Forskningsetiska rådet

Behovet av ett forskningsetiskt råd har sin grund i 1 kap. 3 a § Högskolelagen som föreskriver att vetenskapens trovärdighet och god forskningssed ska värnas i högskolornas verksamhet.

Rådet har tre huvuduppdrag: att hantera anmälan av oredlighet och avvikelser från god sed i forskning, att ge råd till fakultetsledningen angående forskningsetiska frågor, samt att kontinuerligt bevaka och analysera omvärlden vad gäller forskningsetiska aspekter inom forskning och utbildning.

Forskningsetiska rådet har följande sammansättning:

  • Ordförande
  • Vice ordförande
  • Ledamot med vetenskaplig kompetens, Fakulteten för ekonomi, natur- och teknikvetenskap
  • Ledamot med vetenskaplig kompetens, Fakulteten för humaniora och socialvetenskap
  • Ledamot med vetenskaplig kompetens, Fakulteten för medicin och hälsa
  • Ledamot som företräder allmänna intressen
  • Ledamot som företräder doktorandperspektivet

Rådets ledamöter utses för en period om 3 år och vid utseendet ska rektor säkerställa en jämn könsfördelning samt eftersträva en spridning över universitetets fakultetsområden.

Mer information om ramarna för forskningsetiska rådets arbete finns beskrivet i arbetsordningen.

Kontakt

För att komma i kontakt med forskningsetiska rådet används funktionsadressen This is an email address