Civilingenjör, Datateknik, 300 hp

Starttermin: Hösten 2024 (anmälan stängd)

Vill du vara med och utveckla innovativa datatekniska lösningar för till exempel intelligenta sökmotorer, självstyrande fordon eller smarta hem? I utbildningen Civilingenjör, Datateknik får du både lära dig grunderna i datateknik och spännande spetstekniker.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4 eller Matematik E.

Civilingenjörsprogrammet i datateknik är ett femårigt program som ger dig breda kunskaper och färdigheter inom datateknik och gör dig väl förberedd för att arbeta i framtidens industriföretag.

Du ska kunna arbeta med datorers maskin- och programvara och kunna sätta ihop dem i en större produkt eller tillverkningssystem. Du ska kunna samarbeta med många olika personer med olika expertis. Eftersom datatekniken utvecklas fort måste du ständigt vara beredd att möta förändringar, men du kommer själv också att vara med och utveckla ny datateknik. Du får kunskaper inom ett antal viktiga områden så som programmering, databaser, inbyggda system, människa-dator-interaktion, elektronik, matematik, juridik och ekonomi.

Du kan välja mellan två teman: Mobila och distribuerade system eller Autonoma och intelligenta system. I utbildningen tränas du också i färdigheter som är viktiga för ingenjörer: att planera och genomföra projekt, att kommunicera både muntligt och skriftligt, att arbeta i lag, att experimentera och lösa problem. Du kan också välja att avsluta dina studier efter 3 år och ta en kandidatexamen.

Utbildningsplan Civilingenjör, Datateknik, 300 hp

Programmet består av 300 högskolepoäng vilket motsvarar 5 års heltidsstudier. Det inleds med kurserna Introduktion till ingenjörsarbete inom datateknik, Diskret matematik och logik samt Funktioner och derivator. Första terminen läses även kurserna Linjär algebra för civilingenjörer och Imperativ programmering för civilingenjörer.

Från och med år 3 kan studenten välja att fördjupa sina kunskaper inom autonoma intelligenta system eller inom mobila distribuerade system. För en fördjupning inom autonoma intelligenta system ingår följande kurser: Reglerteknik för civilingenjörer, Digital signalbehandling för civilingenjörer, Sensorer och mätsystem, Avancerad Människa-dator-interaktion, Robotteknik för civilingenjörer, Digital bildbehandling och datorseende, samt Lärande system. För en fördjupning inom mobila distribuerade system ingår följande kurser: Webbsystem för civilingenjörer, Datasäkerhet, Artificiell intelligens för webben, Distribuerade system, Programvaruarkitekturer, Mobila plattformar samt Parallell programmering.

Programmet avslutas med ett examensarbete omfattande 30 högskolepoäng (eller 22,5 högskolepoäng om du avslutar med en kandidatexamen.)

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4 eller Matematik E.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå och avancerad nivå

Antal platser: 40

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Examen: Civilingenjörsexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Pascal Rebreyend

Anmälningskod ORU-59409

Du kan ha en rad olika yrkesroller under din karriär, som specialist, projektledare, företagsledare, konsult, egen företagare, innovatör, kommunikatör eller utbildare. Chansen är stor att du kommer att jobba internationellt, i företag med verksamheter i flera länder och med internationella kunder, samarbetspartners och konkurrenter. Redan som student kommer du i kontakt med företag, till exempel genom att gå på gästföreläsningar (när yrkesverksamma kommer till universitetet och föreläser om sina arbetsområden) och när du gör ditt examensarbete.

Du är en person som vill vara med och utveckla framtidens teknik, som ser möjligheter och som vill utforska nya sätt att använda datorer på. Du är kreativ och tycker om att lära dig nya saker – och det vill du fortsätta med under hela livet. Du är beredd att lägga ner arbete och engagemang under din studietid. Det är också viktigt för dig med en utbildning som är väl förankrad i verkligheten och som leder till intressanta och utvecklande jobb, och som inte bara ger dig ämneskunskaper utan också många olika färdigheter som behövs i ingenjörsyrket.

Det finns likheter och skillnader mellan utbildningar vid olika lärosäten. Det som vi skulle säga kännetecknar utbildningen vid Örebro universitet är:

  • En stabil grund bestående av kurser i datateknik och matematik tillsammans med kurser inom två viktiga framtidsområden: autonoma intelligenta system och mobila distribuerade system, båda med god anknytning till framstående forskning
  •  En utbildning utformad och genomförd i samarbete med näringslivet som ger relevanta kompetenser
  •  Ingenjörsarbete genom utvecklingsprojekt tillämpas tidigt i utbildningen och ger samtidigt färdigheter inom projektledning, kommunikation, problemlösning, med mera
  •  Närhet till internationella forskargrupper och samarbetsföretag, och även till studenter inom andra ämnesområden

Näringslivskopplingen är viktigt för att skapa så bra kontakter mellan studenter och företag som möjligt. Det ger en bra start till första jobbet. Det innebär exempelvis att tekniska kunskaper och ingenjörsfärdigheter ges relativt stor plats i programmet.

Det generella svaret är "ja". Visserligen kommer variationer över konjunkturcykler och mellan branscher alltid att finnas, men dina chanser bör i alla fall vara goda. Efterfrågan på civilingenjörer har varit stabil och med den beredskap för utveckling och förändring som utbildningen ger så har du bästa möjliga förutsättningar på framtidens arbetsmarknad. Dessutom är dina kompetenser gångbara internationellt.

Historiskt, oavsett konjunkturläge, har arbetslöshetsnivåerna för ingenjörer stabilt varit lägre än för arbetskraften totalt. Lättast att få jobb har dock ingenjörer med yrkeserfarenhet. Som nyutbildad stärker du din position genom att utbildningen har ett utvecklat näringslivssamarbete som ger dig meriterande erfarenhet i projektkurser, examensarbete mm. Det kontaktnät du på så sätt har möjlighet att bygga upp är också betydelsefullt.

Det första man behöver som civilingenjör i datateknik är så klart goda ämneskunskaper. Därför innehåller programmet många olika kurser om datateknik. Det kanske viktigaste är programmering och programvaruutveckling, och det handlar inte bara om att lära sig ett visst programmeringsspråk (som C, C++, C#, Java eller Python). Det handlar också om att kunna tänka som en programmerare: att kunna analysera ett problem och hur det ska beskrivas för datorn (datastrukturer) och hur datorn kan hitta en lösning (algoritmer). Det handlar om att bryta ner problemet i mindre delar som kan lösas för sig, och det handlar om att göra program som är pålitliga och inte kraschar eller ger fel svar, och som dessutom är lätta att förstå och använda.

Programmet har även kurser om många speciella typer av tekniker och program, som databaser för att lagra och söka i stora mängder data, inbyggda system som kan finnas i olika sorters maskiner (mikrovågsugnar, bilar, robotar), artificiell intelligens för att lösa svåra problem, och datorgrafik för att skapa bilder och animeringar i 3D.

Under de senare åren på programmet kan man också välja mellan kurser från två teman. Det första temat är autonoma och intelligenta system, och handlar om tekniker för t ex robotar, självgående fordon och smarta sensorer. Det andra temat är distribuerade och mobila system och handlar om tekniker för t ex mobiltelefoner och nätverksuppkopplade apparater i hemmet och på arbetsplatser. I de här kurserna kommer du att möta lärare som forskar inom just dessa områden, så kursinnehållet ligger i framkanten av teknikutvecklingen.

Matematik är viktigt för alla civilingenjörsprogram. Under framför allt de första åren finns många matematikkurser. Det finns även kurser i fysik och elektronik, för att ge en förståelse för hur datorns maskinvara fungerar.

Eftersom du kommer att arbeta i ett företag eller annan organisation (kanske rent av din egen), och i ett samhällssammanhang, så behöver du också kunna en del om ekonomi, juridik, etik och hållbar utveckling.

För en civilingenjör så räcker det inte att bara ha ämneskunskaper. För att de ska vara till nytta krävs en rad andra förmågor också. Du måste kunna analysera och lösa problem, söka och värdera information, experimentera, se helheter och hur delar hänger ihop, tänka både kreativt och kritiskt och ta initiativ och ansvar. Du måste kunna göra etiska överväganden, planera din karriär och utveckla dina kompetenser.

Du slutar inte att lära dig saker bara för att du har fått ut din examen. Och som civilingenjör kommer du knappast att arbeta ensam framför en skärm eller i en verkstad hela dagarna. Vare sig du arbetar i ett litet eller stort företag eller organisation, så kommer du att behöva samarbeta med andra ingenjörer och personer med andra sorters kompetenser. Chansen är stor att du kommer att hamna i någon ledande position, eller att du kommer att ha kontakt med kunder och användare. Därför behöver du behärska samarbete och ledarskap samt kommunikation på olika sätt och med olika målgrupper, och kanske även på andra språk.

Slutligen måste du också behärska arbetsprocessen i ett ingenjörsprojekt, från koncept till färdig produkt. Många av programmets kurser innehåller moment där du får utveckla sådana färdigheter, som projektuppgifter i mindre och större grupper, redovisningar, diskussioner och informationssökning. Programmet innehåller också två större projektkurser och ett avslutande examensarbete där du och dina klasskamrater får arbeta under större frihet och ansvar.

Högskoleingenjörsutbildningen är tre år (180 högskolepoäng) medan det tar fem år (300 högskolepoäng) att bli civilingenjör. Civilingenjörsutbildningen har större teoretiskt djup, medan högskoleingenjörsutbildningen är mer fokuserad på tillämpning av teorin.

Din konkurrenskraft är högre och arbetsmarknaden bredare med en civilingenjörsexamen, men din framtida position beror i lika hög grad på din egen drivkraft och prestationer. Till flera ingenjörsjobb söker arbetsgivare efter ingenjörer med högskoleingenjörs- eller civilingenjörsexamen och det är då dina tidigare erfarenheter och vad du då åstadkommit som är avgörande snarare än vilken ingenjörsutbildning du läst. Bägge utbildningarna gör dig till en kreativ problemlösare som är attraktiv på arbetsmarknaden.

Vid Örebro universitet erbjuds du som student möjlighet att studera utomlands under en del av din utbildning genom våra utbytesavtal. Både på universitetet som helhet och inom datateknikområdet har vi många internationella kontakter. Läs mer om utbytesstudier. Du har också möjlighet att genomföra ditt examensarbete under programmet sista termin hos en organisation utomlands.

Det underlättar om du tycker det är kul och är rätt hyfsad på matematik, eller har en stark motivation och kan bli det. Det är viktigt att påpeka att du kan komma långt med god motivation och arbete. I programmet ingår 48 högskolepoäng matematikkurser, men matematik tillämpas också i andra kurser. Många av matematikkurserna innehåller dessutom datorövningar.

Inför programmet är det viktigt att du förbereder dig genom att repetera matematik. Under vår introduktionsvecka (veckan innan programmet startar) varvas moment inom framför allt gymnasiematematiken med faddrarnas introduktionsaktiviteter. Fram tills dess kan du vässa dina matematikkunskaper via www.oru.se/nt/internetmatte.

Du ska inte söka introduktionskursen utan kommer att antas till kursen per automatik om du söker programmet. Se kursplan här: Introduktionskurs i matematik för civilingenjörer.

Studierna inleds med en introduktionskurs i matematik på 1,5 högskolepoäng, veckan innan terminsstarten. Kursen pågår under en vecka parallellt med Studentkårens introduktionsaktiviteter och avslutas med en skriftlig examination.

De första obligatoriska kurserna i programmet är Introduktion till ingenjörsarbete inom datateknik, 6 hp, Funktioner och derivator, 4,5 hp och Diskret matematik och logik, 6 hp.

Antagna studenter meddelas om scheman och annan nödvändig information innan studierna börjar. Se mer information om terminstider: https://www.oru.se/utbildning/terminstider/.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Lotta Elvin

Telefon: 019 303000 (växel)

Simon Johansson

”Jag fick drömjobbet som spelutvecklare redan innan examen”

Simon Johansson läste till civilingenjör med inriktning mot datateknik på Örebro universitet och jobbar nu med spelutveckling och programmering på bolaget Piktiv.
– Det är en perfekt kombination av teknik och kreativitet, säger han.

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.