This page in English

Forskningsprojekt

Migration, integration och företagens globalisering - hur bidrar migration och integration i arbetslivet till företagens globalisering?

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Magnus Lodefalk

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Vi analyserar hur migration och integration i arbetslivet påverkar företagens internationalisering (handel, offshoring och utländska direktinvesteringar) och vilka samhällsekonomiska effekter detta får. Vikt läggs vid att identifiera de effekter och bakomliggande mekanismer som karaktäriserar förhållanden mellan migration, integration och internationalisering. Häri brister den tidigare forskningen eftersom den huvudsakligen har undersökt sambandet mellan handel och migration, på nationsnivå, utan att ta itu med kausala processer, vilket behövs för att kunna förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och främja företagens internationalisering. Forskningen kan också ge fördjupat och nyanserat underlag för migrationspolitiska överväganden och den har utvecklingsekonomiska aspekter.

Finansiärer

  • Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse