This page in English

Forskningsprojekt

ActinTime - Implementering av ett mer hälsofrämjande arbetssätt i primärvården

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Ylva Nilsagård

Act in time - Projektet handlar om att stödja vårdcentraler att arbeta mer hälsofrämjande och utvärdera vilka strategier som utgör bäst stöd. Det är viktigt att forska om hur kunskap kommer till användning i patientmötet. Det är först då den kommer till nytta. Det är viktigt att implementera ett hälsofrämjande arbetssätt. Hälften av alla kvinnor och 67% av alla män har minst en ohälsosam levnadsvana vilket utgör risk för flera folksjukdomar. Läkemedel förskrivs mot tillstånd som biverkningsfritt förbättras med goda levnadsvanor. Övervikt och fetma hos barn ökar och fler lever längre med kroniska sjukdomar. Effektiva åtgärder för att förbättra ohälsosamma levnadsvanor beskrivs i en nationell riktlinje om riskbruk alkohol, tobaksbruk, ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet. Ett hälsofrämjande arbete leder till mindre lidande och besparingar på sikt. Även redan sjuka kan snabbt göra stora hälsovinster genom förbättrade levnadsvanor. Hälso- och sjukvården behöver arbeta mer hälsofrämjande för att klara att möta den demografiska utvecklingen samt befolkningens ökade ohälsa och har mycket att vinna på att implementera kunskapsstöd och förbättra sina processer. Men kunskapen om vilka åtgärder som har effekt mot ohälsosamma levnadsvanor används inte i tillräckligt stor omfattning . Hälso- och sjukvården är kunskapsintensiv och nya riktlinjer tas fram i snabb takt. Det ställer stora krav på att förändra arbetssätt så att ny kunskap används i patientmötet. Den som bemästrar arbetssättet, är delaktig i förändringen och tycker att den är viktig är mer motiverad till förändring. Det är betydelsefullt att lära mer om hur man kan stödja implementering av ett hälsofrämjande arbetssätt. Vi utvärderar effekten av stödet, dvs om riktlinjen blir mer använd och vilka strategier som ger verksamheten ett effektivt stöd. Projektet kan bidra till bättre hälsa för befolkningen och ge viktig kunskap om implementering.

Samarbetspartners

  • Lars Wallin, Högskolan Dalarna