This page in English

Magnus Lodefalk

Befattning: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post: bWFnbnVzLmxvZGVmYWxrO29ydS5zZQ==

Telefon: 0722 217340

Rum: N4004

Magnus Lodefalk
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Magnus Lodefalk

Magnus Lodefalk är docent och lektor i nationalekonomi. Lodefalk är även affilierad till forskningsinstitutet Ratio och till Global Labor Organization. Han har initierat forskningslaboratoriet AI-Econ Lab vid Örebro universitet. Han är med och leder forskningsgruppen EFGI, och är medansvarig för det transkontinentala forsknings- och utbildningsnätverket Trade and Investment in Services Associates (TIISA). Lodefalks egen hemsida: www.magnuslodefalk.com.

Forskningsinriktning

Företagens utrikeshandel, handelspolitik, internationella nätverk och företagens internationalisering, migration, tjänstefiering av tillverkningsindustrin, artificiell intelligens, offshoring, tillämpad ekonomisk analys, entreprenörskap, arbetsmarknaden

Några aktuella projekt

  • Artificiell intelligens och arbetsmarknaden (www.ai-econlab.com)
  • Jobben, utrikeshandeln och utländska investeringar (med Kyvik Nordås och Tang)
  • Invandring och offshoring (med Hatzigeorgiou, Karpaty och Kneller)
  • Företagens exportfinansiering (med Tang m fl)

Undervisning

  • Corporate Finance, kursansvarig, avancerad nivå
  • Vetenskaplig metod (moment tillämpad ekonometri med Stata), undervisning, grundnivå
  • Uppsatshandledning, kandidat-/masternivå
  • Det internationella handelssystemet, initiativtagare och kursansvarig, avancerad nivå (vilande)

Profiler

LinkedIn | RePEc | Google Scholar | Research Gate

Kort biografi

Magnus Lodefalk är sedan våren 2017 docent i nationalekonomi vid Örebro universitet. Han är ekonomie doktor i nationalekonomi vid Örebro universitet och har en kandidatexamen i nationalekonomi från Stockholms universitet och en i statsvetenskap från Linnéuniversitetet. Under sin utbildning har han studerat vid University of Nottingham, England, Western University, Kanada och Exeter University, England. År 2013 emottog Lodefalk ett treårigt postdoktoralt stipendium ifrån Jan Wallander och Tom Hedelius stiftelse. Fram till slutet av 2014 har Lodefalk också varit ämnesråd i ekonomisk analys av handeln vid Kommerskollegium.

Lodefalks forskning fokuserar på strukturförändringar i näringslivet - såsom tjänstefieringen av tillverkningsindustrin och AI:s intåg i olika branscher - och drivkrafter, hinder och effekter av företagstillväxt och globalisering.

Lodefalk har bred erfarenhet av att analysera strukturella ekonomiska förändringar, internationalisering och handelspolitik, inklusive Världshandelsorganisationen (WTO). Han har också lett kapacitetsuppbyggnad på området och har stor erfarenhet av att föreläsa om frågor relaterade till internationell ekonomi. På senare år har hans forskningsintresse vidgats till frågor om vad som driver och hindrar företags tillväxt och internationalisering och arbetsmarknadseffekter.

Hans artiklar är publicerade i etablerade akademiska tidskrifter och har bl a använts av flera internationella organisationer. Lodefalk har ett omfattande nätverk både nationellt och internationellt, f a inom akademi, förvaltning och internationella organisationer.

Mer information

Lodefalks CV.

Lodefalks personliga hemsida.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter

Övrigt