Juristprogrammet, 270 hp

Starttermin: Hösten 2019 (kommande)

Juristprogrammet ger dig en bred juridisk kompetens med kunskaper och färdigheter som krävs för samtliga kvalificerade juristyrken, som domare, advokat, åklagare och kronofogde.

En kvinna står bakom några bänkrader.
Anmälan öppnar 2019-03-15

Genom att fylla i min e-postadress ovan godkänner jag att ni använder och lagrar min e-postadress i syfte att påminna mig när anmälan öppnar, och att adressen därefter raderas. Skicka e-post till This is an email address om du vill bli borttagen från denna tjänst. Läs hela villkorstexten här

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Historia 1b / 1a1+1a2 och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Historia A och Samhällskunskap A

Utbildningen består av en grundnivå om sex terminer och en avancerad nivå om tre terminer, totalt 270 högskolepoäng. Grundnivån innefattar rättsvetenskapens alla centrala områden, såsom civilrätt, processrätt, straffrätt, statsrätt, förvaltningsrätt, skatterätt och internationell rätt. Kurserna läses i den bestämda ordning som anges i utbildningsplanen.

Under utbildningen problematiseras ämnesfältet utifrån ett kritiskt förhållningsätt och som ett löpande stråk tränas muntlig och skriftlig förmåga (retorik). Vidare innehåller utbildningen stora inslag av internationell rätt. Du kommer tidigt i utbildningen i kontakt med processen och dess betydelse, både i form av traditionella rättegångar och förhandlingsspel. Utrymme ges för frågor som exempelvis yrkesetik och förhållandet mellan skrivna rättsregler och moraliska föreställningar.Syftet med utbildningen är vidare att du som student ska behärska den juridiska metod som utgör grunden i allt juridiskt arbete. Du tränas således i att analysera och lösa juridiska problem, men även i att förstå juristens olika roller och ansvar.

Efter grundnivån kan du ansöka om en kandidatexamen i rättsvetenskap då de tre första åren fungerar som en sammanhållen juridisk utbildning. Därför avslutas grundnivån med ett självständigt juridiskt arbete om 15 högskolepoäng. Den avancerade innefattar fördjupade juridiska studier inom ett eller flera särskilda rättsområden. Ämnet samarbetar kring studentutbyten med ett stort antal utländska universitet och du uppmuntras att delta i utbytet. Juristprogrammet avslutas med ett examensarbete om 30 högskolepoäng.

Utbildningsplan Juristprogrammet, 270 hp

Utbildningen syftar till att ge studenterna sådana ämnesmässiga kunskaper och metodologiska färdigheter som krävs för att utföra kvalificerade juridiska arbetsuppgifter. Utbildningen ska även ge en sådan grundläggande kompetens som fordras för forskarstudier i rättsvetenskap. Utbildningen ger utrymme för ett kritiskt förhållningssätt till rätten. Vidare läggs vikt vid rättens internationalisering samt träning i muntlig och skriftlig framställan (retorik och process).

Utbildningen är uppdelad i en grundnivå om sex terminer och en avancerad nivå om tre terminer, totalt 270 högskolepoäng (hp), allt inom huvudområdet rättsvetenskap. Programmet inleds med kursen Rättens grunder, 30 hp vilken ger en introduktion om rättens roll i samhället, rättssystemets uppbyggnad, juridiska begrepp samt juridisk metod. Grundnivån innefattar vidare rättsvetenskapens alla centrala områden, såsom civilrätt, processrätt, straffrätt, statsrätt, förvaltningsrätt, skatterätt och internationell rätt. Kurserna läses i den ordning som anges under föregående rubrik. Den avancerade nivån har en markant inriktning mot fördjupning, metod och tillämpning. Studenterna ges på denna nivå valmöjligheter i fråga om inriktning.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Historia 1b / 1a1+1a2 och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Historia A och Samhällskunskap A

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå och avancerad nivå

Antal platser: 120

Urval: Betyg (50 procent av platserna) och resultat från högskoleprovet (50 procent av platserna).

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Examen: Juristexamen, Kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Carl-Johan Wase

Med en juristexamen står dörren öppen till en mängd olika yrken, bland annat advokat, domare, kronofogde, åklagare, utredare/kvalificerad handläggare och forskare. Att fatta beslut som får stor betydelse för andra människors liv, arbete, ekonomi eller medborgarskap hör till arbetet och medför ett stort ansvar. Du företräder din uppdragsgivare, som kan vara en privatperson, en organisation eller ett företag när exempelvis avtal och kontrakt ska tecknas. Du kommer att samla, läsa in och bearbeta juridiskt material som lagtexter, förordningar, avtal och vägledande beslut för att finna de rättsregler och den tillämpning som ska användas för att lösa problem.

Vi har 120 platser på programmet. Vi har ingen reservantagning då vi använder oss av ett överintag. Fördelningen är 50 % gymnasiala betyg och 50 % högskoleprovet. Eftersom vi tar in en lika hög andel personer via högskoleprovet rekommenderas att du även gör det för att öka dina chanser.

För att komma in på Juristprogrammet krävs det generellt höga betyg, men detta varierar från år till år beroende på hur många personer som söker och vilka betyg de sedan innehar.

Studierna bedrivs på helfart vilket innebär att du läser på heltid, vilket motsvarande 40 timmar/vecka. Inom dessa 40 timmar ryms lärarledd tid på campus i form av föreläsningar och seminarier ungefär 3 ggr/vecka, det kan också förekomma PM-skrivning, grupparbeten, laborationer och seminarier som innebär att du behöver befinna dig på plats på universitetet. Förutom de aktiviteter som beskrivs ovan, ingår även egen studietid då det är mycket litteratur du ska hinna läsa in.

Grundläggande behörighet samt Historia A och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1) eller Grundläggande behörighet samt Historia 1b / 1a1+1a2 och Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A1).

Följande innehåll/kurser krävs för att uppnå en juristexamen:

- Rättens grunder, 30 hp
- Privaträtt, 30 hp
- Ekonomisk rätt, 30 hp
- Rättsstaten, 45 hp
- Europa och världen, 30 hp
- Självständigt juridiskt arbete C, 15 hp
- Rättshistoria och allmän rättslära, avancerad nivå, 15 hp
- Juridik, avancerad nivå 15 hp
- Valfria kurser omfattande totalt 45 hp, varav 15 hp på avancerad nivå inom ämnet rättsvetenskap där resterande 30 hp kan vara på både grund- samt avanceradnivå. (Här finns möjlighet att ta med kurser i annat ämne, utbytesstudier eller praktik.)
- Examensarbete inom juristprogrammet, avancerad nivå, 30 hp

Programmet leder fram till en juristexamen och ger möjlighet till arbete inom bland annat domstolsväsendet, regeringskansliet, olika myndigheter, kommuner, länsstyrelsen, olika privata byråer.

För att bli advokat måste det gå genom advokatsamfundet. Du behöver inneha arbetslivserfarenhet inom branschen och du behöver även göra både skriftliga samt muntliga examinationer.

Under den avancerade delen av juristprogrammet kan du välja att göra praktik. 
Vi rekommenderar att du praktiserar under termin 8 men det är även möjligt att praktisera under termin 7 och 9. Det kan välja att praktisera i Sverige, men även utomlands. Du ordnar praktikplatsen på egen hand. Praktikplatsen måste ha en tydlig koppling till juridiskt utredningsarbete. Se mer information här

Under den avancerade delen av juristprogrammet kan du välja att åka på utbytestermin. Du kan fritt välja mellan universitetet som Örebro universitet har utbytesavtal och välja kurser inom deras kursutbud. Vi rekommenderar att ansökan om utbytesstudier ska göras 1,5 år innan du ska åka, det vill säga under höstterminen när du läser termin 5 för att åka på utbytesstudier termin 8. Det kan vara bra att börja planera för utbytesstudierna så tidigt som möjligt då det är mycket att ordna med -  inte minst praktiskt. Till din hjälp att planera dina utbytesstudier finns internationella koordinatorer på Internationella kontoret samt internationella samordnare och studievägledare vid institutionen. Se mer information om utbytesstudier här.

För dig som tidigare har läst kurser eller program inom ämnet juridik (rättsvetenskap) vid universitet/högskola som kan motsvara hel kurs eller del av kurs kan ansöka om att få tillgodoräkna detta. Dock kan du enbart ansöka om tillgodoräknande när du väl blivit antagen till själva programmet vid Örebro universitetet och tackat ja. En bedömning görs om de kurser du vill tillgodoräkna dig motsvarar de kurser du redan läst.

Du kan också ansöka om tillgodoräknande om du på annat sätt än genom studier har uppnått de kunskaper och färdigheter som krävs för de kurser du vill få tillgodoräknade. Kontakta studievägledare för att få en ansökningsblankett för tillgodoräknande. Ansökningsblanketten lämnar du sedan lämnar in till studievägledare tillsammans med ett resultatintyg från Ladok eller motsvarande studiedokumentationssystem(inklusive kurskoder), kursplan och litteraturlista för det du tidigare läst som du anser har ett motsvarande innehåll i den kurs eller delkurs du önskar tillgodoräkna.

Tingsnotarie är en naturlig fortsättning på studierna och en värdefull merit som leder vidare till tjänster inom branschen.Som notarie på domstol arbetar du med många intressanta och utmanande uppgifter. Du gör bland annat rättsutredningar, upprättar förslag till domar och beslut samt för protokoll vid förhandlingar. Efter en tids tjänstgöring får du själv handlägga vissa mål och ärenden. Du får också att leda förhandlingar i rollen som rättens ordförande.

För en tingsnotarietjänstgöring måste du ha en juristexamen och vara svensk medborgare. Att inneha övriga kurser utanför juristexamen är meriterande och man får mer meritpoäng för kurser inom ämnet rättsvetenskap. Arbetslivserfarenhet inom det juridiska området är även meriterande http://www.notarie.se

För att kunna ta ut en magister/masterexamen behöver du läsa kurser på avancerad nivå, samt läst kursen; Rättsvetenskaplig Magisterkurs med examensarbete, 15 hp eller Rättsvetenskaplig Masterkurs med examensarbete, 30 hp

Nedanstående krävs för respektive examen:

För en magisterexamen, 60 hp krävs:

  • Totalt 60 hp, varav 45 hp på avancerad nivå, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp med beteckning A1E (ex. Rättsvetenskaplig Magisterkurs med examensarbete, 15 hp)
  • Minst 30 hp ska vara en fördjupning inom det huvudsakliga huvudområdet.
  • Kräver att man har avlagt kandidatexamen, alternativt yrkesexamen (ex. juristexamen) om minst 180 hp.

För en masterexamen, 120 hp krävs:

  • Totalt 120 hp, varav 90 hp på avancerad nivå, inklusive ett självständigt arbete om minst 30 hp med beteckning A2E (ex. Rättsvetenskaplig Masterkurs med examensarbete, 30 hp)
  • Minst 60 hp ska vara en fördjupning inom det huvudsakliga huvudområdet
  • Kräver att man har avlagt kandidatexamen, alternativt yrkesexamen (ex. juristexamen) om minst 180 hp

 

Kontakta gärna studievägledare för Juridicum inför en magister/masterexamen.  
This is an email address

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Viktoria Strömberg

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address