This page in English

Forskningsprojekt

Sociala (o)möjligheter i formandet av etisk konsumtion: En jämförande studie av Sverige och Iran

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2021 - 2023

Kontaktperson

Sara Karimzadeh

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

ECIRSWE undersöker vilka möjligheter och hinder som finns för formandet av etisk konsumtion i Sverige och Iran genom att undersöka och jämföra samhällsförhållanden i de båda länderna. Etisk konsumtion växer ofta fram som en reaktion på olika sociala och miljörelaterade problem i samhället, inklusive ineffektiva politiska åtgärder. I västvärlden har den här typen av konsumtion undersökts systematiskt under senare årtionden. I samhällen och kulturer i andra delar av världen är forskningen på området däremot mycket begränsad. Syftet med det här projektet är att förstå om och i så fall vilken inverkan rådande samhällsstrukturer, normer och konventioner har på formandet av etisk konsumtion. Konsumtion ses som en social praktik inbyggd i olika sociala regimer och sammanhang, varför projektet kommer att tillämpa dels teorier om sociala praktiker, dels ett flernivåperspektiv för att jämföra etisk konsumtion i två länder: Iran och Sverige. I projektet kommer semistrukturerade djupintervjuer att användas, liksom ett subjektivt urval av intervjupersoner i syfte att nå en bred och representativ grupp av deltagare i båda kontexterna. Genom att identifiera skillnader och/eller likheter i de båda ländernas etiska konsumtionsmönster bidrar projektet till fortsatt teoribildning

Forskargrupper

Finansiärer

  • European Commission