This page in English

Forskningsprojekt

Vetenskapens roll i internationell miljöpolitik. Klimatförändring, biodiversitet och luftföroreningar

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Rolf Lidskog

Forskningsämne

Detta projekt tar sin utgångspunkt i den pågående diskussionen om relationen mellan politik och vetenskap i regleringen av gränsöverskridande och komplexa miljöproblem. Studien undersöker i vad mån det är möjligt att korsbefrukta dessa ansatser i syfte att få fördjupad kunskap om vetenskapens roll i internationell miljöstyrning. Regleringen av tre olika gränsöverskridande miljöproblem kommer att studeras: klimatförändring, långväga luftförorening och biologisk mångfald. Forskningsfrågorna är: Hur skapas policy-relevant kunskap och hur förmedlas den till poliska beslutsfattare? I vilken utsträckning och på vilka sätt ges vetenskapen institutionella möjligheter att integreras i beslutsprocesser? Vilka likheter och skillnader kan man finna mellan olika regleringsområden i fråga om vetenskap-politik relationen?

Forskargrupper

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)