Juristprogrammet, 270 hp

Starttermin: Hösten 2024 (anmälan stängd)

Är du intresserad av att lösa juridiska problem och tolka lagar är juristprogrammet något för dig. Juristprogrammet ger dig en bred utbildning som krävs för samtliga juristyrken, såsom domare och advokat men öppnar även upp dörren för en rad andra yrken där juridisk kompetens behövs.

Två kvinnliga studenter går i en korridor och pratar.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Historia 1b eller 1a1+1a2 och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Syftet med utbildningen är att du som student ska lära dig att behärska den juridiska metod som utgör grunden i allt juridiskt arbete. Du tränas i att analysera och lösa juridiska problem men även i att förstå juristens olika roller och ansvar. Utmärkande för juristutbildningen i Örebro är att tonvikt läggs vid träning i muntlig och skriftlig förmåga (retorik). Retorik utgör ett ”stråk” som introduceras redan under utbildningens första termin som sedan följs upp och fördjupas under merparten av de obligatoriska terminerna. Detta sker med stöd av särskilda retoriklärare som arbetar parallellt med våra juridiklärare, exempelvis i samband med rättegångsspel och muntliga presentationer. Vidare problematiseras ämnesfältet rättsvetenskap utifrån ett kritiskt förhållningsätt, där rättsreglerna granskas och ifrågasätts ur olika perspektiv. Juristutbildningen vid Örebro universitet har också betydande inslag av internationell rätt. Utrymme ges för frågor som exempelvis yrkesetik och förhållandet mellan skrivna rättsregler och moraliska föreställningar. Under utbildningen ges möjlighet till praktik inom juridiska yrken och även till att studera utomlands, i form av studentutbyte. Mer om detta finns under fliken "Frågor och svar".

Utbildningen består av en grundnivå om sex terminer och en avancerad nivå om tre terminer, totalt 270 högskolepoäng. Grundnivån innefattar rättsvetenskapens alla centrala områden, såsom civilrätt, processrätt, straffrätt, statsrätt, förvaltningsrätt, skatterätt och internationell rätt. Kurserna läses i den bestämda ordning som anges i utbildningsplanen.

Efter grundnivån kan du ansöka om en kandidatexamen i rättsvetenskap då de tre första åren fungerar som en sammanhållen juridisk utbildning. Därför avslutas grundnivån med ett självständigt juridiskt arbete om 15 högskolepoäng. Den avancerade nivån innefattar fördjupade juridiska studier inom ett eller flera särskilda rättsområden. Juristprogrammet avslutas med ett examensarbete om 30 högskolepoäng.

Utbildningsplan Juristprogrammet, 270 hp

Programmet består av en grundnivå (termin 1-6) och en avancerad nivå (termin 7-9). På termin 1 studeras Rättens grunder, innefattande civilrätt, straffrätt och processrätt på grundläggande nivå samt statsrätt och allmän avtalsrätt. Vidare inkluderar kursen grunderna i juridisk teori och metod och studenten tränas i juridisk problemlösning.

På termin 2 studeras Privaträtt. Kursen innehåller en rad ämnen inom den centrala förmögenhetsrätten, med fokus på allmän avtalsrätt, speciell avtalsrätt, fordringsrätt, krediträtt, skadeståndsrätt, försäkringsrätt, sakrätt, insolvensrätt men också familjerätt, vilket innefattar bland frågor om arv och testamente, äktenskap och samboende och barn- och föräldrarätt.

Ekonomisk rätt behandlas på termin 3, där associationsrätt, skatterätt, arbetsrätt med arbetsmiljörätt och marknads- och immaterialrätt introduceras.

Kursen Rättsstaten på termin 4 omfattar förvaltningsrätt, straffrätt och processrätt.

En rad juridiska områden med internationell karaktär studeras på termin 5, Europa och världen. De fyra delkurserna innefattar folkrätt, europarätt, internationell privat- och processrätt och komparativ rätt.
Termin 6 består av författandet av ett Självständigt juridiskt arbete rörande valfritt ämne som sedan diskuteras vid ett seminarium. Under kursens inledande skede studeras juridisk metod i förhållande till rättsvetenskapliga problem.

Den avancerade nivån på termin 7-9 består av kursen Rättshistoria och allmän rättslära,15 hp, valfria fördjupningskurser om totalt 45 högskolepoäng (hp) samt ett Examensarbete om 30 hp.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Historia 1b eller 1a1+1a2 och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå och avancerad nivå

Antal platser: 120

Urval: Betyg 50%, Högskoleprov 50%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för beteende- social- och rättsvetenskap

Examen: Juristexamen, Kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Johan Adestam

Anmälningskod ORU-39400

Med en juristexamen står dörren öppen till en mängd olika yrken. Vid sidan av klassiska juristyrken såsom advokat, domare, kronofogde och åklagare öppnas även dörren för kvalificerade yrken, exempelvis utredningsuppdrag inom såväl offentlig som privat sektor, diplomat och forskare. Många jurister arbetar även som chefer.

Abraham Zeito

Foto: Björn Hurtig och Partners

Abraham arbetar som försvarsadvokat

Det innebär en hel del utredningsarbete. Abraham Zeito går igenom sidomaterialet i den så kallade slasken och förundersökningsprotokoll. Hittar han inget nytt är det ytterst svårt att få ett ärende prövat på nytt.

– Under utbildningen lärde jag mig framförallt hur ett problem ska angripas och hur jag ska gå tillväga för att sätta mig in i en rättsfråga. Dessutom fick vi undervisning i retorik.

Retorik speciellt för Örebro

Retoriken är ett inslag som är speciellt för Örebro universitet och retoriklärare följer studenterna under fyra terminer. När Abraham Zeito läste fick studenterna muntlig examination i ekonomisk rätt och då satt retorikläraren Linda Söderlindh med under examinationstillfället och lyssnade.

– Vi fick feedback på vad som var bra och mindre bra utifrån ett retoriskt perspektiv. Det kunde vara allt från kroppshållning och uttryck till hur man bygger upp ett tal. Jag tog till mig kritiken och det har varit bra inför framtiden.

Abraham Zeito lyfter fram att det kan vara bra att arbeta under studietiden för att skaffa sig ett kontaktnät och andra intryck. Han arbetade som brevbärare, lagerarbetare och på Hyresgästföreningens medlemsservice. Under somrarna praktiserade han på åklagarmyndigheten i Skövde och Göteborg som beredningsassistent. Det var i Göteborg han kom i kontakt med Björn Hurtig.

Utmanande jobb

– Idag arbetar jag direkt under Björn Hurtig och att diskutera juridiska frågor med Sveriges främsta försvarsadvokat är både utmanande och utvecklande.

– Jag har ett utmanade jobb och en bra arbetsplats. Goa kollegor som jag kan bolla olika idéer och tankar med. Det är roligt att gå till jobbet! Vi är dessutom den enda advokatbyrån i Sverige som har egna utredare. Vi har bland annat Jan Olsson som varit kriminalkommissarie och är en av landets mest erfarna brottsplatsutredare för att nämna en. Det ger byrån en ökad bredd och kompetens i de ärenden vi arbetar med.

Text: Anna Asplund
Foto: Björn Hurtig och Partners

Fakta

Abraham Zeito har valt att arbeta på advokatbyrå i tre år och att läsa vidare för en advokatexamen. Efter godkänd examen antas han som ledamot i Advokatsamfundet och får därmed den skyddade titeln advokat. Läs mer på www.advokatsamfundet.se

En annan väg för att ta för att fortsätta karriären inom juristyrket är att göra notarietjänstgöring – det vill säga att sitta ting – under två år. Läs mer på www.domstol.se

Vi har 120 platser på programmet. Vi har ingen reservantagning då vi använder oss av ett överintag. Fördelningen är 50 % gymnasiala betyg och 50 % högskoleprovet. Eftersom vi tar in en lika hög andel personer via högskoleprovet rekommenderas att du även gör det för att öka dina chanser.

För att komma in på Juristprogrammet krävs det generellt höga betyg, men detta varierar från år till år beroende på hur många personer som söker och vilka betyg de sedan innehar.

Studierna bedrivs på helfart vilket innebär att du läser på heltid, vilket motsvarande 40 timmar/vecka. Inom dessa 40 timmar ryms lärarledd tid på campus i form av föreläsningar och seminarier ungefär 3 ggr/vecka, det kan också förekomma PM-skrivning, grupparbeten, laborationer och seminarier som innebär att du behöver befinna dig på plats på universitetet. Förutom de aktiviteter som beskrivs ovan, ingår även egen studietid då det är mycket litteratur du ska hinna läsa in.

Grundläggande behörighet samt Historia A och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1) eller Grundläggande behörighet samt Historia 1b / 1a1+1a2 och Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A1).

Följande innehåll/kurser krävs för att uppnå en juristexamen:

- Rättens grunder, 30 hp
- Privaträtt, 30 hp
- Ekonomisk rätt, 30 hp
- Rättsstaten, 45 hp
- Europa och världen, 30 hp
- Självständigt juridiskt arbete C, 15 hp
- Rättshistoria och allmän rättslära, avancerad nivå, 15 hp
- Juridik, avancerad nivå 15 hp
- Valfria kurser omfattande totalt 45 hp, varav 15 hp på avancerad nivå inom ämnet rättsvetenskap där resterande 30 hp kan vara på både grund- samt avanceradnivå. (Här finns möjlighet att ta med kurser i annat ämne, utbytesstudier eller praktik.)
- Examensarbete inom juristprogrammet, avancerad nivå, 30 hp

Se en terminsöversikt av juristprogrammet

Programmet leder fram till en juristexamen och ger möjlighet till arbete inom bland annat domstolsväsendet, regeringskansliet, olika myndigheter, kommuner, länsstyrelsen, olika privata byråer.

För att bli advokat måste det gå genom advokatsamfundet. Du behöver inneha arbetslivserfarenhet inom branschen och du behöver även göra både skriftliga samt muntliga examinationer.

Det kan finnas möjlighet att göra praktik inom programmet, både nationellt och internationellt - ta kontakt med studievägledaren för mer information. Praktikplatsen måste ha en tydlig koppling till juridiskt utredningsarbete. Se mer information via denna länk.

 

Under den avancerade delen av juristprogrammet kan du välja att åka på utbytestermin. Du kan fritt välja mellan universitetet som Örebro universitet har utbytesavtal och välja kurser inom deras kursutbud. Vi rekommenderar att ansökan om utbytesstudier ska göras 1,5 år innan du ska åka, det vill säga under höstterminen när du läser termin 5 för att åka på utbytesstudier termin 8. Det kan vara bra att börja planera för utbytesstudierna så tidigt som möjligt då det är mycket att ordna med -  inte minst praktiskt. Till din hjälp att planera dina utbytesstudier finns internationella koordinatorer på Internationella kontoret samt internationella samordnare och studievägledare vid institutionen. Se mer information om utbytesstudier här.

För dig som tidigare har läst kurser eller program inom ämnet juridik (rättsvetenskap) vid universitet/högskola som kan motsvara hel kurs eller del av kurs kan ansöka om att få tillgodoräkna detta. Dock kan du enbart ansöka om tillgodoräknande när du väl blivit antagen till själva programmet vid Örebro universitetet och tackat ja. En bedömning görs om de kurser du vill tillgodoräkna dig motsvarar de kurser du redan läst.

Du kan också ansöka om tillgodoräknande om du på annat sätt än genom studier har uppnått de kunskaper och färdigheter som krävs för de kurser du vill få tillgodoräknade. Kontakta studievägledare för att få en ansökningsblankett för tillgodoräknande. Ansökningsblanketten lämnar du sedan lämnar in till studievägledare tillsammans med ett resultatintyg från Ladok eller motsvarande studiedokumentationssystem(inklusive kurskoder), kursplan och litteraturlista för det du tidigare läst som du anser har ett motsvarande innehåll i den kurs eller delkurs du önskar tillgodoräkna.

Tingsnotarie är en naturlig fortsättning på studierna och en värdefull merit som leder vidare till tjänster inom branschen.Som notarie på domstol arbetar du med många intressanta och utmanande uppgifter. Du gör bland annat rättsutredningar, upprättar förslag till domar och beslut samt för protokoll vid förhandlingar. Efter en tids tjänstgöring får du själv handlägga vissa mål och ärenden. Du får också att leda förhandlingar i rollen som rättens ordförande.

För en tingsnotarietjänstgöring måste du ha en juristexamen och vara svensk medborgare. Att inneha övriga kurser utanför juristexamen är meriterande och man får mer meritpoäng för kurser inom ämnet rättsvetenskap. Arbetslivserfarenhet inom det juridiska området är även meriterande http://www.notarie.se

För att kunna ta ut en magister/masterexamen behöver du läsa kurser på avancerad nivå, samt läst kursen; Rättsvetenskaplig Magisterkurs med examensarbete, 15 hp eller Rättsvetenskaplig Masterkurs med examensarbete, 30 hp

Nedanstående krävs för respektive examen:

För en magisterexamen, 60 hp krävs:

  • Totalt 60 hp, varav 45 hp på avancerad nivå, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp med beteckning A1E (ex. Rättsvetenskaplig Magisterkurs med examensarbete, 15 hp)
  • Minst 30 hp ska vara en fördjupning inom det huvudsakliga huvudområdet.
  • Kräver att man har avlagt kandidatexamen, alternativt yrkesexamen (ex. juristexamen) om minst 180 hp.

För en masterexamen, 120 hp krävs:

  • Totalt 120 hp, varav 90 hp på avancerad nivå, inklusive ett självständigt arbete om minst 30 hp med beteckning A2E (ex. Rättsvetenskaplig Masterkurs med examensarbete, 30 hp)
  • Minst 60 hp ska vara en fördjupning inom det huvudsakliga huvudområdet
  • Kräver att man har avlagt kandidatexamen, alternativt yrkesexamen (ex. juristexamen) om minst 180 hp

 

Kontakta gärna studievägledare för Juridicum inför en magister/masterexamen.  
studievagledning.jps.jur@oru.se

Juristexamen är en yrkesexamen på avancerad nivå och uppnås efter fullgjorda kursfordringar enligt utbildningsplanen om 270 högskolepoäng Utbildningsplan Juristprogrammet, 270 högskolepoäng, Höstterminen 2022. Den engelska översättningen är ”Degree of Master of Laws”. Målen för examen finns att läsa i Högskoleförordning (1993:100).

Vid Örebro universitet utfärdas även generella examina. Om kraven uppfylls kan man ansöka om Masterexamen med huvudområde rättsvetenskap/Degree of Master of Science, main field of study: Law. För mer information om våra olika examina och de lokala krav som ställs, gå till www.oru.se/examen och ta del av dokumentet ”Lokala krav för generella examina – föreskrifter”.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Viktoria Strömberg

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: studievagledning.bsr@oru.se

Sandra Kallin.

Sandra satsar på en karriär som advokat: ”Mitt mål är ett hållbart arbetsliv”

Sandra Kallin gick Juristprogrammet vid Örebro universitet och jobbar idag som biträdande jurist på en advokatbyrå inom försvars- och säkerhetsindustrin – med siktet inställt mot att bli advokat.
– Det känns meningsfullt att vara med och bidra på resan mot ett starkare försvar, säger hon.

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.