This page in English

Forskningsprojekt

VENUS: KBT grupprogram + vid ytlig vulvovaginal smärta - en randomiserad kontrollerad studie

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Extern

Forskningsmiljöer

Återkommande vulvovaginal smärta är ett vanligt problem som drabbar mellan 7-15 % av kvinnor i reproduktiv ålder. Vulvovaginal smärta är ett paraplybegrepp som innefattar provocerad vestibulodyni; en ytlig form av vulvovaginal smärta som anses vara den vanligaste orsaken till samlagssmärta med oklar medicinsk bakgrund. Problematiken medför stort lidande i form av minskad sexuell funktion och sexuell tillfredsställelse, men även påverkan på det psykologiska välbefinnandet så som förhöjd ångest och depression samt minskad livskvalitet. Trots hög prevalensen och negativa konsekvenser gällande försämrad sexuell, relationell och emotionell hälsa är forskningsfältet eftersatt och det finns inga tydliga riktlinjer om hur problematiken ska behandlas.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) adresserar centrala komponenter i smärtproblematiken så som rädsla för smärta, katastroftankar och undvikande av aktiviteter; komponenter som kopplats till ökad smärtintensitet och minskad funktion över tid. Forskning inom området har påvisat att KBT som behandlingsintervention vid vulvovaginal smärta har effekter i form av minskad smärta och förbättrad sexuell funktion. Dock saknas randomiserade kontrollerade studier vilket är en förutsättning för att kunna erbjuda evidensbaserade behandlingsalternativ. Vidare saknas randomiserade kontrollerade studier som inkorporerar partnern i behandlingen, något som annars rekommenderas i litteraturen på grund av problematikens sociala natur.

Det nuvarande projektet syftar till att utvärdera effekten av ett redan utvecklat och pilottestat behandlingsprogram för kvinnor med ytlig vulvovaginal smärta (ter Kuile & Weijenborg,  2006). Programmet består av interventioner så som psykoedukation kring smärta och sexualitet, avslappningsövningar, gradvis exponering och kommunikationsövningar. Partnern involveras i programmet genom enskilda parsessioner. Kontrollgruppen kommer stå på väntelista sex månader innan de också får genomgå programmet. Studien sker i samarbete med en forskargrupp i Nederländerna där en del av programmen genomförs.

Finansiärer

  • Örebro universitet