This page in English

Universitetsstyrelse

Universitetsstyrelsen sammanträder.

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ. Styrelsen har, enligt högskolelagen, "inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs".

Åtta ledamöter, inklusive ordföranden, är utsedda av regeringen och företräder allmänna intressen. I styrelsen ingår även rektor, tre lärare och tre studenter som ordinarie ledamöter. Företrädare för de anställda (fackliga representanter) har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden, liksom internrevisorchefen och övriga som tillhör universitetsledningen.

Presentation av styrelsen

Lars Haikola, tidigare universitetskansler
Disputerade 1977 i religionsfilosofi på en avhandling om Ludwig Wittgenstein. 

Första chefsjobbet var som prefekt på teologiska institutionen vid Lunds universitet. Efter det blev han rektor för Lärarhögskolan i Malmö och gick vidare som rektor vid Blekinge tekniska högskola och Campus Helsingborg (Lunds universitet).

Han ledde sedan sammanslagningen av Växjö universitet och Högskolan i Kalmar och var 2010 till 2014 universitetskansler. Född 1947.


Johan SchnürerProfessor Johan Schnürer är rektor för Örebro universitet sedan 1 juli 2016. Han var vicerektor för samverkan vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala 2010 - 2016 och dessförinnan prefekt för Institutionen för mikrobiologi, SLU 1996-2010. Johan Schnürer har en grundexamen i naturvetenskap från Uppsala universitet. Han disputerade vid SLU år 1985 på en avhandling inom markmikrobiologi. Han blev docent 1988 och är sedan år 2000 professor i mikrobiologi vid SLU. Johan Schnürers forskning har handlat om livsmedelsburna mikrosvampar. Han har handlett dussinet doktorander, publicerat 114 vetenskapliga artiklar och har flera patent. Född 1957. 
Läs mer om Johan Schnürers forskning

Företrädare för allmänna intressen

Kerstin Lindberg GöranssonKerstin Lindberg Göransson, styrelseordförande i Sveaskog AB.

Kerstin Lindberg Göransson är civilekonom och styrelseordförande i Sveaskog AB. Hon sitter även i styrelsen för Alecta Fastigheter AB och är ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). 

Kerstin Lindberg Göransson var under nästan tio år vd för Akademiska hus. Hon har också varit flygplatsdirektör vid Stockholm-Arlanda Airport och CFO och vvd för Scandic-koncernen. Född 1956.

Foto: Bengt Alm

Cissi Billgren AskwallCissi Billgren Askwall är samordnare av en nationell plattform för nyheter och kommunikation om forskning, vid Vetenskapsrådet. Hon har tidigare varit generalsekreterare för Vetenskap & Allmänhet,  kommunikationschef för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och verksam som nyhetsjournalist.

Cissi är ledamot av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och ordförande för European Science Engagement Association. Född 1966.

Foto: Gustaf Waesterberg

Jonas AlbertsonJonas Albertson, teknologichef på Epiroc Group och vd för Epiroc Rock Drills AB.

Jonas Albertson är civilingenjör i maskinteknik, utbildad vid Chalmers tekniska högskola. Han är medlem i Epirocs koncernledning sedan 2020 och har tidigare haft flera ledande befattningar på Atlas Copco. Jonas Albertson är bosatt i Örebro. Född 1967.

Mats TysklindMats Tysklind, professor i miljökemi vid Umeå universitet.

Mats Tysklind är verksam som professor vid Kemiska institutionen vid Umeå universitet. Hans forskning handlar om såväl gamla som nya miljögifters beteende i miljön. Han intresserar sig särskilt för föroreningar i mark och vatten och forskar om hur miljögifter transporteras, omvandlas och tas upp av olika organismer. Född 1956.
Foto: Mattias Pettersson

Oddrun Samdal

Oddrun Samdal, professor vid Universitetet i Bergen, Norge

Oddrun Samdal disputerade 1999 och är sedan 2007 professor i hälsofrämjande och hälsopsykologi vid Universitetet i Bergen, Norge. Hennes forskning handlar bland annat om skolan som elevernas arbetsmiljö, hälsofrämjande arbete i skolan och fysisk aktivitet hos barn och unga. Född 1967.
Foto: Eivind-Senneset

Rickard SimonssonRickard Simonsson, regiondirektör vid Region Örebro län

Rickard Simonsson är regiondirektör vid Region Örebro län sedan 2011. Innan dessa arbetade han som ekonomidirektör vid Örebro läns landsting. Han har tidigare även jobbat på Kommuninvest och Örebro kommun. Född 1968.
Foto: Pavel Koubek

Sari PonzerSari Ponzer är professor i ortopedi vid Karolinska institutet, KI, och verksamhetschef för akutmottagningen på Södersjukhuset i Stockholm.  På Södersjukhuset också har hon också posten som FoUUi-direktör, ett uppdrag som omfattar forskning, utveckling, utbildning och innovation.

Sari Ponzer har varit engagerad i förnyelsen av både läkarutbildningen och sjuksköterskeutbildningen vid KI. Hon har lett en rad pedagogiska projekt och varit lärare, handledare och kursansvarig för läkarstudenter. Hon har haft olika ledande befattningar inom  KI, bland annat som prefekt och dekanus för utbildning.

Hennes forskning handlar om ortopedi, främst trauma inklusive skador av osteoporos, benskörhet, men hon bedriver också forskning inom medicinsk pedagogik.

Sari Ponzer tog sjuksköterskeexamen i Helsingfors 1978, läkarexamen vid KI 1986 och utnämndes till professor vid KI i ortopedi 2007.  Sari Ponzer är född 1956.

Företrädare för verksamheten

Daroon YassinDaroon Yassin, universitetslektor i svenska språket och del av den flervetenskapliga forskningsmiljön Centrum för humanistiska studier vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. Hennes akademiska inriktning är mot skrivande och skrivutveckling i utbildningssammanhang, med särskilt fokus på skrivundervisning och elevproducerade texter i grundskolans tidiga år. Det pedagogiska uppdraget sker främst inom lärarutbildningen på kurser i grammatik, textanalys och läs- och skrivdidaktik. Hon har också ett delat uppdrag som programansvarig för grundlärarprogrammet.

Kontaktuppgifter

Erik SjöstedtErik Sjöstedt, universitetsadjunkt vid Institutionen för naturvetenskap och teknik. Hans akademiska inriktning är mot botanik, växtfysiologi och numera även mot zoologi. Erik har varit delaktig i utveckling av biologidelen av förskolärarprogrammet och grundlärarprogrammet samt ämneslärarprogrammet i biologi.  Inom forskningen deltar Erik i en studie av hur studenter tar till sig och uppfattar teknikämnet.

Kontaktuppgifter

Eva SärndahlEva Särndahl, professor i medicin med inriktning medicinsk mikrobiologi. Hennes forskning berör inflammation som en naturlig del av att hålla oss friska samt kopplingen mellan felreglerad inflammation och utveckling av folksjukdomar. Hon är forskningsledare för forskningsmiljön ”Inflammatory Response and Infection Susceptibility Center, iRiSC”.

Kontaktuppgifter

Företrädare för studerande (2023-07-01 - 2024-06-30)

Anna Olsenius, ordförande för Örebro Studentkår. 

Mehdi Mohammed, studentrepresentant för Örebro studentkår.

Clover Jack Giles är Doktorand vid Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.

Fackliga representanter

Nikolai Scherbak, Saco-S 
Kontaktuppgifter

Martin Larsson, OFR/S
Kontaktuppgifter

Elisabeth Andersson, SEKO
Kontaktuppgifter

Övriga

Anna-Karin AndershedAnna-Karin Andershed är prorektor för Örebro universitet, professor i psykologi och forskningsledare vid Center for Criminological and Psychosocial Research (CAPS).
Kontaktuppgifter

Louise PålssonLouise Pålsson arbetar sedan september 2014 som universitetsdirektör vid Örebro universitet. Universitetsdirektören är direkt underställd rektor och ansvarar för och utvecklar universitetets gemensamma administration och stödverksamhet. Universitetsdirektören ingår i universitetets ledningsgrupp som består av rektor, prorektor och universitetsdirektör.
Kontaktuppgifter

Administrativt stöd

Marie AnderssonMarie Andersson arbetar som sekreterare vid Ledningsstaben.

Kontaktuppgifter

Carolina WittenfeltCarolina Wittenfelt ger stöd till universitetsledningen vad gäller ledningskommunikation.

Kontaktuppgifter