid Studentavdelningen

Universitetsbiblioteket

Universitetsbibliotekets huvudsakliga uppgift är att svara för vetenskaplig informationsförsörjning till studenter, lärare och forskare och andra samt svara för utbildning i informationssökning. Universitetsbiblioteket ger stöd i frågor kring vetenskaplig publicering och open access. Vi har även ansvar för publikationsdatabasen DiVA och samordningsansvar för e-plikt. Genom Akademiskt skrivcentrum ger biblioteket stöd i akademiskt skrivande för studenter och doktorander.

Medarbetare vid Universitetsbiblioteket