Högskolepedagogiskt centrum

Digitalisering inom högre utbildning

Digitaliseringen påverkar hela samhället och alla människor. Den ger oss också nya möjligheter att sprida och validera kunskap, utveckla utbildningarnas innehåll, förfina pedagogiska metoder och möta behovet av livslångt lärande. Digitaliseringen inom högre utbildning pågår för fullt och påverkar alla utbildningar.

Centrala begrepp

Den digitala transformeringen har uppstått när digitiseringen och digitaliseringen blivit tillräckligt utbredd och utvecklad och våra tidigare beteendemönster och våra sätt att tänka om och förstå vår omvärld i förändras i grunden.

Digitisering betyder att analogt arbete överförs in i en digital miljö. Fysiska papper omvandlas till digitala dokument och information som tidigare organiserats i pärmar och arkivskåp sorteras i digitala mappar eller administrativa system.

Digitalisering betyder att arbetssätt och processer förändras med hjälp av ny digital teknik. Digitala texter utvecklas till att bli något annat än analoga – de kan vara multimodala och även innehålla ljud- eller filmfiler, interaktiva bilder och infogade länkar för vidare läsning. Förutsättningarna för kommunikation förändras och nyhetsmedier låter läsarna kommunicera i realtid med journalister och områdesexperter i kommentarsfält.

Digital kompetens – en av de åtta nyckelkompetenser som finns i de rekommendationer om nyckelkompetenser för livslångt lärande, som europaparlamentet och europeiska unionens råd har tagit fram – handlar om säker och kritisk användning av informations- och kommunikationsteknik för arbete, fritid och kommunikation.

Flera av nyckelkompetenserna överlappar och kompletterar varandra och är på olika sätt relaterade till digital kompetens: matematisk, vetenskaplig och teknisk kompetens, lära att lära, social och medborgerlig kompetens, initiativförmåga och företagaranda, kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer.

Att vara digitalt kompetent definieras i Sveriges digitaliseringsstrategi som att vara förtrogen med digitala verktyg och tjänster och att ha förmåga att följa med och delta i den digitala utvecklingen.

Målet för digitaliseringspolitiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Regeringens mål för digitaliseringen av den offentliga förvaltningen är en enklare vardag för medborgare, en öppnare förvaltning som stöder innovation och delaktighet samt högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.

Covid-19-pandemin skyndade på den tekniska utvecklingen och digitaliseringen av samhället och högre utbildning rejält. Den gav oss nya erfarenheter, nya begrepp och nya sätt att tänka om och se på utbildning och lärande. 

Samhället transformeras

Eftersom digitaliseringen innebär en omvälvande transformering av hela samhället påverkar den också människors värderingar, attityder och beteenden. Den skapar nya förutsättningar för socialt samspel och den omdefinierar betydelsen av ett inkluderande samhälle.

Även arbetsmarknaden förändras i grunden. Gamla yrken försvinner och nya tillkommer i snabb takt. Vi är i ett paradigmskifte som, för första gången i historien, innebär att det är en större utmaning att förstå effekterna av utvecklingen än att ta fram tekniken i sig. Teknikutvecklingen innebär också en, i snabb takt, ökande globalisering som gör att det blir allt svårare att göra rimliga prognoser för hur förändringarna kommer att påverka kulturellt, ekonomiskt och socialt liv.

Digital kompetens är nödvändig

För många är det en utmaning att bli förtrogen med nya digitala verktyg och tjänster. Det blir också svårt att följa med och delta i den digitala utvecklingen. Den digitala kompetensen är alltså en avgörande förutsättning för att man ska kunna delta i och förstå dagens och framtidens samhälle. Här har universitet en viktig roll att fylla. Digitaliseringen påverkar innehållet i alla utbildningar och vi behöver ta oss an frågorna oavsett vilket ämnesområde de tillhör: 

 • Hur bör journaler skrivas så att de blir transparenta för patienten via 1177?
 • Hur fungerar ekonomisk politik i ett samhälle med en datadriven ekonomi?
 • Hur kan lärare arbeta förebyggande mot mobbning och utanförskap när sociala relationer har flyttat online?
 • Hur kan neuropsykologi hjälpa till i utvecklingen av digitala verktyg och tjänster?
 • Hur fungerar maktstrukturer i ett digitalt mediesamhälle?

Högre utbildning behöver också ta rollen som förändringsagent i utvecklingen: vi har ansvar för forskningen som hjälper oss att förstå de effekter digitaliseringen har på individ och samhälle – en kunskap som ligger till grund för att vi ska kunna möta samhällets utmaningar.

Inom högre utbildning utbildar och kompetensutvecklar vi de som utvecklar morgondagens digitala lösningar och de som kommer att använda dem inom sina yrken. Det innebär att både utbildningarna och forskningen vid universitetet måste bidra till att studenterna kan förstå de effekter digitaliseringen har på individ och samhälle. Annars kan de inte ta sig an och möta samhällets utmaningar. Ett exempel är att vi måste se till att studenter och forskare kan bidra till att Sverige kan vara ett föregångsland i genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030.

Med digitaliseringen kommer pedagogiska möjligheter

Det finns även pedagogiska vinster med digitaliseringen: tekniken ger oss möjlighet att öka utbildningars kvalitet och effektivitet och skapa bättre förutsättningar att nå och tillgängliggöra utbildningar för nya grupper av studenter.

Vi behöver, till exempel, möta näringslivets kompetensbehov och efterfrågan på livslångt lärande för yrkesverksamma som har olika förkunskaper. Här kan digitaliseringen bli en framgångsfaktor.

Kom i gång med integrering av digitalisering

Vi har tagit fram förslag på hur du kan gå tillväga när du vill integrera digitalisering i din utbildning. Du hittar både information och stödmaterial på sidan Så kan du integrera perspektiven i din utbildning.

Läs mer

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

Digitaliseringens effekter på individ och samhälle - fyra temarapporter (SOU 2016:85)

Uppkopplad utbildning - en ESO-rapport om högskolans digitalisering, Kjell Nyman (2020)

Digitalisering vid Örebro universitet (länk till intranätet)

Stefan Johansson på Begripsam berättar om grupper i samhället som riskerar att stå utanför den digitala utvecklingen, det vill säga riskerar att bli digitalt exkluderade och hamna i ett digitalt utanförskap.

 

Frågor att diskutera i kursteamet

 • Vilken roll har det område jag är verksam inom i digitaliseringen av samhället?
 • Vad innebär digital kompetens inom mitt område?
 • Hur tar vi tillvara digitaliseringens möjligheter idag inom våra utbildningar?
 • Vilka utmaningar står vi inför när det gäller digitalisering av och inom våra utbildningar?

 

Gör din undervisning mer studentaktiv med det digitala responssystemet Wooclap

Wooclap är ett digitalt responssystem som kan användas för att skapa interaktivitet genom bland annat omröstningar och frågeformulär. Deltagare svarar anonymt via digitala enheter som telefoner eller datorer och svaren är omedelbart tillgängliga för lärare eller mötesledare.

Läs mer och registrera ett konto

Arbeta med delade dokument i realtid

Att låta studenterna arbeta i delade dokument på webben har många fördelar. Dels kan studenterna vara uppkopplade mot samma dokument och skriva samtidigt, men det är även möjligt för dig som lärare att följa studenternas arbete i realtid. På Örebro universitet har alla lärare och studenter tillgång till Microsoft Office 365 och kan därmed arbeta med dessa delade dokument. Publicera en länk till dokumentet i lärplattformen eller direkt i chatten om du undervisar via Zoom.

Läs mer om hur du skapar och delar dokument i Microsoft Office 365

Diskutera samhällets digitalisering kopplat till kursens område

Ett enkelt sätt att arbeta med digitalisering är att låta studenterna reflektera över vilken påverkan digitalisering har inom den aktuella kursens ämnesområde och vilken roll kursens ämnesområde spelar för att digitalisera samhället. 

Exempel på frågor att diskutera.

 • Vilken påverkan har digitaliseringen i samhället på kursens aktuella ämnesområde?
 • Vilken påverkan har kursens ämnesområde på digitaliseringen av samhället?
 • Vad innebär digital kompetens inom kursens ämnesområde?