Frågor och svar

När, var och hur ska jag söka examen?

Du måste själv ansöka om examen när du är klar med din utbildning. De flesta kan ansöka via Studenttjänster. Om du inte längre har möjlighet att logga in i Studenttjänster sker ansökan via blankett som du hittar under "Så här ansöker du".

Examensbevis utfärdas vid den högskola eller det universitet där du läst den sist daterade kursen som ska ingå i examen. Du bestämmer själv när du vill ta ut din examen, förutsatt att kraven är uppfyllda. Kontrollera att alla dina högskolepoäng är inrapporterade. Om något saknas eller är felaktigt ska du kontakta aktuell institution. 

Hur många högskolepoäng kan examen innehålla?

En generell examen på grundnivå (högskole- eller kandidatexamen) ska innehålla exakt 120 respektive 180 högskolepoäng. En generell examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen) ska innehålla exakt 60 respektive 120 högskolepoäng.

När det gäller yrkesexamen anges antal poäng i utbildningsplanen för programmet.

Kan jag ta med kurser från andra lärosäten i en examen?

Önskar du ha med kurser som du läst på annan högskola/annat universitet i Sverige ska du ange detta i din ansökan.

Om du har varit utbytesstudent genom Örebro universitet ska dina utlandsstudier vara tillgodoräknade av institutionen.

Om du läst på egen hand i ett annat land ska du skicka in vidimerade kopior av betyg/intyg/certifikat du fått i utlandet och ange vilka kurser du vill ta med i examen.

Är examenskraven samma vid de olika universiteten/högskolorna?

Varje högskola/universitet har lokala föreskrifter om examina. Observera att kraven för samma examen därför kan skilja något mellan olika högskolor/universitet.

Örebro universitets lokala krav för generella examina

Vad innebär förled i en generell examen?

En generell examen kan utfärdas med eller utan förled. För att uppfylla kraven för ett förled behöver du ha läst ett visst antal poäng i annat/andra huvudområden än huvudområdet för examen. 

Vid Örebro universitet används förleden Filosofie, Ekonomie, Medicine, 
Naturvetenskaplig, Politices och Teknologie.

För att se om du uppfyller kraven för ett visst förled, läs mer i Örebro universitets lokala krav för generella examina.

Leder ett program fram till en specifik examen?

Vid Örebro universitet finns ett antal fria respektive fasta program. De flesta fasta program leder fram till en yrkesexamen, till exempel lärare, högskoleingenjör, socionom eller sjuksköterska. Läser du inom ett program är det din utbildningsplan som styr vilka kurser du måste ha avslutat för att kunna ta ut din examen. I den framgår även vilken examen ditt program leder fram till. 

För att få en generell examen behöver du inte gå ett speciellt program, huvudsaken är att du uppfyller examenskraven.

Kan jag ta med kurser med överlappande innehåll?

Om kurser med överlappande innehåll ingår i samma examen görs poängavdrag för det gemensamma innehållet.

Kostar det något att ta ut examen?

Det kostar inget att ta ut examen.

Hur lång är handläggningstiden?

Målet är att handläggningstiden inte ska överstiga två månader under förutsättning att examensansökan är komplett när den inkommer till examenshandläggarna. I vissa perioder kan längre handläggningstid behövas.

Kan jag ändra i en utfärdad examen?

Man kan inte lägga till eller dra ifrån kurser i en redan utfärdad examen.

Kan jag få ett nytt bevis om originalet är borttappat?

Examensbevisen är en originalhandling och utfärdas endast i ett exemplar. Du kan alltså inte få ett nytt om du tappar bort det. Du kan få en kopia av vår arkivkopia. Det kostar ingenting och kopian märks med "kopia av arkivkopia".

Vad kan jag överklaga och vart vänder jag mig?

Följande två beslut av högskolan, som rör examen, kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH): beslut om tillgodoräknande av kurs samt avslag på en students begäran att få examensbevis. 

Ett överklagande ska ske skriftligen till Överklagandenämnden för högskolan, Örebro universitet, 701 82 Örebro. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring som ska ske. Skrivelsen ska ha inkommit inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Läs mer om överklagande här.

Kan jag ta med kurser på avancerad nivå i en Kandidatexamen?

Ja, men tänk på att du inte kan återanvända kurser som ingått i en examen på grundnivå i en Magister- eller Masterexamen.

Kan jag ta med en kurs från min Kandidatexamen i min examen på avancerad nivå?

Nej, en och samma kurs kan inte ingå i både en examen på grundnivå och en examen på avancerad nivå (Magister- eller Masterexamen).