This page in English

Forskningsprojekt

Mikro-RNAomet i navelsträngsblod hos barn födda små för tiden

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Maria Lodefalk

Forskningsämne

Att födas tillväxthämmad innebär ökad risk för morbiditet och mortalitet i neonatalperioden och för morbiditet senare i livet, främst inom spektrumet metabola syndromet. Fetal tillväxthämning kan orsakas av en mängd faktorer, såväl genetiska som omgivningsmässiga, och är därför ett heterogent tillstånd, som dock oftast resulterar i födseln av ett barn som är litet för tiden (small-for-gestational age, SGA). Fostrets tillväxt och utveckling styrs av vilka gener som uttrycks i olika vävnader. Omgivningsfaktorer kan påverka genuttrycken genom epigenetiska mekanismer. En sådan epigenetisk mekanism är produktionen av mikroRNA:er (miRNA:er), vilka framför allt verkar genom att hindra mRNA:er att bilda proteiner. På så sätt påverkar miRNA:er nästan 30 % av alla humana gener och de är inblandade i alla fundamentala cellprocesser.

Djurstudier visar förändringar i miRNA-uttrycket i olika typer av fetala vävnader inklusive i navelsträngsblod vid inducerad, experimentell intrauterin tillväxthämning. Det finns dock ingen studie som, så vitt vi känner till, publicerat resultat om miRNA-uttryck i humant navelsträngsblod vid SGA-födsel. Däremot vet man att miRNA förekommer i blodcirkulationen och det anses stabilt där. Genom att mäta miRNA-uttrycket i navelsträngsblodet får man en bild av det fetala miRNA-uttrycket.

I detta projekt kommer det totala uttrycket av miRNA:er (miRNAomet) i navelsträngsblod att undersökas för första gången hos barn födda SGA i jämförelse med kontrollgrupper.

Det övergripande syftet är att öka vår kunskap om molekylärbiologiska mekanismer bakom patologisk SGA-födsel, så att nya och förbättrade behandlingsmetoder kan erbjudas dessa patienter.

Ur en befintlig provsamling med ca 10.000 navelsträngsblodprover vid Universitetssjukhuset, Örebro, har ett antal prover valts ut som uppfyller strikta inklusions- och exklusionskriterier. Dessa prover kommer att undersökas med Next Generation Sequencing och genererad information kommer att behandlas bioinformatiskt innan fynden presenteras i en vetenskaplig artikel.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Forskningskommittén i Region Örebro län
  • Region Örebro Län