Utfasning av kurser som förändrats eller upphört

Kursplaner revideras och kanske ser kursen annorlunda ut idag mot den kurs du var registrerad på.

Ibland kan en kurs avvecklas eller genomgå förändringar som är av sådan karaktär att du som student inte längre kan examineras enligt den kursplan som tidigare var gällande då du var registrerad på kursen.  Då ska du som student utöver ordinarie examination och omexamination, erbjudas möjlighet till minst tre särskilda examinationer.
Dessa examinationer ska erbjudas under en period om minst 12 månader och högst 18 månader. Perioden om minst 12 månader och högst 18 månader börjar direkt efter utgången av den termin när beslutet att avveckla kursen eller att revidera kursplanen fattas.

Om du vill veta när dessa tillfällen ges kan du se tentamensschemat eller ta kontakt med studievägledare/utbildnings- och forskningsadministratör vid aktuell institution.