Juristprogrammet, 270 hp

Starttermin: Hösten 2021 (anmälan stängd)

Är du intresserad av att lösa juridiska problem och tolka lagar är juristprogrammet något för dig. Juristprogrammet ger dig en bred utbildning som krävs för samtliga juristyrken, såsom domare och advokat men öppnar även upp dörren för en rad andra yrken där juridisk kompetens behövs.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Historia 1b / 1a1+1a2 och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Historia A och Samhällskunskap A

Syftet med utbildningen är att du som student ska behärska den juridiska metod som utgör grunden i allt juridiskt arbete. Du tränas således i att analysera och lösa juridiska problem men även i att förstå juristens olika roller och ansvar. Utmärkande för juristutbildningen i Örebro är att tonvikt läggs vid träning i muntlig och skriftlig förmåga (retorik). Retorik utgör ett ”stråk” som introduceras redan under utbildningens första termin som sedan följs upp och fördjupas under merparten av de obligatoriska terminerna. Detta sker med stöd av särskilda retoriklärare som arbetar parallellt med våra juridiklärare, exempelvis i samband med rättegångsspel och muntliga presentationer. Vidare problematiseras ämnesfältet rättsvetenskap utifrån ett kritiskt förhållningsätt och utbildningen har betydande inslag av internationell rätt. Utrymme ges för frågor som exempelvis yrkesetik och förhållandet mellan skrivna rättsregler och moraliska föreställningar. Under utbildningen ges möjlighet till praktik inom juridiska yrken och även till att studera utomlands, i form av studentutbyte. Mer om detta finns under fliken "frågor och svar".

Utbildningen består av en grundnivå om sex terminer och en avancerad nivå om tre terminer, totalt 270 högskolepoäng. Grundnivån innefattar rättsvetenskapens alla centrala områden, såsom civilrätt, processrätt, straffrätt, statsrätt, förvaltningsrätt, skatterätt och internationell rätt. Kurserna läses i den bestämda ordning som anges i utbildningsplanen.

Efter grundnivån kan du ansöka om en kandidatexamen i rättsvetenskap då de tre första åren fungerar som en sammanhållen juridisk utbildning. Därför avslutas grundnivån med ett självständigt juridiskt arbete om 15 högskolepoäng. Den avancerade nivån innefattar fördjupade juridiska studier inom ett eller flera särskilda rättsområden. Juristprogrammet avslutas med ett examensarbete om 30 högskolepoäng.

Utbildningsplan Juristprogrammet, 270 hp

Programmet består av en grundnivå (termin 1-6) och en avancerad nivå (termin 7-9). På termin 1 studeras Rättens grunder, innefattande civilrätt, straffrätt och processrätt på grundläggande nivå samt statsrätt och allmän avtalsrätt. Vidare inkluderar kursen grunderna i juridisk teori och metod. Studenten tränas i juridisk problemlösning under kursen samt arbets- och argumentationsteknik. Under kursen introduceras och diskuteras vissa kritiska perspektiv på rätten, vilka återkommer under senare terminer.

termin 2 studeras Privaträtt. Kursen innehåller en rad ämnen inom den centrala förmögenhetsrätten, med fokus på allmän avtalsrätt, särskild avtalsrätt, internationell avtalsrätt, fordringsrätt, krediträtt, skadeståndsrätt, försäkringsrätt, sakrätt, insolvensrätt samt familjerätt.

Ekonomisk rätt behandlas på termin 3, där associationsrätt, finansrätt, arbetsrätt med arbetsmiljörätt, marknads- och immaterialrätt introduceras. Kursen Rättsstatentermin 4 omfattar förvaltningsrätt, straffrätt och processrätt. En rad juridiska områden med internationell karaktär studeras vidare på termin 5, Europa och världen. De fyra delkurserna innefattar folkrätt, europarätt, internationell privaträtt och komparativ rätt.

Termin 6 består av författandet av ett Självständigt juridiskt arbete rörande valfritt ämne som sedan ventileras vid ett seminarium. Under kursens inledande skede introduceras studenten för juridisk metod i förhållande till rättsvetenskapliga problem.

Den avancerade nivån på termin 7-9 består av kursen Rättshistoria och allmän rättslära,15 hp, valfria fördjupningskurser om totalt 45 högskolepoäng (hp) samt ett Examensarbete om 30 hp.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Historia 1b / 1a1+1a2 och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Historia A och Samhällskunskap A

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2021

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå och avancerad nivå

Antal platser: 120

Urval: Betyg 50%, Högskoleprov 50%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Examen: Juristexamen, Kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningskod ORU-39100

Med en juristexamen står dörren öppen till en mängd olika yrken. Vid sidan av klassiska juristyrken såsom advokat, domare, kronofogde och åklagare öppnas även dörren för kvalificerade yrken, exempelvis utredningsuppdrag inom såväl offentlig som privat sektor, diplomat och forskare. Många jurister arbetar även som chefer.

Abraham Zeito

Foto: Björn Hurtig och Partners

Det innebär en hel del utredningsarbete. Abraham Zeito går igenom sidomaterialet i den så kallade slasken och förundersökningsprotokoll. Hittar han inget nytt är det ytterst svårt att få ett ärende prövat på nytt.

– Under utbildningen lärde jag mig framförallt hur ett problem ska angripas och hur jag ska gå tillväga för att sätta mig in i en rättsfråga. Dessutom fick vi undervisning i retorik.

Retorik speciellt för Örebro

Retoriken är ett inslag som är speciellt för Örebro universitet och retoriklärare följer studenterna under fyra terminer. När Abraham Zeito läste fick studenterna muntlig examination i ekonomisk rätt och då satt retorikläraren Linda Söderlindh med under examinationstillfället och lyssnade.

– Vi fick feedback på vad som var bra och mindre bra utifrån ett retoriskt perspektiv. Det kunde vara allt från kroppshållning och uttryck till hur man bygger upp ett tal. Jag tog till mig kritiken och det har varit bra inför framtiden.

Abraham Zeito lyfter fram att det kan vara bra att arbeta under studietiden för att skaffa sig ett kontaktnät och andra intryck. Han arbetade som brevbärare, lagerarbetare och på Hyresgästföreningens medlemsservice. Under somrarna praktiserade han på åklagarmyndigheten i Skövde och Göteborg som beredningsassistent. Det var i Göteborg han kom i kontakt med Björn Hurtig.

Utmanande jobb

– Idag arbetar jag direkt under Björn Hurtig och att diskutera juridiska frågor med Sveriges främsta försvarsadvokat är både utmanande och utvecklande.

– Jag har ett utmanade jobb och en bra arbetsplats. Goa kollegor som jag kan bolla olika idéer och tankar med. Det är roligt att gå till jobbet! Vi är dessutom den enda advokatbyrån i Sverige som har egna utredare. Vi har bland annat Jan Olsson som varit kriminalkommissarie och är en av landets mest erfarna brottsplatsutredare för att nämna en. Det ger byrån en ökad bredd och kompetens i de ärenden vi arbetar med.

Text: Anna Asplund
Foto: Björn Hurtig och Partners

Fakta

Abraham Zeito har valt att arbeta på advokatbyrå i tre år och att läsa vidare för en advokatexamen. Efter godkänd examen antas han som ledamot i Advokatsamfundet och får därmed den skyddade titeln advokat. Läs mer på www.advokatsamfundet.se

En annan väg för att ta för att fortsätta karriären inom juristyrket är att göra notarietjänstgöring – det vill säga att sitta ting – under två år. Läs mer på www.domstol.se

Vi har 120 platser på programmet. Vi har ingen reservantagning då vi använder oss av ett överintag. Fördelningen är 50 % gymnasiala betyg och 50 % högskoleprovet. Eftersom vi tar in en lika hög andel personer via högskoleprovet rekommenderas att du även gör det för att öka dina chanser.

För att komma in på Juristprogrammet krävs det generellt höga betyg, men detta varierar från år till år beroende på hur många personer som söker och vilka betyg de sedan innehar.

Studierna bedrivs på helfart vilket innebär att du läser på heltid, vilket motsvarande 40 timmar/vecka. Inom dessa 40 timmar ryms lärarledd tid på campus i form av föreläsningar och seminarier ungefär 3 ggr/vecka, det kan också förekomma PM-skrivning, grupparbeten, laborationer och seminarier som innebär att du behöver befinna dig på plats på universitetet. Förutom de aktiviteter som beskrivs ovan, ingår även egen studietid då det är mycket litteratur du ska hinna läsa in.

Grundläggande behörighet samt Historia A och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1) eller Grundläggande behörighet samt Historia 1b / 1a1+1a2 och Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A1).

Följande innehåll/kurser krävs för att uppnå en juristexamen:

- Rättens grunder, 30 hp
- Privaträtt, 30 hp
- Ekonomisk rätt, 30 hp
- Rättsstaten, 45 hp
- Europa och världen, 30 hp
- Självständigt juridiskt arbete C, 15 hp
- Rättshistoria och allmän rättslära, avancerad nivå, 15 hp
- Juridik, avancerad nivå 15 hp
- Valfria kurser omfattande totalt 45 hp, varav 15 hp på avancerad nivå inom ämnet rättsvetenskap där resterande 30 hp kan vara på både grund- samt avanceradnivå. (Här finns möjlighet att ta med kurser i annat ämne, utbytesstudier eller praktik.)
- Examensarbete inom juristprogrammet, avancerad nivå, 30 hp

Se en terminsöversikt av juristprogrammet

Programmet leder fram till en juristexamen och ger möjlighet till arbete inom bland annat domstolsväsendet, regeringskansliet, olika myndigheter, kommuner, länsstyrelsen, olika privata byråer.

För att bli advokat måste det gå genom advokatsamfundet. Du behöver inneha arbetslivserfarenhet inom branschen och du behöver även göra både skriftliga samt muntliga examinationer.

Under den avancerade delen av juristprogrammet kan du välja att göra praktik. 
Vi rekommenderar att du praktiserar under termin 8 men det är även möjligt att praktisera under termin 7 och 9. Det kan välja att praktisera i Sverige, men även utomlands. Du ordnar praktikplatsen på egen hand. Praktikplatsen måste ha en tydlig koppling till juridiskt utredningsarbete. Se mer information här

Under den avancerade delen av juristprogrammet kan du välja att åka på utbytestermin. Du kan fritt välja mellan universitetet som Örebro universitet har utbytesavtal och välja kurser inom deras kursutbud. Vi rekommenderar att ansökan om utbytesstudier ska göras 1,5 år innan du ska åka, det vill säga under höstterminen när du läser termin 5 för att åka på utbytesstudier termin 8. Det kan vara bra att börja planera för utbytesstudierna så tidigt som möjligt då det är mycket att ordna med -  inte minst praktiskt. Till din hjälp att planera dina utbytesstudier finns internationella koordinatorer på Internationella kontoret samt internationella samordnare och studievägledare vid institutionen. Se mer information om utbytesstudier här.

För dig som tidigare har läst kurser eller program inom ämnet juridik (rättsvetenskap) vid universitet/högskola som kan motsvara hel kurs eller del av kurs kan ansöka om att få tillgodoräkna detta. Dock kan du enbart ansöka om tillgodoräknande när du väl blivit antagen till själva programmet vid Örebro universitetet och tackat ja. En bedömning görs om de kurser du vill tillgodoräkna dig motsvarar de kurser du redan läst.

Du kan också ansöka om tillgodoräknande om du på annat sätt än genom studier har uppnått de kunskaper och färdigheter som krävs för de kurser du vill få tillgodoräknade. Kontakta studievägledare för att få en ansökningsblankett för tillgodoräknande. Ansökningsblanketten lämnar du sedan lämnar in till studievägledare tillsammans med ett resultatintyg från Ladok eller motsvarande studiedokumentationssystem(inklusive kurskoder), kursplan och litteraturlista för det du tidigare läst som du anser har ett motsvarande innehåll i den kurs eller delkurs du önskar tillgodoräkna.

Tingsnotarie är en naturlig fortsättning på studierna och en värdefull merit som leder vidare till tjänster inom branschen.Som notarie på domstol arbetar du med många intressanta och utmanande uppgifter. Du gör bland annat rättsutredningar, upprättar förslag till domar och beslut samt för protokoll vid förhandlingar. Efter en tids tjänstgöring får du själv handlägga vissa mål och ärenden. Du får också att leda förhandlingar i rollen som rättens ordförande.

För en tingsnotarietjänstgöring måste du ha en juristexamen och vara svensk medborgare. Att inneha övriga kurser utanför juristexamen är meriterande och man får mer meritpoäng för kurser inom ämnet rättsvetenskap. Arbetslivserfarenhet inom det juridiska området är även meriterande http://www.notarie.se

För att kunna ta ut en magister/masterexamen behöver du läsa kurser på avancerad nivå, samt läst kursen; Rättsvetenskaplig Magisterkurs med examensarbete, 15 hp eller Rättsvetenskaplig Masterkurs med examensarbete, 30 hp

Nedanstående krävs för respektive examen:

För en magisterexamen, 60 hp krävs:

  • Totalt 60 hp, varav 45 hp på avancerad nivå, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp med beteckning A1E (ex. Rättsvetenskaplig Magisterkurs med examensarbete, 15 hp)
  • Minst 30 hp ska vara en fördjupning inom det huvudsakliga huvudområdet.
  • Kräver att man har avlagt kandidatexamen, alternativt yrkesexamen (ex. juristexamen) om minst 180 hp.

För en masterexamen, 120 hp krävs:

  • Totalt 120 hp, varav 90 hp på avancerad nivå, inklusive ett självständigt arbete om minst 30 hp med beteckning A2E (ex. Rättsvetenskaplig Masterkurs med examensarbete, 30 hp)
  • Minst 60 hp ska vara en fördjupning inom det huvudsakliga huvudområdet
  • Kräver att man har avlagt kandidatexamen, alternativt yrkesexamen (ex. juristexamen) om minst 180 hp

 

Kontakta gärna studievägledare för Juridicum inför en magister/masterexamen.  
This is an email address

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Beatrice Zettergren

Varför sökte du Juristprogrammet?
Efter studenten valde jag att ta uppehåll från studier i tre år. Jag reste och funderade på vad jag ville utbilda mig till. Det fanns massor av olika program som jag verkligen ville gå på. Till slut ville jag bara bestämma mig och ha ett mål. Då dök en gammal barndomsdröm upp – och det var att bli diplomat. Juristprogrammet är ett steg i rätt riktning och även om det i slutänden inte blir som jag har tänkt mig, så tror jag att Juristprogrammet erbjuder många intressanta sidospår.

Örebro universitet var mitt förstahandsval. Staden var helt ny för mig och jag visste inte mycket om den. Därmed blev Örebro ett mer spännande alternativ än de andra städerna som fanns att välja på.

Vad är det bästa med ditt program?
Desto mer juridik jag läser desto mer förstår jag att juridik finns precis överallt! Vad jag än vill jobba med i framtiden så kommer det finnas en juridisk aspekt och den bredden på utbildning är precis vad jag vill ha. För mig handlar juridik egentligen om allmänbildning, att känna till sina rättigheter och skyldigheter. Programmet är väldigt varierande och juristutbildningen just i Örebro utmärker sig i jämförelse med andra universitet med sin fokus på retoriken. Vi har obligatoriska retoriska moment vilket kommer komma väl till användning i arbetslivet.

Beskriv Örebro universitet med tre ord.
Nytänkande, fräscht och gemenskap.

Vad tycker du om studentlivet i Örebro?
I och med att Örebro universitet inte är så gammalt så är vi inte bundna av gamla traditioner. Vi skapar våra egna, det finns alla möjligheter i världen för oss att forma våra egna studentliv. Jag är för närvarande ordförande i Utrikespolitiska föreningen och fadder i Erasmus Student Network (ESN) som är en studentförening för internationella studenter. Dessa engagemang förgyller verkligen studentlivet. Det finns hur mycket som helst att välja på, nästan för mycket! Det blir svårt att välja och hinna med allt men det finns verkligen något för alla.

Vad har du för framtidsplaner?
Efter Juristprogrammet planerar jag att genomföra grundläggande militärutbildning, för att sedan söka till Försvarets tolkskola och lära mig ett nytt språk riktigt bra. Sedan vill jag jobba som tolk i krigsdrabbade områden ett tag innan jag beger mig tillbaka till Sverige för att söka till Utrikesdepartementets diplomatprogram för att sedan arbeta som diplomat.

Tips till blivande studenter?
Ta något år ledig efter studenten och när du gjort det: kör bara kör! Tycker du det är svårt att bestämma dig för vad du ska plugga? Det är okej för det finns hur mycket roligt som helst att lära sig mer om. Förmodligen så är alla alternativ bra alternativ men det är skönt att ha något att satsa på. Tänk inte att det bara finns ett rätt val, det finns hur många som helst och Juristprogrammet i Örebro är ett av dem!