This page in English

Magnus Boström

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301247

Rum: F3279

Magnus Boström

Om Magnus Boström

Magnus Boström är professor i sociologi och är för närvarande vice-dekan för forskning och forskarutbildning på fakulteten för humaniora och socialvetenskap.

Forskning:

Boström forskar fr.a. inom miljösociologi, konsumtionssociologi och politisk sociologi. Forskningen handlar om politik, representation, aktivism, konsumtion och transformativt lärande i förhållande till internationella miljö- och hållbarhetsfrågor.

Han har publicerat ca 100 vetenskapliga texter, inklusive vetenskapliga artiklar och bokkapitel, böcker, antologier och redaktörskap för specialnummer i tidskrifter (se publikationer i kolumnen nedan).

Boström ägnar sig i nuläget åt forskning om sociala drivkrafter bakom ohållbar mass- och överkonsumtion. Ett forskningsintresse är också hur människor på olika sätt kan motiveras att ställa om sin livsstil, minska sin konsumtion och dela på resurser. Boström leder eller medverkar i flera projekt som behandlar dessa frågor. Boström medverkar också i Horizon 2020-projektet ACCTING: Advancing behavioural change through an inclusive green deal.

Undervisning:

Boström undervisar inom sociologisk teori, miljösociologi, konsumtionssociologi, ekonomisk sociologi, vetenskapsteori, metodologi, forskningsdesign, kvalitativa intervjuer och andra frågor på kandidat, magister och forskarutbildningsnivå.

Kommunikation:

Boström intervjuas regelbundet av journalister om bl.a. miljö och konsumtion och skriver också varierade typer av populärvetenskapliga skrifter. Han ger också seminarier om överkonsumtion/minskad konsumtion. Se till exempel:

DnDebatt 2018 11 22: Lågpriskonsumtion är en ohållbar del av vår kultur

Örebro Universitet: Hur svårt kan det egentligen vara att minska sin konsumtion?

ETC debatt 2019 10 12, Masskonsumtionen är meningslös

Supermiljöbloggen 2020 07 30 Masskonsumtionen kräver social omställning

Discover society: 2020 09 02 Ways out from the social life of mass and excess consumption:

Extrakt 2021 12 07 Svårt att minska konsumtionen på egen hand

DN 2022 08 14 Fler fick upp ögonen för en hållbar livsstil under pandemin

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Böcker

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)