Frågor och svar

När, var och hur ska jag söka examen?

Examensbevis utfärdas vid den högskola eller det universitet där du läst den sist daterade kursen som ska ingå i examen. 

Ansökan om examen på grund-, avancerad och forskarnivå görs digitalt via Studenttjänster. När du har loggat in på Studenttjänster väljer du Ladok student och fliken Examen och bevis. Logga in i Studenttjänster

Även om du inte längre har tillgång till Studenttjänster kan du fortfarande logga in direkt på Ladok student med t.ex. ett studentkonto från ett annat lärosäte, ett eduID eller med ditt Antagning.se-konto. Om du loggas in på ett av dina andra lärosäten som du har studerat vid kan du enkelt byta till Örebro universitet genom att klicka på fliken Byt lärosäte och välja Örebro universitet. Logga in direkt på Ladok student

Det är viktigt att dina kontaktuppgifter samt din e-postadress stämmer. Kontrollera uppgifterna och gör eventuella ändringar i Ladok Student genom att klicka på fliken Mina uppgifter.

När det gäller äldre lärarexamen (antagen t o m 2010), eller om du inte längre har möjlighet att nå Ladok student för att göra en digital ansökan, kan du istället ansöka via blankett. Du hittar ansökningsblanketter under "Så här ansöker du".

Innan du ansöker om examen måste du säkerställa att de kurser som ska ingå har betyg inrapporterade i Ladok. Om något saknas eller är felaktigt ska du kontakta aktuell institution. 

Jag har läst min sista kurs vid annan högskola eller universitetet, kan jag ändå ansöka om examen från Örebro universitet?

Ja, den högskola eller det universitet där du har läst din sista kurs kan överlåta examensrätten till oss. I samband med att vi handlägger din ansökan om examen skickar vi en förfrågan till det aktuella lärosätet.

Leder ett program fram till en specifik examen?

Vid Örebro universitet finns ett antal fria respektive fasta program. De flesta fasta program leder fram till en yrkesexamen, till exempel lärare, högskoleingenjör, socionom eller sjuksköterska. Läser du inom ett program är det din utbildningsplan som styr vilka kurser du måste ha avslutat för att kunna ta ut din examen. I den framgår även vilken examen ditt program leder fram till. 

För att få en generell examen behöver du inte gå ett speciellt program, huvudsaken är att du uppfyller examenskraven.

Hur vet jag vilken examen jag ska ansöka om?

Har du läst på ett program kan du titta i Utbildningsplanen för programmet. Där står det vilken examen din utbildning leder fram till.

Om du har läst fristående kurser kan du läsa vad som krävs för examen i vårt I dokument ”Örebro universitets lokala krav för generella examina” som du hittar under rubriken Vad krävs för examen.

Kostar det något att ta ut examen?

Det kostar inget att ta ut examen.

Hur lång är handläggningstiden?

Målet är att handläggningstiden inte ska överstiga två månader under förutsättning att examensansökan är komplett när den inkommer till examenshandläggarna. I vissa perioder kan längre handläggningstid behövas. Examensansökningar behandlas i kronologisk ordning utifrån ansökningsdatum. 

Hur får jag mitt examensbevis när det är utfärdat?

Ditt examensbevis utfärdas på papper och skickas till dig per post. Kontrollera att dina kontaktuppgifter i Ladok är korrekta. Det är till den postadressen ditt examensbevis kommer att skickas. Meddela eventuella adressändringar till oss.

Hur många högskolepoäng kan examen innehålla?

En generell examen på grundnivå (högskole- eller kandidatexamen) ska innehålla exakt 120 respektive 180 högskolepoäng. En generell examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen) ska innehålla exakt 60 respektive 120 högskolepoäng.

När det gäller yrkesexamen anges antal poäng i utbildningsplanen för programmet.

Vad innebär förled i en generell examen?

En generell examen kan utfärdas med eller utan förled. För att uppfylla kraven för ett förled behöver du ha läst ett visst antal poäng i annat/andra huvudområden än huvudområdet för examen. 

Vid Örebro universitet används förleden Filosofie, Ekonomie, Medicine, 
Naturvetenskaplig, Politices och Teknologie.

För att se om du uppfyller kraven för ett visst förled, läs mer i Örebro universitets lokala krav för generella examina.

Kan jag ta med kurser från andra lärosäten i en examen?

I Studenttjänster visas samtliga kurser du läst vid något universitet/någon högskola i Sverige och du klickar i de kurser du vill ta med i din examen. Om kursen inte finns att välja kan du, skriva i Meddelande till handläggare vilken kurs du önskar ska ingå.

Om du har varit utbytesstudent genom Örebro universitet ska dina utlandsstudier vara tillgodoräknade av institutionen.

Jag har läst kurser på egen hand i ett annat land. Kan jag ta med dessa i en examen?

Om du läst på egen hand i ett annat land behöver du, i samband med ansökan, skicka in vidimerade kopior av betyg/intyg/certifikat du fått i utlandet innehållande kursnamn, betyg, och omfattning av kurserna samt dokument som förklarar landets utbildningssystem, om detta inte framgår från betyg/intyg/certifikat. Det sker då en prövning om kurserna kan ingå i en examen. 

Jag har en oavslutad kurs. Kan jag ta med poäng från den i en examen?

Det finns möjlighet att få prövat om delar av oavslutade kurser kan ingå i en examen. Denna prövning görs i samband med handläggning av inkommen ansökan om examen. Eftersom kursen inte är avslutad finns den inte att välja i listan, men du kan då skriva i Meddelande till handläggare vilken kurs samt vilka moment i kursen du önskar få prövade.

Kan jag ta med kurser med överlappande innehåll?

Om kurser med överlappande innehåll ingår i samma examen görs poängavdrag för det gemensamma innehållet.

Kan jag få flera examina?

Ja, om du uppfyller kraven för nytt huvudområde eller nytt förled kan du ta ut flera generella examina på samma nivå.

Jag vill ta ut en dubbel kandidatexamen. Går det?

Om du läst två huvudområden om 90 hp vardera enligt våra krav för kandidatexamen kan man ansöka om Kandidatexamen i respektive huvudområde. Enligt nuvarande examensregler kan samma kurs ingå i flera examina på grundnivå, men du kan inte återanvända kurser som ingått i en examen på grundnivå i en examen på avancerad nivå (Magister- eller Masterexamen).

Kan jag ta med kurser på avancerad nivå i en Kandidatexamen?

Ja, men tänk på att du inte kan återanvända kurser som ingått i en examen på grundnivå i en Magister- eller Masterexamen.

Kan jag ta med en kurs från min Kandidatexamen i min examen på avancerad nivå?

Nej, en och samma kurs kan inte ingå i både en examen på grundnivå och en examen på avancerad nivå (Magister- eller Masterexamen).

Är examenskraven samma vid de olika universiteten/högskolorna?

Varje högskola/universitet har lokala föreskrifter om examina. Observera att kraven för samma examen därför kan skilja något mellan olika högskolor/universitet.

Örebro universitets lokala krav för generella examina

Jag ska läsa vidare på ett magister- eller ett masterprogram och behöver uppvisa mitt examensbevis för att inte förlora min plats. Hur ska jag gå tillväga?

Om du blivit antagen till studier med behörighetskrav på examensbevis ett visst datum ber vi dig att styrka detta genom att mejla oss antagningsbesked och information om kursstart till This is an email address.

Kan jag få ett nytt bevis om originalet är borttappat?

Examensbevisen är en originalhandling och utfärdas endast i ett exemplar. Du kan alltså inte få ett nytt om du tappar bort det. Du kan få en kopia av vår arkivkopia. Du är välkommen att kontakta oss via e-post: This is an email address om du önskar beställa en arkivkopia.

Kan jag ändra i en utfärdad examen?

Man kan inte lägga till eller dra ifrån kurser i en redan utfärdad examen.

Jag läste vid Örebro universitet för flera år sedan men tog aldrig ut min examen. Kan jag ansöka om examen nu?

Om du har påbörjat dina studier efter 1 juli 2007 ansöker du om examen enligt nuvarande regelverk. Har du inloggningsuppgifter till Studenttjänster kan du ansöka om examensbevis digitalt. Annars använder du vår blankett, som du hittar under rubriken "Så här ansöker du".

Om du har påbörjat dina studier före 1 juli 2007 har du möjlighet att ansöka om att få examen enligt det regelverk som gällde när du läste. För att få en examen enligt äldre regelverk krävs att alla kurser som ska ingå i din examen har slutförts senast 30 juni 2015 (andra datum gäller för lärarexamen), samt att du uppfyller examenskraven enligt 1993 års bestämmelser (enligt högskoleförordning och äldre lokala krav för examina). Du ansöker om examen med hjälp av vår blankett, du hittar den under rubriken "Så här ansöker du".

Har du påbörjat dina studier före 1 juli 2007 och avslutat dina studier efter 30 juni 2015 prövas din ansökan mot dagens regelverk.

Är du inte klar med din utbildning rekommenderar vi dig att ta kontakt med studievägledare vid ansvarig institution för planering av dina studier.

Jag har bytt namn. Kan jag få ett nytt examensbevis i det nya namnet?

Nej, vi utfärdar inte ett nytt examensbevis om du har bytt namn eller efternamn på grund av t ex giftermål.

Vad kan jag överklaga och vart vänder jag mig?

Följande två beslut av högskolan, som rör examen, kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH): beslut om tillgodoräknande av kurs samt avslag på en students begäran att få examensbevis. 

Ett överklagande ska ske skriftligen till Överklagandenämnden för högskolan, Örebro universitet, 701 82 Örebro. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring som ska ske. Skrivelsen ska ha inkommit inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Läs mer om överklagande här.