Jämställdhetsintegrering i utbildning

Globala målen nr 5 - Jämställdhet

Alla avdelningar och institutioner vid Örebro universitet har i uppdrag att integrera jämställdhetsfrågorna i sin verksamhet. För att stödja arbetet och utveckla universitetsövergripande lärande samt utveckling så har vi plattformen Jämställdhetskollegium.

Hit vänder sig verksam personal vid Örebro universitet för att:

  • arbeta med jämställdhet inom utbildning, forskning och övriga processer
  • höja kunskap och kompetensutveckling
  • utbyta erfarenheter
  • gemensamt ta fram verktyg och utvärderingskriterier
  • diskutera olika tillvägagångssätt
  • delta i lärandeaktiviteter

Arbetsgrupper
Vi har arbetsgrupper som jobbar inom olika områden. Tanken är att jobba tillsammans över organisatoriska gränser för att ta fram sånt som behövs i arbetet. Just nu har vi dessa arbetsgrupper igång. Kontakta respektive arbetsgruppsledare om du vill vara med i arbetet.

Arbeta med jämställdhet vid rekrytering av personal
Gruppen arbetar med att kartlägga rekryteringsprocessen utifrån jämställdhet och ta fram verktyg för att öka jämställd rekrytering. Arbetsgruppsledare är Rebecka Mattsson

Jämställdhetsintegrering av forskarutbildningen
En universitetsövergripande grupp med ansvariga för forskarutbildning har bildats för att utbyta erfarenheter och arbeta med att utveckla jämställdhetsaspekter inom forskarutbildningen. Om du är intresserad av att vara med i gruppen kontakta Katarina Bååth

Samverkansgruppen för breddad rekrytering och genomströmning                                       Det första dialogmötet hölls 20 februari 2020 och hade som syfte att planera och diskutera hur samarbetet ska se ut mellan Kommunikation och samverkan, lärare från berörda ämnen samt Högskolepedagogiskt centrum. Utgångspunkten var att belysa hur olika det ser ut för kvinnliga och manliga minoritetsstudenter beroende på just vilka utbildningar de är i minoritet, att gemensamt reflektera hur det påverkar arbetet för breddad rekrytering och genomströmning.

Kvinnor var i majoritet av de anslagsfinansierade helårsstudenterna under 2019. Kvinnor utgjorde drygt 60 procent av studenterna vilket är samma andel som under 2018 och 2017. Även de könsbundna studievalen håller i sig. Män är fortsatt i könsminoritet på exempelvis lärarprogrammen och vårdutbildningarna och kvinnor är i könsminoritet på ingenjörs- matematik och systemvetenskapsprogrammen. Endast 16 av 81 utbildningsprogram vid Örebro universitet kan anses jämställd, d.v.s. har en könsfördelning inom ramen 40-60 procent.

Hittills består samverkansgruppen av följande aktörer

Pedagogisk utvecklare mot jämställdhetsintegrering (Felicia Garcia), Kommunikation och samverkan, samt ämnena:

- sports management

- informatik

- byggteknik

- förskollärarprogrammet

- sjuksköterskeprogrammet

- juridik

Inför framtida träffar kommer studentrekrytering och Örebro studentkår att bjudas in. Gruppen välkomnar alla berörda ämnen att ansluta genom att skicka intresseanmälan till This is an email address.

Aktuella aktiviteter

Här hittar du aktiviteter som handlar om lika villkor och jämställdhet vid Örebro universitet och hos andra aktörer.
Aktiviteter vid Örebro universitet

Träff: Jämställdhetskollegiums resultat hittills och diskussion om hur kollegiet ska arbeta framåt
Tisdag 21 april
Klockan 10.00-12.00 i L103

Vi sammanfattar och firar vårt arbete under 2019 och diskuterar hur vi vill arbeta framåt med Jämställdhetskollegium. Börja redan nu fundera på vilka behov du har i din verksamhet och utifrån din roll. Vi bjuder på kaffe och tårta. Anmälan till This is an email address senast torsdag 16 april. 

Workshop: Lika villkor, bemötande och härskartekniker
Måndag 27 april
Klockan 14.00-16.00 i N2045

Hur hänger lika villkor ihop med bemötande och härskartekniker? På denna workshop tränar vi att ingripa i situationer som präglas av härskartekniker i syfte att uppnå ett jämlikare universitet och en bättre studie- och arbetsmiljö.

Teori och samtal kring civilkurage, ingripandetekniker och samhällsförändring varvas med praktiska moment. Workshopen leds av en utbildad och erfaren civilkuragetränare från organisationen Vardagens civilkurage.

Max antal deltagare är 15 personer. Anmälan till This is an email address senast 17 april.

Frukostseminarium för chefer: Hur kan du som chef jobba med lika villkor och jämställdhet?
Torsdag 7 maj
Klockan 08.00-09.00 i lokal A1001

Denna chefsfrukost kommer att handla om chefens roll i likabehandlings- och jämställdhetsarbetet vid Örebro universitet. Vad har du för ansvar? Vilka verktyg och metoder kan du använda dig av? Diskussion och praktiska tips att ta med dig hem till din verksamhet.
Anmälan gör du här

Workshop: Forskarutbildning och jämställdhet
Torsdag 28 maj
Klockan 13.00-15.00 i U1191

Universitetsövergripande diskussion och erfarenhetsutbyte om hur vi kan utveckla alla forskarutbildningarna utifrån jämställdhet. Detta tillfälle kommer vi att arbeta konkret utifrån forskarhandledarutbildningen.

Kontaktpersoner är Katarina Bååth - jämlikhetsutvecklare, Kristin Ewins - föreståndare Högskolepedagogiskt centrum, Eleonor Kristoffersson - Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Maria Hälleberg-Nyman, Institutioner för hälsovetenskaper, Lars Karlsson - Institutionen för naturvetenskap och teknik och Ignacio Rangel - Institutionen för medicinska vetenskaper


Webbkonferens: Så kan vi stärka forskningen genom jämställdhet vid fördelning av interna forskningsmedel
Måndag 1 juni
Klockan 10.00-11.30

På Zoom https://oru-se.zoom.us/j/448581880 (tillträde till det virtuella mötesrummet från klockan 9.30, konferensen börjar klockan 10).

Örebro universitet anordnar, tillsammans med sex andra lärosäten, en webbkonferens om hur kvaliteten på forskningen kan stärkas genom jämställdhetsintegrering av intern fördelningen vid forskningsmedel.

Målgruppen är dekaner, forskningsledare, prefekter, akademichefer, controllers/ekonomifunktioner, forskningsnämndsledamöter och andra som deltar i beslut och fördelning av interna forskningsmedel.

Talare är:

Fredrik Bondestam – föreståndare vid Genussekretariatet, Göteborgs universitet
Klara Regnö – universitetslektor, Mälardalens högskola och jämställdhetsstrateg, Karolinska Institutet
Lena Ousbäck – planeringschef, SLU
Medarrangörer tillsammans med Örebro universitet är SLU, Karlstad universitet, Mälardalens högskola, Linköpings universitet, Högskolan i Dalarna och Högskolan i Gävle.

Ingen anmälan kräv. Kontaktperson vid Örebro universitet är jämlikhetsutvecklare Katarina Bååth.


Workshop: Att arbeta praktiskt med aktiva åtgärder för lika villkor
September

Mer information och anmälan kommer.


Örebro universitets årliga konferens om mäns våld mot kvinnor
November

Mer information och anmälan kommer.


Andras aktiviteter

European Conference on Gender Equality in Higher Education
16-18 september

Arrangeras av The Spanish Ministry of Science, Innovation and Universities in collaboration.  Universidad Politécnica de Madrid och the European Network on Gender Equality in Higher Education i Madrid. 
Mer information 


Maskulinitetskonferens i Örebro
15 oktober

Arrangeras av Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län. Mer information och anmälan kommer. 

kan komma till under året om det finns behov.