This page in English

Forskningsprojekt

Mikro-RNAomet i fullgången placenta hos barn födda små för tiden

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Maria Lodefalk

Forskningsämne

Att födas tillväxthämmad innebär ökad risk för morbiditet och mortalitet i neonatalperioden och för morbiditet senare i livet, främst inom spektrumet metabola syndromet. Fetal tillväxthämning kan orsakas av en mängd faktorer, såväl genetiska som omgivningsmässiga, och är därför ett heterogent tillstånd, som dock oftast resulterar i födseln av ett barn som är litet för tiden (small-for-gestational age, SGA). Placentan har stor betydelse för fostertillväxten. Omgivningsfaktorer påverkar placentans genuttryck, vilket påverkar dess storlek och funktion, vilket i sin tur påverkar fostrets tillväxt och utveckling. Epigenetik är ett sätt för omgivningen att påverka genomet. En epigenetisk mekanism är produktionen av mikroRNA:er (miRNA:er), vilka är kortare än vanliga mRNA:er. miRNA:er reglerar uttrycket av nästan 30 % av alla humana gener och de är inblandade i alla fundamentala cellprocesser. De agerar främst genom att hämmar mRNA:er att bilda proteiner. Hittills har > 1000 olika miRNA:er upptäckts hos människa, och antalet ökar fortfarande.

miRNA:er har stor betydelse för placentans utveckling. Tidigare studier har undersökt det placentära uttrycket av ett fåtal miRNA:er vid SGA-födsel och funnit olika förändringar. I detta projekt kommer det totala uttrycket av miRNA:er (miRNAomet) i fullgången placenta för första gången att beskrivas hos barn födda SGA i jämförelse med kontrollgrupper.

Det övergripande syftet är att öka vår kunskap om molekylärbiologiska mekanismer bakom patologisk SGA-födsel, så att nya och förbättrade behandlingsmetoder kan erbjudas dessa patienter.

Ur en befintlig provsamling med ca 10.000 placentabiopsier vid Universitetssjukhuset, Örebro, har ett antal prover valts ut som uppfyller strikta inklusions- men inga exklusionskriterier. Dessa prover kommer att undersökas med Next Generation Sequencing och genererad information kommer att behandlas bioinformatiskt innan fynden presenteras i en vetenskaplig artikel.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Forskningskommittén i Region Örebro län
  • Region Örebro Län