This page in English

Forskningsprojekt

Barns och ungdomars möjlighet att utvärdera sin vård - hur sker det idag och kan det brittiska instrumentet CYP-PREM användas av svenska barn och ungdomar?

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2019 - 2027

Kontaktperson

Agneta Anderzen-Carlsson

Forskningsämne

I föreliggande doktorandprojekt studeras i vilken grad svenska barnkliniker ger barn möjlighet att utvärdera sina vårdupplevelser. I projektet ingår även översättning och validering av ett frågeformulär, kallat 'Children and Young People – Patient Reported Experience Measure' (CYP-PREM), för barns utvärdering av vården på svenska barn- och ungdomsmottagningar.

CYP-PREM utvecklades och testades tillsammans med patienter i åldrarna 8-16 på ett sjukhus i Storbritannien. Validering i svensk vårdkontexten har innefattat kognitiva intervjuer med patienter på svenska barnkliniker för att testa och anpassa så att de översatta frågorna mäter det som var tänkt.

Projektet är också planerat att genom gruppintervjuer med avdelningschefer ge kunskap om hur frågeformuläret kan implementeras inom svensk sjukvård och hur resultaten kan användas i verksamheternas kvalitetsarbete.

Finansiärer

  • H.K.H. Kronprinsessan Lovisas förening för barnsjukvård
  • Jerringfonden
  • Region Värmland
  • Region Örebro Län
  • Regionala Forskningsrådet Uppsala/Örebro (RFR)