Föreskrifter

Föreskrifter anger rättigheter och skyldigheter för universitetet och för enskilda. En föreskrift ska vara rättsligt bindande både för universitetet och för den enskilda. Detta skiljer myndighetsföreskrifterna från övriga styrdokument som universitetet också kan utfärda.

Föreskrifter är generella på så sätt att de ska avse vissa situationer av ett visst slag, vissa typer av handlingssätt, och rikta sig till eller på annat sätt beröra en i allmänna termer bestämd krets av personer.

En föreskrift beslutas av universitetet med stöd av ett bemyndigande av regeringen i högskoleförordningen eller annan förordning. Föreskrifter ska kungöras på sätt som gör det enkelt för allmänheten att ta del av dem och innehålla en hänvisning till bemyndigandet. De ska finnas publicerade på universitetets interna och externa hemsidor.

Antagningsordningen innehåller de föreskrifter som universitetet tillämpar i fråga om ansökan, behörighet, urval och antagning och om hur beslut fattas och kan överklagas.

Om dokumentet

Typ: Föreskrift
Dokumentansvarig: Universitetskansliet
Ärendenummer: 2020/06907
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2020-12-15

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå (pdf)

Med antagningsordning avses de föreskrifter som högskolan tillämpar i fråga om ansökan, behörighet, urval och antagning och om hur beslut fattas och kan överklagas.

Om dokumentet

Typ: Föreskrift
Dokumentansvarig: Universitetskansliet
Ärendenummer: 2021/05473
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2021-10-05

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (pdf)

Föreskrifter om betygssystem för prov som ingår i utbildningen på forskarnivå vid Örebro universitet.

Om dokumentet

Typ: Föreskrift
Dokumentansvarig: Universitetskansliet
Ärendenummer: 2010/12-540
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2003-06-18

Betygssystem för prov som ingår i utbildningen på forskarnivå, föreskrifter.pdf

Föreskrifter om disputation med mera vid Örebro universitet.

Om dokumentet

Typ: Föreskrift
Dokumentansvarig: Universitetskansliet
Ärendenummer: 2020/06774
Beslutad av: Prorektor
Fastställd: 2020-11-24

Föreskrifter om disputation vid Örebro universitet.pdf

Föreskrifter om examen från utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet.

Om dokumentet

Typ: Föreskrift
Dokumentansvarig: Rektor
Ärendenummer: 22015/03380
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2015-09-01

Examensföreskrifter för forskarnivå (pdf)

Detta dokument innehåller föreskrifter om urval vid utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet.

Om dokumentet

Typ: Föreskrift
Dokumentansvarig: Universitetskansliet
Ärendenummer: 2021/01119

Beslutad av: Fakultetsnämnderna
Fastställd: december 2006, ändrad 2021

Föreskrifter om urval till utbildning på forskarnivå (pdf)

All utbildning på grundnivå och avancerad nivå bedrivs i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram. Specifika regler (föreskrifter) för en kurs respektive ett program, finns samlade i en kursplan respektive utbildningsplan.

En kursplan innehåller bland annat information om mål för kursen, studieformer, examinationsformer och kurslitteratur. Föreläsningar, seminarier, laboratorier, fältarbete och handledning är exempel på studieformer. Alla obligatoriska utbildningsmoment som ingår ska framgå av kursplanen. Utöver kurslitteratur ska det av kursplanen dessutom framgå om det krävs annan utrustning, till exempel musikinstrument, för att kunna genomföra utbildningen.

Sök kursplaner

En utbildningsplan innehåller bland annat utbildningens mål, den huvudsakliga uppläggningen av utbildningsprogrammet, samt den examen som utbildningen leder till.

Sök utbildningsplaner