This page in English

Forskningsprojekt

Intervention med kognitiv beteendeterapi vid IBS avseende visceral perception, magbesvär, psykologisk funktion samt biomarkörer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

IBS (Irritable Bowel Syndrome) är en mångfacetterad sjukdom, där biologiska, psykologiska och psykosociala faktorer samspelar och påverkar sjukdomsförloppet genom exempelvis stress, bearbetning av smärta, kognitiv evaluering, psykosociala, biomedicinska och neurofysiologiska faktorer.

Forskning pekar på att abdominell smärtrelaterad rädsla är en bättre prediktor för funktionshinder och symptom än den faktiska smärtintensiteten. Rädsla för smärta samt smärtundvikande beteende är därför viktiga kliniska faktorer att ta hänsyn till vid utvärdering och behandling av kronisk buksmärta och andra IBS symtom. En terapeutisk strategi som stödjer denna teori är kognitiv beteendeterapi (KBT) där patienten konfronterar och exponerar sig för IBS relaterad rädsla vilket har gynnsam terapeutisk verkan. Behandlingsmetoden har visat lovande resultat på gastrointestinella symtom och välmående då den använts över internet. Mycket kvarstår dock att lära om hur behandlingen kan optimeras, vilka effekter metoden har då den används vid direkt möte med patienten och eventuella effekter avseende IBS biomarkörer och mage-tarm interaktion.

Syftet med studie är att

- utvärdera om exponeringsbaserad KBT leder till förbättrad (minskad) visceral perception hos personer med IBS.

- utvärdera om resultaten från tidigare studier med internetbaserad KBT kan replikeras vid individuell KBT med avseende på förbättring gällande gastrointestinella symtom, livskvalitet, rädsla och oro över symtomen, undvikande-beteenden och psykiskt välmående.

- utvärdera om KBT kan förbättra biologiska markörer för oxidativ stress, barriärfunktion, genuttryck såväl som gastrointestinella och neuroendokrina hormoner hos personer med IBS

Samarbetspartners

  • Brjánn Ljótsson, Dept. of Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet