This page in English

Forskningsprojekt

Fysiska och psykologiska egenskaper under tonåren och risk för cerebrovaskulär sjukdom

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Scott Montgomery

Forskningsämne

Cerebrovaskulär sjukdom, inkluderande stroke, är en ledande dödsorsak i det västerländska samhället och utgör den vanligaste orsaken till neurologiskt handikapp hos vuxna. Exponeringsmönster och karakteristika över livsspannet påverkar risken för cerebrovaskulär sjukdom, men ursprunget till dessa mönster är ofullständigt kända. Detta avhandlingsprojekt syftar till att undersöka hur individuella egenskaper i sena tonåren relaterar till risken för, samt svårighetsgraden av, efterföljande cerebrovaskulär händelse.

Det är välkänt att personer med hög utbildningsnivå löper lägre risk att drabbas av stroke, men de bakomliggande mekanismerna som kan förklara detta samband är ofullständigt kartlagda. Det är möjligt att de kan förklaras av vägar genom, eller interaktion med, fysisk, eller kognitiva och icke-kognitiva psykologiska faktorer. Avhandlingen fokuserar på samspelet mellan fysiska och psykologiska egenskaper i tonåren och hur de vidare kan förklara sambandet mellan sjukdomsutfall samt socioekonomiska faktorer och utbildningsnivå.

Att fastställa sjukdomsmekanismer är komplext och kräver en stor mängd data från olika register. Således kommer data från ett flertal nationella svenska register att användas för att få omfattande information från en representativ generell populationsbaserad kohort med drygt 2250, 000 män födda mellan 1952 till 1956 och följda fram till 2010. Detaljerad information gällande hälsa, fysisk förmåga Variabler för utbildning, yrke samt levnadsförhållanden finns också tillgängliga via register och kommer att användas för att karaktärisera mönster av riskexponeringar över livsspannet.

Betydelse:
Projektet kommer att öka förståelsen för hur fysiska, psykologiska och sociala riskfaktorer för cerebrovaskulär sjukdom ackumulerar och interagerar över livsspannet. Förutom att ge möjliga etiologiska ledtrådar kommer denna forskning att kunna underlätta identifikation av tidig intervention, och predicerande markörer för allvarlig prognos efter en första cerebrovaskulär händelse, vilket gör det möjligt att identifiera patienter med hög risk

Finansiärer

  • Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare