This page in English

Magnus Boström

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301247

Rum: F3279

Magnus Boström

Om Magnus Boström

Magnus Boström är professor i sociologi och är för närvarande vice-dekan för forskning och forskarutbildning på fakulteten för humaniora och socialvetenskap.

Forskning:

Boström forskar fr.a. inom miljösociologi, konsumtionssociologi och politisk sociologi. Forskningen handlar om politik, representation, aktivism, konsumtion och transformativt lärande i förhållande till internationella miljö- och hållbarhetsfrågor.

Han har publicerat ca 100 vetenskapliga texter, inklusive vetenskapliga artiklar och bokkapitel, böcker, antologier och redaktörskap för specialnummer i tidskrifter (se publikationer i kolumnen nedan).

Nyligen avslutade projekt inkluderar forskning om miljörepresentation och miljörepresentanter, utmaningar kopplade till klimatmedveten konsumtion, bidrag till begreppsutveckling i studiet av relationen miljö-samhälle, ledarskap av en mångförfattad ÖU-satsning på att utveckla ett ramverk för att studera förutsättningar för transformativt lärande för hållbar utveckling, redaktörskap av Oxford Handbook of Political Consumerism  samt en samlad satsning inom ÖU och HS-fakulteten på att belysa kopplingen mellan bildning och hållbar utveckling.

Boström ägnar sig i nuläget åt forskning om sociala mekanismer bakom ohållbar mass- och överkonsumtion. Projektet har sammanfattats i artikeln ”The social life of mass and excess consumption”. Projektet kommer resultera i flera publikationer. Boström ägnar sig också i nuläget åt en intervjustudie om människor som av miljöskäl frivilligt försöker minska sin konsumtion. Ett nyligen påbörjat projekt är också ”Att lära sig konsumera mindre: Kan erfarenheter under Covid-19 pandemin trigga igång livsstilsomställning?” som finansieras av formas. Denna består av en kombinerad litteratur- och intervjustudie. Boström medverkar också i det nya Horizon 2020-projektet ACCTING: Advancing behavioural change through an inclusive green deal.

Undervisning:

Boström undervisar inom sociologisk teori, miljösociologi, konsumtionssociologi, ekonomisk sociologi, vetenskapsteori, metodologi, forskningsdesign, kvalitativa intervjuer och andra frågor på kandidat, magister och forskarutbildningsnivå.

Kommunikation:

Boström intervjuas regelbundet av journalister om bl.a. miljö och konsumtion och skriver också varierade typer av populärvetenskapliga skrifter. Han ger också seminarier om överkonsumtion/minskad konsumtion. Här listas några nyligen publicerade exempel:

DnDebatt 2018 11 22: Lågpriskonsumtion är en ohållbar del av vår kultur

Örebro Universitet: Hur svårt kan det egentligen vara att minska sin konsumtion?

ETC debatt 2019 10 12, Masskonsumtionen är meningslös

Supermiljöbloggen 2020 07 30 Masskonsumtionen kräver social omställning

Discover society: 2020 09 02 Ways out from the social life of mass and excess consumption:

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Böcker

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)