This page in English

Forskningsprojekt

Ageing in the right place - experiences of daily life leading to a nursing home application.

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2016 - 2023

Kontaktperson

Marie Holmefur

Forskningsämne

I Sverige uppmuntras äldre personer att bo kvar i sina egna hem genom den så kallade kvarboendeprincipen, vilken innebär stöd från bl.a. hemvård och hemsjukvård för att kunna bo kvar hemma trots eventuell sjukdom eller funktionsnedsättning. De äldre personer i Sverige som inte vill bo kvar hemma, kan de enligt Socialtjänstlagen ansöka om att få flytta till ett så kallat vård- och omsorgsboende (vobo). Relaterat till kvarboendeprincipen har antalet vobo dock minskat de senaste decennierna, vilket medför att det i dagsläget kan finnas ont om platser och att kötiderna varierar från veckor till månader. Att äldre personer i Sverige dagligen ansöker om vobo, är en indikation på att kvarboendeprincipen inte kan tillgodose allas behov.

Forskningsprojektet "Ageing in the right place - experiences of daily life leading to a nursing home application." innefattar därför studier som ämnar beskriva vilka erfarenheter som påverkar att den äldre väljer att ansöka om vobo, för att i sin tur beskriva vad som brister i kvarboendeprincipen. Denna information kan användas vid vidare planering och satsningar inom äldrevården. En växande befolkningsgrupp av äldre kommer att ställa högre krav på samhället när det kommer till levnadsstandard, inklusive att åldras hemma. Att fastställa vad som påverkar de äldre personernas mående är därför av vikt både i dagsläget men även för framtiden, då allt fler av Sveriges befolkning blir äldre och lever längre.

För att ta reda på den kunskapen inkluderas studier med olika perspektiv:

Studie 1, är en intervjustudie med personer som står i kö till vård-och omsorgsboende med somatisk inriktning. Studiens syfte var att behov av vård-och omsorgboende utifrån erfarenhet av att utföra vardagliga aktiviteter.

Studie 2, är en dokumentationsgranskning av beviljade beslut enligt Socialtjänstlagen om vård-och omsorgsboende med somatisk inriktning. Genom en deduktiv analys kommer besluten att granskas för att se hur personens kapacitet, miljö och aktivitetsnivå samspelar med varandra och hur det leder till behov av vård-och omsorgsboende.

Studie 3, är en intervjustudie med anhöriga till personer som ansökt om vård-och omsorgsboende under året 2020. Studiens syfte är att beskriva hur det är att vara anhörig till en person som har ansökt om vård-och omsorgsboende. Dessa personer har oftast ett omfattande omvårdnadsbehov och tidigare studier har visat att anhöriga ofta spelar en central roll i deras liv. Då covid-19 har medfört förändring i vår allas vardag syftar studien till att intervjua anhöriga med erfarenheter från året 2020.

Studie 4, är fortfarande i planeringsfas.

Finansiärer

  • Örebro universitet