Frågor och svar om examen

Du ansöker om examen när du har slutfört dina studier. Innan du ansöker om examen måste du säkerställa att de kurser som ska ingå har betyg inrapporterade i Ladok. Om något saknas eller är felaktigt ska du kontakta aktuell institution. 

Examensbevis utfärdas vid den högskola eller det universitet där du läst den sist daterade kursen som ska ingå i examen. 

Ansökan om examen på grund-, avancerad och forskarnivå görs digitalt via Studenttjänster. När du har loggat in på Studenttjänster väljer du Ladok student och fliken Examen och bevis. Logga in i Studenttjänster.

Du kan också logga in direkt på Ladok student med t.ex. ett studentkonto från ett annat lärosäte, ett eduID eller med ditt Antagning.se-konto. Om du loggas in på ett av dina andra lärosäten som du har studerat vid kan du enkelt byta till Örebro universitet genom att klicka på fliken Byt lärosäte och välja Örebro universitet. Logga in direkt på Ladok student

När det gäller äldre lärarexamen (antagen t o m 2010), eller om du inte hittar den examen du vill ansöka om, ber vi dig kontakta oss på examen@oru.se.

Det är viktigt att dina kontaktuppgifter samt din e-postadress stämmer. Kontrollera uppgifterna och gör eventuella ändringar i Ladok Student genom att klicka på fliken Mina uppgifter.

 

Har du läst på ett program kan du titta i Utbildningsplanen för programmet. Där står det vilken examen din utbildning leder fram till. Din utbildningsplan kan du hitta via Studenttjänster alternativt via den här länken: https://www.oru.se/utbildning/kurs--och-utbildningsplaner/utbildningsplaner/

Om du har läst fristående kurser kan du läsa vad som krävs för examen i vårt dokument Örebro universitets lokala krav för generella examina.

Vid Örebro universitet finns två typer av program,  fria program och yrkesprogram. Ett yrkesprogram leder fram till en yrkesexamen, till exempel lärare, högskoleingenjör, socionom eller sjuksköterska. 

Läser du inom ett yrkesprogram är det din utbildningsplan som styr vilka kurser du måste ha avslutat för att kunna ta ut din examen. I den framgår även vilken examen ditt program leder fram till. 

Läser du ett av våra fria program finns en rekommenderad studiegång i den utbildningsplan du är antagen till. Där framgår också vilken examen utbildningen leder fram till om du följer den rekommenderade studiegången.

Det finns även möjlighet att läsa fristående kurser för att kunna ansöka om en generell examen. För detta behöver du inte gå ett speciellt program, utan du väljer själv kurser som tillsammans uppfyller de krav som ställs för examen.

Ja, det lärosäte där du har läst din sista kurs kan överlåta examensrätten till oss. I samband med att vi handlägger din ansökan om examen skickar vi en förfrågan till det aktuella lärosätet.

Det kostar inget att ta ut examen.

Examensansökningar behandlas i turordning utifrån ansökningsdatum. Vårt mål är att handläggningstiden inte ska överstiga två månader under förutsättning att ansökan är komplett när den skickas in. Oftast går det fortare än så men vid högt söktryck, särskilt i samband med terminsslut, kan handläggningstiden vara upp mot två månader.

Från och med 1 januari 2024 utfärdas digitala examensbevis vid Örebro universitet. Du får en avisering via e-post när ditt examensbevis har blivit utfärdat och du hämtar ditt examensbevis direkt i Ladok.

Du kan hämta beviset hur många gånger som helst. Dokumentet är en PDF och innehåller en e-stämpel. E-stämpeln styrker att det är ett äkta dokument, och fungerar enbart om beviset öppnas och läses digitalt.

En generell examen på grundnivå (högskole- eller kandidatexamen) ska innehålla exakt 120 respektive 180 högskolepoäng. En generell examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen) ska innehålla exakt 60 respektive 120 högskolepoäng.

När det gäller yrkesexamen anges antal poäng i utbildningsplanen för programmet.

En generell examen kan utfärdas med eller utan förled. För att uppfylla kraven för ett förled behöver du ha läst ett visst antal poäng i annat/andra huvudområden än huvudområdet för examen. 

Vid Örebro universitet används förleden Filosofie, Ekonomie, Medicine, 
Naturvetenskaplig, Politices och Teknologie.

För att se om du uppfyller kraven för ett visst förled, läs mer i Örebro universitets lokala krav för generella examina.

Ja. Du kan klicka i dessa när du ansöker.  Om kursen inte finns att välja kan du skriva i Meddelande till handläggare vilken kurs du önskar ska ingå.

Om du läst på egen hand i ett annat land behöver du, i samband med ansökan, skicka in vidimerade kopior av betyg/intyg/certifikat du fått i utlandet innehållande kursnamn, betyg och omfattning av kurserna samt dokument som förklarar landets utbildningssystem, om detta inte framgår från betyg/intyg/certifikat. Det sker då en prövning om kurserna kan ingå i en examen. 

Det finns möjlighet att få prövat om delar av oavslutade kurser kan ingå i en examen. Denna prövning görs i samband med handläggning av inkommen ansökan om examen. Eftersom kursen inte är avslutad finns den inte att välja vid ansökan, men du kan då skriva i Meddelande till handläggare vilken kurs samt vilka moment i kursen du önskar få prövade.
Om du läst kursen vid ett annat lärosäte, bifoga kursplan och litteraturlista. Observera att det ska vara den kursplan och litteraturlista som gällde den termin då du läste kursen.

Om kurser med överlappande innehåll ingår i samma examen görs poängavdrag för det gemensamma innehållet.

Om du läst två huvudområden om 90 hp vardera enligt våra krav för kandidatexamen kan man ansöka om Kandidatexamen i respektive huvudområde. Enligt nuvarande examensregler kan samma kurs ingå i flera examina på grundnivå, men du kan inte återanvända kurser som ingått i en examen på grundnivå i en examen på avancerad nivå (Magister- eller Masterexamen).

Ja, men tänk på att du inte kan återanvända kurser som ingått i en examen på grundnivå i en Magister- eller Masterexamen.

Nej, en och samma kurs kan inte ingå i både en examen på grundnivå och en examen på avancerad nivå (Magister- eller Masterexamen).

Varje högskola/universitet har lokala föreskrifter om examina. Observera att kraven för samma examen därför kan skilja något mellan olika högskolor/universitet.

 

Om du blivit antagen till studier med behörighetskrav på examensbevis ett visst datum ber vi dig att styrka detta genom att mejla oss antagningsbesked (där dina personuppgifter framgår) och information om kursstart till examen@oru.se.

Examensbeviset är en originalhandling och utfärdas endast i ett exemplar. Du kan alltså inte få ett nytt om du tappar bort det. Du kan få en kopia av vår arkivkopia.

Du kan beställa en arkivkopia av ditt examensbevis via vårt beställningsformulär eller genom att kontakta oss via e-post: examen@oru.se.

Nej, man kan inte lägga till eller dra ifrån kurser i en redan utfärdad examen.

Om du har påbörjat dina studier efter 1 juli 2007 ansöker du om examen enligt nuvarande regelverk. 

Om du har påbörjat dina studier före 1 juli 2007 har du möjlighet att ansöka om att få examen enligt det regelverk som gällde när du läste. För att få en examen enligt äldre regelverk krävs att alla kurser som ska ingå i din examen har slutförts senast 30 juni 2015 (andra datum gäller för lärarexamen), samt att du uppfyller examenskraven enligt 1993 års bestämmelser (enligt högskoleförordning och äldre lokala krav för examina). 

Har du påbörjat dina studier före 1 juli 2007 och avslutat dina studier efter 30 juni 2015 prövas din ansökan mot dagens regelverk.

Är du inte klar med din utbildning rekommenderar vi dig att ta kontakt med studievägledare vid ansvarig institution för planering av dina studier.

Nej, vi utfärdar inte ett nytt examensbevis om du har bytt namn eller efternamn på grund av t ex giftermål.

Följande två beslut av högskolan, som rör examen, kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH): beslut om tillgodoräknande av kurs samt avslag på en students begäran att få examensbevis. 

Ett överklagande ska ske skriftligen till Överklagandenämnden för högskolan, Örebro universitet, 701 82 Örebro. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring som ska ske. Skrivelsen ska ha inkommit inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Läs mer om överklagande här.

Verifiera digitalt examensbevis
Ett digitalt examensbevis är e-stämplat. Det betyder att mottagaren av examensbeviset kan kontrollera att dokumentet inte har ändrats sedan hämtningen från Ladok. Det gör man genom att ladda upp det mottagna dokumentet på Ladoks sida för verifiering. Ladok intygar då om dokumentet är identiskt med det dokument som hämtats i Ladok. Det går också att verifiera e-stämpeln via en etablerad PDF-läsare.

Dela information om examen, digitala examensbevis och pappersbevis
Denna funktion fungerar både för digitala examensbevis och examensbevis utfärdat på papper. Du kan dela information om din examen med, till exempel, en potentiell arbetsgivare. När du delar examen får du en kontrollkod och en länk till en hemsida där information om din examen visas. Kontrollkoden är giltig i ett halvår, vilket gör att du kan lägga in den i ditt CV och dela den med flera olika personer samtidigt.

Du delar din examen genom att:
• Logga in i Ladok för studenter och gå till ”Examen och bevis”
• Välj ”Dela bevis”
• Dela med dig av den hämtade kontrollkoden till valfri mottagare

Verifiera examensbevis utfärdat på papper
Examensbevis på papper kan verifieras genom att dela information om examen enligt ovan eller att hänvisa mottagaren att kontakta universitetet för kontroll. 

Nej, det går inte att få ett digitalt examensbevis för en examen som är utfärdad i pappersformat.