This page in English

Högskolepedagogiskt centrum

Breddat deltagande inom högre utbildning

Vårt undervisningsuppdrag handlar inte bara om innehåll – vad vi undervisar om – utan också om hur vi undervisar och strukturerar vår undervisning. Enligt högskolelagen ska all högre utbildning verka för breddad rekrytering.

Centrala begrepp 

Universell Design för Lärande (UDL) är ett förhållningssätt i undervisningen för ökad tillgängligheten och färre särlösningar.   

Breddad rekrytering är en rättvise- och demokratifråga. Alla har rätt till en utbildning vid universitetet. Oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller social bakgrund. Breddat rekrytering är också en kvalitets- och relevansfråga. 

Breddat deltagande innebär att universitet ska vidta främjande åtgärder för att undervisningen ska vara mer tillgänglig, motverka social snedrekrytering och verka för att alla samhällsgrupper har lika stor tillgång till utbildningen.

Breddat deltagande handlar om att möta en varierad grupp av studenter i undervisningen, både utifrån deras individuella förutsättningar och förkunskaper och utifrån de antagningskrav som vi satt upp. Ett breddat deltagande undervisningen har stöd i diskrimineringslagen och Örebro universitet arbetar aktivt med frågor om lika villkor och jämställdhet.

Även de globala målen i Agenda 2030 handlar om att det är viktigt med undervisning utifrån ett breddat deltagande på lika och jämställda villkor. Det är tydligt i mål 4: God utbildning för alla, mål 5: Jämställdhet och i mål 10: Minskad ojämlikhet.

Det kan uppfattas som en pedagogisk utmaning att utforma inkluderande lärmiljöer där alla studenter blir delaktiga i undervisningen. Men, forskning visar att ett bemötande som präglas av öppenhet och respekt för alla studenter gör att man inte behöver skapa särskilda lösningar för dem som har särskilda behov. Det sparar i stället både tid och andra resurser.

Man kan diskutera breddat deltagande utifrån modellen Universell Design för Lärande (UDL). UDL har använts i undervisningssammanhang sedan 1980-talet när digitala lärverktyg skulle förbättra och underlätta undervisningen för ungdomar med funktionsvariationer. UDL beskrivs numera som ett förhållningssätt, en process och ett mål för undervisningen där motivation och engagemang är grunden. En viktig aspekt av UDL är att det innebär att man litar på att studenten själv kan ta ansvar för sitt eget lärande. Det är också något som lyfts fram i Örebro universitets pedagogiska grundsyn.

UDL kan liknas vid ett paraply för all god undervisning som vi redan gör, till exempel genom case-metodik, flipped classroom eller problembaserat lärande (PBL). UDL är ett verktyg som hjälper dig att undervisa tillgängligt: När vi arbetar utifrån utgångspunkten att individuella skillnader är regel snarare än undantag kan vi skapa en undervisning med mervärde för många.

Kom i gång med breddat deltagande i utbildningen

Vi har tagit fram förslag på hur du kan gå tillväga när du vill arbeta med breddat deltagande i din utbildning. Du hittar både information och stödmaterial på sidan Så kan du integrera perspektiven i din utbildning.

Läs mer

Högskolelagen 

Diskrimineringslagen

Läs om breddat deltagande och Universal Design for Learning (UDL) på The UDL Guidelines webbplats. 

Filmerna om Universal Design for Learning (UDL) är mellan 4 och 5 minuter långa. De är gjorda av Oakland University (det går att välja engelsk textning).

Universal Design for Learning - Part 1: Definition and Explanation 

 

Universal Design for Learning - Part 2: UDL Guidelines

 

Universal Design for Learning - Part 3: UDL Principle of Engagement

 

Universal Design for Learning - Part 4: UDL Principle of Representation

 

Universal Design for Learning  - Part 5: Principle of Action and Expression

 

Universal Design for Learning - Part 6: UDL and Culturally Diverse Learners