This page in English

Forskningsprojekt

Kvinnors trygghet under och bortom Covid19-pandemin (2021-2022)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Sofia Strid

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Projektets syfte är att undersöka kvinnors utsatthet för våld och övergrepp och möjligheter till stöd och hjälp i Sverige, med särskilt fokus på utsatthet under Covid-19. Detta görs genom en omfångsstudie om mäns våld mot kvinnor och tjejer i Sverige. Målet är att skapa ett nationellt representativt, kvantitativt kunskapsmaterial om kvinnors och tjejers utsatthet av våld från män, fångad år 2021, under pågående pandemi.

Materialet består av en enkät som skickas ut till 15 000 kvinnor i åldrarna 18–86 år, som ställer frågor om kvinnornas erfarenheter av kontroll, hot, fysiskt, psykiskt, ekonomiskt, finansiellt, sexuellt våld och övergrepp, i online/offline-kontexter, i olika relationer under pandemin och tidigare i livet.

Studien genomförs av Örebro universitet och Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige (Roks) i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB). Den bygger vidare på den första svenska omfångsundersökningen "Slagen dam" (Lundgren m fl 2001)

Forskargruppen består av:

  • Jenny Westerstrand (juridik)
  • Åsa Eldén (sociologi)
  • Petra Ornstein (statistik)
  • Linnéa Bruno (barn- och ungdomsvetenskap)
  • Hans Ekbrand (sociologi)
  • Sofia Strid (genusvetenskap)

Forskare

Finansiärer