This page in English

Forskningsprojekt

Kommunägda företag: framväxt och konsekvenser

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2022 - 2022

Kontaktperson

Linda Andersson Järnberg

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Projektet syftar till att kartlägga framväxten av kommunägda företag i Sverige sedan början av 1970 talet samt ge en sammanställning av befintlig nationalekonomisk forskning kring kommunala bolag och dess kommunalekonomiska effekter. Baserat på longitudinella data för dessa företag, samt politiska och kommunalekonomiska data ämnar vi studera variationen mellan olika kommuner och vad som karaktäriserar kommuner med ett (relativt) stort antal kommunala bolag (alternativt i termer av antal anställda eller omsättning) inom olika verksamheter och hur detta påverkar den kommunala ekonomin vad gäller t ex upplåning, utgifter, skatter och avgifter. Tidigare svenska studier på kommunägda företag har behandlat frågor om korruption, styrning och ansvarsutkrävande. Målsättningen med detta projekt är att bidra till den allmänna samhällsdebatten kring kommunala bolag genom att lyfta andra ekonomiska perspektiv.

Finansiärer

  • Kommuninvest AB