This page in English

Anmälan om misstanke om oredlighet eller annan avvikelse från god forskningssed

Det är av största vikt för tilltron till den forskning som bedrivs vid Örebro universitet att misstankar om avvikelser från god forskningssed anmäls och utreds. Här får du mer information om hur du kan göra en anmälan och vem du kan kontakta.

För att komma i kontakt med forskningsetiska rådet används funktionsadressen This is an email address.

Hur Örebro universitet hanterar ärenden som rör misstanke om oredlighet i forskning och annan avvikelse från god forskningssed finns beskrivet i universitetets riktlinjer. Som stöd för anmälan kan framtagen blankett användas.

Misstanke om och prövning av oredlighet i forskning

Enligt lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning definieras oredlighet i forskning som "en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning".

Den nationella nämnden för prövning av oredlighet i forskning (NPOF) prövar ärenden om misstänkt oredlighet i forskning.

Frågor och anmälan om misstanke om oredlighet i forskning kan ställas direkt till NPOF eller till följande instanser vid universitetet:

Universitetet lämnar över alla ärenden som rör misstanke om oredlighet i forskning till NPOF.

Misstanke om annan avvikelse från god forskningssed

Vid misstänkt annan avvikelse från god forskningssed hanteras anmälan av universitetets forskningsetiska råd. Forskningsetiska rådets hantering utgår från den europeiska kodexen för forskningens integritet (ALLEA) och vägledning för hanteringen av misstankar om avvikelser från god forskningssed (SUHF). Utredning genomförs vid misstanke om annan avvikelse från god forskningssed som ”skadar forskningsprocessens eller forskarnas integritet” och exempel på sådana avvikelser finns beskrivna i ALLEA-kodexen.

Frågor och anmälan om misstanke om annan avvikelse från god forskningssed kan ställas till följande instanser vid universitetet:

I det fall att ärendet bedöms röra misstänkt oredlighet i forskning lämnar universitetet över ärendet till NPOF.

Om anonym anmälan

Anställd personal vid Örebro universitet har även möjlighet att använda universitetets visselblåsarfunktion (kräver inloggning) för att uppmärksamma oegentligheter genom en anonym anmälan. För att en anmälan om misstanke om oredlighet i forskning och annan avvikelse från god forskningssed ska kunna utredas krävs dock vanligtvis information från anmälaren som gör att anonymitet inte kan bibehållas.