This page in English

Forskningsprojekt

Cirkulära elektrifierade lösningar för fossilfri godstransport

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2023 - 2026

Kontaktperson

Vojtech Klezl

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Kommersiella godstransportfordon på väg utgör ungefär 2 % av alla vägfordon i EU, men står för mer än 23 % av växthusgaserna inom transportsektorn. En övergång som minskar koldioxidutsläppen genom elektrifiering är en avgörande del för att nå det nationella klimatmål som regeringen har satt upp; att minska koldioxidutsläppen från den tunga godstransportindustrin med 70 % fram till 2030 och att nå nettonoll 2045. Hittills har demonstrationsprojekten inriktats på att utveckla en enda teknisk lösning för att möjliggöra en ersättning av drivlinan från fossila bränslen till batterier. Det saknas forskning som tar ett systemperspektiv för att undersöka hur införandet av cirkulära lösningar kan bidra till att lösa ekonomiska, samhälleliga, organisatoriska, tekniska och politiska osäkerheter i samband med en sådan sektorsövergripande övergång. I detta projekt studeras möjligheterna med en rad olika cirkulära elektrifieringslösningar, t.ex. användning av elproduktion på plats från solcellspaneler i kombination med energilagring för att ladda fordon på autonoma laddningsplattformar eller konvertering av befintliga lastbilar med förbränningsmotor till batteridrivna fordon. Projektkonsortiet består av ett universitet (ORU), en transportgrupp (Närkefrakt), en leverantör av teknik för ekosystem för laddning (EVIAS), en BEV-producent (Rearq) och en lokal beslutsfattare (Region Örebro Län).

För att i samarbete bygga upp kunskap om hur man kan påskynda omställningen av godstransporter på väg kommer projektet besvara den primära forskningsfrågan: Hur kan laddningsteknik, nya affärsmodeller och gemensamma finansieringsmetoder kombineras för att skapa resurs- och kostnadseffektiva cirkulära lösningar som bidrar till en snabbare elektrifiering av godstransporter? Projektet fokuserar på tre nyckelområden: 1) affärer och finansiering, inklusive utveckling av affärsmodeller och incitament för att genomföra det cirkulära ekosystemet för laddning, 2) teknisk driftskompatibilitet för de föreslagna lösningarna, krav och säkerhetsföreskrifter, och 3) affärsmetoder och potentiella beteendeförändringar i transportleverantörernas dagliga verksamhet. Projektet följer övergångsdesignmetoden som huvudsaklig vetenskaplig ram. Workshopar om återrapportering för att få en förståelse för varje intressents perspektiv på den pågående övergången och för att gemensamt skapa visioner om ett framtida hållbart godstransportsystem på väg är den viktigaste metoden för datainsamling. Projektet bidrar till den pågående debatten om att uppnå en fossilfri godstransport i Sverige genom att utforska sektorns cirkulära potential som ett sätt att övervinna transportoperatörernas sammanhängande osäkerhet kring elektrifiering. Dessutom tar projektet upp befintliga luckor i den vetenskapliga litteraturen genom att identifiera potentialen hos nya affärsmodeller och samverkande aktörscentrerade design- och planeringsprocesser för att påskynda pågående övergångar till låga koldioxidutsläpp.

Finansiärer

  • KK-Stiftelsen